اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


حسابداری

شناخت ‌: متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. شناخت‌ از نقطه‌اي‌ آغاز مي‌شود كه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ موجب‌ تغييري‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ در داراييها يا بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ شود بديهي است كه رويداد آغازگر شناخت‌ بايد قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد.

شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود : شناخت‌ اوليه ، تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي ، قطع‌ شناخت

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.

شناخت‌ درآمد و هزينه‌

در هر مرحله‌ از فرايند شناخت‌، درصورتي‌ كه‌ يك‌ تغيير در جمع‌ داراييها با تغييري‌ مساوي‌ و متقابل‌ در جمع‌ بدهيها يا آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خنثي‌ نشده‌ باشد، درآمد يا هزينه‌اي‌ حاصل‌ مي‌شود.

شناخت‌ درآمد متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ افزايش‌ درخالص‌ داراييها (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد ياخير

شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير. اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد.

هرگاه‌ نتوان‌ بين‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ و ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ در آينده‌ ارتباط‌ موجهي‌ برقرار نمود، مخارج‌ مزبور بايد در دوره‌ وقوع‌، به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود. اين‌ گونه‌ مخارج‌ شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظار منافع‌ آتي‌ خرج‌ شده‌ ليكن‌ رابطه‌ آنها با اين‌ منافع‌ درحدي‌ دچار ابهام‌ است‌ كه‌ شناسايي‌ يك‌ دارايي‌ را مجاز نمي‌شمرد. ازجمله‌اين‌ مخارج‌، مي‌توان‌ از برخي‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ نام‌ برد.

نكته: استفاده‌ از براوردهاي‌ معقول‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ امري‌ عادي‌ است‌ و به‌شرط‌ آنكه‌ بتوان‌ براوردي‌ معقول‌ از يك‌قلم‌ انجام‌ داد، آن‌قلم‌ بايد شناسايي‌ شود

نكته: قبل‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد، يك‌ دارايي‌ (يابدهي‌) به‌استناد قرارداد قابل‌ شناسايي‌ است‌، به‌شرط‌ آنكه‌ معيارهاي‌ عمومي‌ شناخت‌ رعايت‌ شده‌ باشد، يعني‌:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر جريان‌ آتي‌ منافع‌ وجود داشته‌ باشد. اين‌ امر مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوان‌ قرارداد را در عمل‌ به‌اجرا درآورد و طرفين‌ به‌سهولت‌ و بدون‌ تحمل‌ جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌ نتوانند قرارداد را فسخ‌ كنند.

ب‌ ـ مبلغ‌ قرارداد را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ نمود. اين‌ معيار در مورد قراردادهايي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ موضوع‌ آنها خريد و فروش‌ اقلامي‌ باشد كه‌ ارزش‌ بازار مشخص‌ دارند و لذا ممكن‌ است‌ در مورد محصولات‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ سفارش‌ ساخته‌ مي‌شود، صدق‌ نكند.

اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ است‌:

الف‌ ـ توانايي‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ مستتر در قلم‌ مورد نظر برحسب‌ مبالغ‌ پولي‌،

ب‌ ـ تغييرپذيري‌ ميزان‌ اين‌ منافع‌ (پراكندگي‌ سطوح‌ مختلف‌ منافع‌ و نيز احتمال‌ وقوع‌ يك‌ سطح‌ منفعت‌ خاص‌)، و

ج ـ وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌.

مباني شناخت و اندازه گيري:

الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري

ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا

ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت

فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption ): یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.

فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption ) : یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

فرض دوره مالی (Time- Period Assumption) : عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

فرض واحد اندازه گیری (Unit-of- measure Assumption) : یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.

اصل شناخت درامد (Revenue Realization Principle) : بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اصل تطابق (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.

اصل افشا (Disclosure Principle) : واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.

محافظه کاری ( (Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.

اهمیت (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.

فزونی منافع بر مخارج ( Cost-benefit Constraint ): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities ) : در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.

اصول حسابداری چیست

در این مقاله به معرفی اصول حسابداری و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است. علاوه بر اصول حسابداری در این مقاله تعاریف مفروضات حسابداری نیز مورد توجه قرار داده شده.

 • تعداد نظرات: 0
 • دسته بندی ها: مقالات حسابداری
 • زمان مطالعه: 10 دقیقه

نکته: در صورتی که نیازمند قرار گرفتن آموزش خاص و یا مطبی به صورت رایگان در حوزه های حسابداری و کامپیوتر هستید آن را در قسمت نظرات همین صفحه وارد کنید.

سلام. اگر نمی دانید اصول حسابداری چیست یا به دنبال تحقیق در مورد اصول حسابداری هستید، با ما در بهترین آموزشگاه حسابداری تهران همراه باشید. در این مقاله به معرفی اصول پذیرفته شده حسابداری و در واقع معرفی انواع اصول حسابداری می پردازیم و در کنار آن، علاوه بر آموزش اصول حسابداری و معرفی مفروضات حسابدرای، جزو اصول حسابداری ۱ و ۲ نیز بصورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید.

پیشنهاد مطالعه: برای یادگیری بهتر، قبل از این مقاله حتما مقاله حسابداری چیست را مطالعه کنید تا با تعریف حسابداری آشنا شوید.

آنچه در این پست می خوانید :

اصول حسابداری چیست

همانطور که در مقالات قبلی حسابداری گفته شد، اصل و اساس اولیه حسابداری ابتدا بوسیله‌ مفروضات حسابداری شکل می‌گیرد و بعد از آن بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. اما اصول حسابداری کدامند ؟ و بطور کلی اصول حسابداری چیست؟

بطور خلاصه مبانی، قواعد و رهنمودهای حاکم بر اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش نتایج و معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه را اصول حسابداری می نامند. در واقع اصول حسابداری نقش دستور العملی اجرایِ روشن‌ و مشخصی‌ را برای ثبت و گزارش گری مالی بر عهده دارد.

این اصول نحوه تعیین سود را مشخص، و چگونگی گزارش وضعیت مالی یک موسسه را روشن می کنند. در ادامه این بحث با ما همراه باشید تا بیشتر با موضوع اصول حسابداری چیست؟ آشنا شده و انواع اصول حسابداری را بررسی کنیم.

اصول حسابداری

انواع اصول حسابداری

اصول حسابداری بر اساس اصول پذیرفته شده در ایران به صورت زیر طبقه بندی می شود:

 • اصل افشا
 • اصل بهای تمام شده
 • اصل تحقق درآمد
 • اصل مقابله هزینه ها با درآمد

پیشنهاد مطالعه: برای درک بهتر اهمیت اصول اولیه حسابداری یا اصطلاحا Accounting Principles در کنار مقاله حاضر می توانید از مقاله حسابداری مالی چیست نیز استفاده کنید.

اصل افشای کامل اطلاعات

مطابق با اصل افشا شما می بایست تمام رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به کسب و کار را به طور مناسب و کامل، افشاء کنید.

مطابق با همین اصل هر گونه اطلاعات در مورد رویدادها و وقایع مالی که بتواند در تصمیم گیری ذی نفعان گزارش های مالی موثر باشد را افشا می‌گویند. حالا این اطلاعات بصورت گزارش های کلی باشد و یا در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی قرار بگیرد.

دو مورد را به یاد داشته باشد :

اصل افشا کامل اطلاعات به معنا افشاء هر چیزی نیست.

در اصل افشاء اطلاعات، باید هزینه تهیه و افشاء و همچنین مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد.

اصل بهای تمام شده

محاسبه بهای تمام ‌شده محصولات یک واحد تولیدی و یا خدماتی به وسیله تکنیک هایی صورت می گیرد که اصطلاحا حسابداری بهای تمام ‌شده نام دارد. بهای تمام شده کالا به معنی محاسبه هزینه‌های مستقیم موثر در تولید کالا یا ارائه یک خدمت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، می توانید مقاله حسابداری بهای تمام شده چیست را مطالعه کنید.

طبق اصل بهای تمام شده (cost principle)، مبادلات حسابداری می بایست در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت ‌گردند. یا به تعرفی دیگر مقادیر ثبتی در سیستم حسابداری می بایست با استفاده از بهای تمام‌شده‌ ی تاریخی اندازه‌گیری شوند. شاید بپرسید ارزش تاریخی چیست؟

باید بدانید که قیمت‌ های تحقق یافته در معاملات ارزش های گوناگونی چون ارزش واقعی، ارزش جاری، ارزش جایگزینی و غیره دارند. اما در حسابداری کنونی قیمت ‌های تحقق یافته در معاملات، اصطلاحاً به بهای تمام شده یا ارزش تاریخی نامیده می شود.

این ارزش تاریخی یک سری معایب و یک سری مزایا هم دارد.

مزایای بهای تمام شده تاریخی

 • واقعی و قابل اتکا است.
 • نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
 • قابل رسیدگی و ردیابی است.

معایب روش بهای تمام شده تاریخی

 • تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
 • تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.

اصل تحقق درآمد

طبق اصل تحقق درآمد ( Revenue principle ) درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد، و نه قبل از آن.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

 • عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
 • مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.
 • قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

اصل مقابله هزینه ها و درآمد ها

بر اساس اصل مقابله هزینه ها و درآمد ها و یا همان اصل تطابق ( matching principle )، هزینه ‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمد های تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. مطابق اصل تطابق، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره های جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می ‌شوند.

خوب تا به اینجا به معرفی اصل های حسابداری پرداختیم و با تعریف اصول حسابداری چیست آشنا شدیم. حالا می توانید به راحتی اصول حسابداری را نام ببرید. بنابریان برسیم به مفروضات حسابداری.

پیشنهاد ویژه: برای یادگیری حرفه ای اصل حسابداری متناسب با نیاز بازار کار حتما از خدمات آموزش حسابداری مجتمع فنی آرای تهران استفاده کنید. خدماتی شامل فیلم آموزشی رایگان، جزوات رایگان، دوره های حضوری و آنلاین و…

 مفروضات حسابداری چیست

مفروضات حسابداری چیست

در کنار چهار اصل حسابداری ذکر شده که ماهیت کاربردی و اجرایی دارند، ما پنج فرض حسابداری داریم که به آنها مفروضات حسابداری می گویند.

 • اصل هزینه
 • اصل عینیت
 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض واحد اندازه‌گیری
 • فرض تفکیک شخصیت

در مورد مفروضات حسابداری باید گفت که منشا و منبع اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی را مفروضات حسابداری می گویند. هر کدام از این مفروضات حسابداری می‌تواند منبع یک یا چند تا از اصول حسابداری محسوب شود.

این مفروضات در غالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و بر اساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان مفروضات حسابداری شناخته می شود.

فرض هزینه

برخی در کنار اصل درآمد یا همان اصل تحقق درآمد، اصل هزینه ( expense principle ) را نیز درنظر می گیرند. در واقع اصل هزینه وجه مقابل اصل درآمد است.

اصل هزینه نشان دهنده این است که هزینه زمانی اتفاق می‌افتد که واحد تجاری محصول یا خدماتی را دریافت می‌ کنند. حال فرقی نمی‌کند که صورت‌ حساب را بعد از چند روز یا چند هفته دریافت کنید، در نهایت وقتی خدمات یا محصولاتی را دریافت می‌کنید، باید هزینه‌ی آن را بپردازید.

در این مود می توانید مقاله هزینه چیست را مطالعه کنید.

فرض عینیت

بر اساس اصل عینیت در حسابداری (objectivity principle) می بایست در گزارش‌ های حسابداری از داده‌های عینی، اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ واقعی و سنجیدنی استفاده کرد.

به‌عبارت دیگر، حسابداران، سیستم ‌های حسابداری و گزارش ‌های حسابداری باید با کمترین تکیه بر ذهنیت ارائه شوند. مطابق این اصل یک حسابدار، باید صد درصد از داده‌ های عینی کند، حتی اگر داده‌های عینی بد باشند.

فرض تداوم فعالیت

مطابق اصل فرض تدام فعالیت(continuity assumption)، در سیستم‌ های حسابداری فرض بر این است که کسب‌ و کاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اهمیت اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ فرض تداوم زمانی روشن‌ می‌شود که نتایج بی‌ تداومی کسب ‌و کاری را درنظر بگیرید.

اگر فعالیت کسب ‌و کاری ادامه پیدا نکند و دارایی ‌ها ارزش فروش مجدد نداشته باشند، نحوه‌ی ارزش ‌گذاری دارایی ‌ها بسیار پیچیده می‌شود.

اگر یک واحد تجاری به فعالیت خود ادامه ندهد، هیچ تضمینی وجود ندارد که مواد اولیه به ‌فروش برسند. اگر موجودی کالا های انبار و مواد خام به ‌فروش نرسد، ارزش سهام صاحب‌ واحد تجاری در ترازنامه حساب ‌شدنی و نمایشی نیست.

فرض واحد اندازه‌گیری

در اصل فرض واحد اندازه‌ گیری( (unit-of-measure assumption) )، فرض بر این است که پول رایج جایی که واحد تجاری در آن فعال است، واحد اندازه‌ گیری مناسبی برای کسب ‌و کار و استفاده در حسابداری است.

به‌عبارت دیگر فرض واحد اندازه ‌گیری به این معنا است که برای کسب ‌و کاری که در ایران قرار دارد، واحد اندازه‌گیری مناسب در حسابداری ریال ایران است و برای کسب و کاری در کویت دینار کویت است.

فرض واحد اندازه‌ گیری همچنین به‌طور ضمنی بیان می ‌کند که حتی تورم و گاهی تقلیل قیمت ‌ها، قدرت خرید واحد اندازه‌ گیری مورد استفاده در سیستم حسابداری را تغییر می‌دهد، ولی با وجود این، استفاده از آن برای تجارت شما مفید است.

فرض تفکیک شخصیت

مطابق با اصل فرض تفکیک شخصیت(separate entity assumption)، یک کسب ‌و کار شخصیتی جداگانه دارد و شخصیت آن از صاحب آن کسب‌ و کار مجزا است. این فرض به هر واحد اقتصادی به ‌عنوان واحدی مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه می‌کند.

بر اساس فرض تفکیک شخصیت، شراکت نیز شخصیت جداگانه از هر دو طرف حاضر در شراکت دارد. و کطابق با همین اصل هر یک از شرکا بخشی از کسب ‌و کار را دراختیار دارند. در نتیجه، کسب‌ و کارها کاملا جدا، تشخیصی و تعریف‌ پذیر هستند و می ‌توان آنها را از صاحبان کسب ‌و کارها متمایز کرد.

آموزش اصول حسابداری

آموزش اصول حسابداری

ما در آموزشگاه حسابداری آریا تهران متناسب با رسالت خود، تمام مقدمات یادگیری آموزش اصول حسابداری را، از صفر تا صد فراهم کرده ایم. شما می توانید با شرکت در دوره های موجود در دپارتمان حسابداری آریا تهران همین امروز یادگیری و آموزش اصول حسابداری ۱ و ۲ را شروع کنید. هرچند اگر قصد ورود به بازار کار را دارید ما دوره حسابداری بازار کار مجتمع فنی آریا تهران را به شما پیشنهاد می دهیم.

شما در دوره های آموزش اصول حسابدرای از مزایا زیر منتفع خواهید شد:

 • یادگیری اصولی و بازار کاری حسابداری
 • دریافت مدرک معتبر و بین المللی
 • پیشتیبانی علمی و عملی بعد از اتمام دوره
 • امکان معرفی به کار
 • دریافت فیلم ها و جزوات رایگان
 • و…

جزوه اصول حسابداری

برای دریافت و دانلود جزوه اصول حسابداری ۱ و ۲ روی لینک اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ زیر کلیک کنید.

سوالات متدوال

یکسری قوانین که هر حسابدار، هنگام ارائه اطلاعات حسابداری می بایست آنها را رعایت کند.

هدف اصلی از یادگیری اصول حسابداری، توانایی برقراری ارتباط با اطلاعات اقتصادی یا زبانی قابل قبول و قابل فهم از شغلی به شغل دیگر است.
اصول حسابداری از مهمترین مفاهیمی است که می‌توان با تسلط به آن امور مالی را راحت‌ تر انجام داد و در زمینه تحلیل و ثبت اموری مالی تجربه کافی و آگاهی لازم را کسب کرد.

یادگیری پایه ای و مفهومی شیوه حسابداری، درک کامل شیوه ثبت های حسابداری، ساده و انعطاف پذیر شدن حسابرسی

قطعا بله. چرا که همانطور که از اسم پیداست، اصول حسابداری پایه و اساس کار حسابدار است.

سخن آخر:

ما در بهترین سایت حسابداری ایران دور هم جمع شده ایم تا بهترین خدمات آموزش حسابداری را در قالب آموزش های رایگان و برگزاری دوره های آموزشی بازار کار در دسترس شما عزیزان قرار بدهیم. درصورتی که مقاله فعلی نظر برای شما مفید بوده و یا داری نقصی بوده حتما با ارائه نظرات و پیشنهادات خود باعث دلگرمی ما باشید.

همه آنچه درباره اصول حسابداری باید بدانیم

اصول حسابداری پذیرفته عمومی یا (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES) که GAAP نامیده می شود، قواعدی است که مورد پذیرش اهالی حسابداری و مدیریت امور مالی بنگاه ها قرار دارد. مفروضاتی است که یک چارچوب را تشکیل می دهد و فعالان این عرصه مدیریت مالی، تلاش میکنند طبق همین اصول، به تنظیم صورت های مالی و ارائه صورت سود و زیان و ایجاد ترازنامه و ارائه گزارش های مورد نیاز مدیریت و ذینفعان ، اقدام کنند.

یادگیری اصول حسابداری و الفبای حسابداری و استاندارد های حسابداری، صرفا موردی نیست که از اعضا واحدحسابداری یک بنگاه انتظار داشته باشیم. بلکه هر فردی که به نوعی صاحب کسب و کاری هست، بایستی از اصول حسابداری، بداند و تا حدی به تحلیل صورت های مالی نیز اگاهی داشته باشد.

در این گزارش هلدینگ ملاصدرا، تلاش شده تا اطلاعات جامعی درباره اصول حسابداری ارائه شود. نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت در انتهای این گفتار به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

آنچه در اصول حسابداری باید بیاموزیم

اگر قصد دارید اصول حسابداری را به صورت آکادمیک و حرفه ای یاد بگیرید، سرفصل های زیر را در نظر داشته باشید که جزییات هر یک را در ادامه این گفتار هلدینگ ملاصدرا نیز ارائه کردیم.

در مفاهیم حسابداری، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 • اخلاق در حسابداری
 • سازمان های تجاری
 • مفروضات حسابداری
 • معادله حسابداری
 • صورت های مالی
 • فرق حسابداری عمومی با حسابداری خصوصی
 • مشاغل حسابداری

داده های فعالیت واحد تجاری، رویداد های مالی است که یک واحد تجاری با آن درگیر است. دفتر داری، بخشی از حسابداری است و بخش عملیاتی حسابداری محسوب می شود. اصول حسابداری همان طور که در ابتدای گفتار گفتیم، اصول و روش های مناسب دستیابی به اطلاعات مالی را شامل می شود. شالوده کار حسابداران است.

یکی از مهم ترین اصول حسابداری، اصل بهای تمام شده است که در حسابداری صنعتی بسیار کاربرد دارد.

اصل بهای تمام شده تاریخی چیست؟

طبق این اصل از اصول حسابداری ، دارای و خدمات خریداری شده بایستی به بهای تمام شده واقعی خود، ثبت شود حتی اگر خریدار، اعتقاد داشته باشد که درمعامله سود کرده و ارزش دارایی، بیش از مبلغ پرداختی بابت خرید آن است. یعنی دارایی تا زمانی که در واحد تجاری ،وجود دارد، باید در دفاتر حسابداری به بهای تمام شده نگهداری شود و تغییرات ارزش دارایی در طی زمان، منظور نمی شود. همین قضیه سبب شده تا ارزش روز دارایی های ملکی بسیاری از شرکت های بورسی، گاها هزاران برابر ارزش دفتری آن ها باشد.

موضوعی که اهمیت افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها را جدی می کند.

2 اصل مهم: دارایی و بدهی چیست؟

دارایی و بدهی در اصول حسابداری از ارکان مهم هستند. دارایی ها، منابع اقتصادی به شمار می روند که انتظار داریم در آیند برای بنگاه، سودآور باشند. مثل وجه نقد و موجودی کالا و زمین و ساختمان. بدهی، ادعاهای بیرونی بوده و به معنای تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری اطلاق می شود و بستانکاران نامیده می شوند.

صورت سود و زیان

در اصول حسابداری ، باید به صورت سود و زیان توجه کرد. خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک بنگاه بوده برای دوره زمانی مشخص مثل یک ماه یا یک سال. در مقابل صورت جریان وجوه نقد که در اصول حسابداری به آن توجه می شود، با صورت سود و زیان متفاوت است.

صورت حریان وجوه نقد، مجموعه دریافتی ها و پرداختی های نقدی واحد تجاری در طول یک دوره است. وقتی دریافتی های نقدی یک واحد تجاری بیش از پرداخت های نقدی آن باشد، فعالیت های واحد تجاری سبب افزایش خالص وجوه نقد می شود.

تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات

در بحث تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات که از بنیادی ترین موضوعات در اصول حسابداری است ،موارد زیر بررسی می شود:

 • موضوع حساب و دارایی ها و بدهی ها.
 • موضوع حقوق مالکانه
 • موضوع حسابداری دو طرفه و T
 • ثبت مبادلات در دفتر روزنامه
 • نمودار حسابها
 • مانده عادی یک حساب
 • داستان درامد ها و هزینه ها

در اصول حسابداری، بدهی به صورت زیر نشان داده می شود:

 • اسناد پرداختنی: حسابی که ماهیت مخالف با اسناد دریافتنی داشته و اسناد پرداختنی بیانگر پرداخت مبلغی در آینده می باشد. پرداخت این مبلغ توسط تعهدی کتبی، تضمین شده است. اسناد پرداختنی، تعهد پرداخت بهای کالا یا خدماتاست.
 • حساب پرداختنی: حسابی است که ماهیت مختلف اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ با حساب دریافتنی دارد. حساب پرداختنی به منزله تعهد شفاهی پرداخت وجه در آینده است.
 • سایر بدهی ها: یعنی سایر گروه ها و حساب های بدهی که در صورت لزوم درواحد تجاری از بابت هزینه هایی که پرداخت آن به آینده موکول شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

حسابداری دوطرفه در اصول حسابداری

در بسیاری از بنگاه ها، حسابداری دو طرفه اعمال می شود. یعنی تاثیرات دوجانبه هر مبادله ثبات می شود. در نتیجه هر مبادله حداقل دو حساب را تحت تاثیر قرار می دهد. حساب تی یعنی شکلی از حساب که سمت راست، بدهکار و سمت چپ، بستانکار ثبت می شود.

اگر مجموع بدهکاری های یک حساب، بزرگ تر از مجموعه بستانکاری های همان حساب باشد، حساب دارای مانده بدهکار شده و اگر مجموع بستانکارهای یک حساب، بزرگ تر از مجموعه بدهکاری همان حساب شد، حساب مانده بستانکار است.

(قواعد بدهکار و بستانکار کردن و مانده عادی حساب ها در اصول حسابداری)

تعدیل حساب

از دیگر موضوعات مهم در اصول حسابداری، آشنایی با تعدیل حساب است. در بحث تعدیل حساب ها، شما باید روی موارد زیر تمرکز داشته باشید:

 • اندازه گیری سود تجاری: فرآیند تعدیل حساب
 • حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی
 • دوره حسابداری
 • اصل شناسایی درامد
 • اصل تطابق (مقابله هزینه با درآمد)
 • فرض دوره زمانی
 • تعدیلات حساب ها
 • پیش پرداخت ها و تعهد ها
 • پیش پرداخت هزینه ها و استهلاک دارایی ثابت
 • منظور از هزینه ها و درآمد های معوق
 • منظور از پیش پرداخت هزینه ها
 • منظور از پیش دریافت درامد ها

محصول نهایی حسابداری، بدون توجه به طول دوره، صورت مالی است که مهم ترین مبلغ در صورت مالی سود و زیان ویژه دوره مالی است. سود ویژه، یعنی توانایی واحد تجاری در ایجاد درآمد هایی از محصولات یا خدمات که مازاد بر بهای تمام شده عملیات است. در اندازه گیری سود، برای این که حساب ها و ثبت ها به روز باشند، بنگاه باید پیش از تهیه صورت های مالی، یک سری اعمال حسابداری را در پایان هر دوره صورت دهد که این مرحله را تعدیل می گویند.

حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی

از اصول حسابداری مهم است. مبنای تعهدی و مبنای نقـدی در حسـابداری در سـطح وسـیعی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد . در حسابداری مبنای تعهدی، حسابدار تأثیر یك رویداد را فورا پس از اتفاق رویداد شناسایی می نماید. هنگامی که یك واحد تجاری خدماتی را ارائه و یا کالایی را به فروش می رساند و یا هزینه ای تحمـل مـی کنـد، حسابدار بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد باید مبادله را در دفاتر ثبت کند. در مبنای تعهدی، درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی و ثبت میشوند.

در حسابداری مبنای نقدی، حسابدار مبادله را تا زمان دریافت و یا پرداخت وجه ثبت نمیکند. در این مبنا دریافتهای نقد، به عنوان درآمد و پرداختهای نقد به عنوان هزینه در نظر گرفته میشوند. اصول پذیرفته شده حسابداری، واحد های تجاری را ملزم به استفاده از مبنای تعهـدی حسـابداری ساخته است و این الزام به این معناست که باید حسابداران درآمدها را به محض تحقق و هزینه هـا را به محض وقوع بدون در نظر گرفتن دریافت یا پرداخت وجوه نقد، ثبـت کننـد.

تکمیل چرخه حسابداری

چرخه حسابداری مقوله مهمی است که در اصول حسابداری باید به آن توجه داشت. عناوین فرعی مربوط به تکمیل چرخه حسابداری به شرح زیر است:

 • کاربرگ حسابداری
 • شیوه بستن حساب های موقت
 • صدور تراز آزمایشی اختتامیه
 • طبقه بندی دارایی ها و بدهی های بنگاه
 • شیوه ثبت بستن حساب های موقت
 • آشنایی با صورت های مالی و ترازنامه
 • آشنایی با نسبت جاری و نسبت بدهی
 • آشنایی با ثبت های معکوس

آشنایی با حسابداری فعالیت های بازرگانی

در بحث حسابداری فعالیت های بازرگانی، اطلاع از موارد زیر مهم است:

 • چرخه عملیات واحد بازرگانی
 • سیستم های موجودی کالا
 • انواع تخفیفات
 • برگشتی های خرید و تخفیفات
 • هزینه های حمل
 • فروش کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • تخفیفات نقدی فروش، برگشتی های فروش و تخفیفات
 • تعدیل و بستن حساب ها در یک واحد بازرگانی
 • اصول تعدیل موجودی کالا بر مبنای شماری فیزیکی
 • اصول حسابداری کالای بازرگانی در سیستم ادواری

مباحث اصول حسابداری بسیار زیاد است اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ و در این مجال نمی گنجد. اما کلید واژه ها و سرفصل ها را در نظر داشته باشید.

هلدینگ ملاصدرا در زمینه مشاوره های مالیاتی و حسابداری، آماده ارائه همه نوع خدمات به مودیان محترم در سراسر کشور است. علاوه بر این سرویس ، دریافت کلیه مجوزهای صنفی ، دریافت گواهینامه های بین المللی ، ثبت برند ، ثبت هر نوع شرکت (مسئولیت محدود و سهامی خاص) و تعاونی در سراسر کشور ، از دیگر فعالیت های موفق این مجموعه به شمار می رود. برای انجام و پیگیری مسائل اداری مربوط به این موضوعات، می توانید از خدمات کارشناسان مجرب ما با پرونده های موفق در سال های اخیر، بهره مند شوید که مشاوره و اخذ مجوز کار ایمن و اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و اخذ پروانه کسب بازاریابی شبکه ای نیز از جمله آن موارد است.

لینک این گفتار را از طریق کانال ها و گروه هایی که در شبکه های اجتماعی عضو هستید، به اطلاع مدیران شرکت ها و مودیان مالیاتی و فعالان کسب و کار برسانید. اینستاگرام و تلگرام هلدینگ ملاصدرا را فالو کنید تا هر روز در جریان جدید ترین گزارش ها و اخبار این هلدینگ در ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مالیاتی باشید.

اصول حسابداری

تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند و چنانچه در آینده ارزش پولی آن‌ها افزایش یابد، این افزایش شناسایی و ثبت نمی‌شود.

۲)اصل تحقق درآمد:

بر اساس این اصل، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه در زمان تحقق شناسایی می‌شوند.

۳)اصل تطابق هزینه ها با درآمدها:

برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره مطابقت داد

۴)اصل افشای حقایق:

بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می‌تواند در تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیرگذار باشد در متن صورت‌های مالی یا در یادداشت های همراه افشا شود.

برای اطلاع از میثاق های حسابداری اینجا را کلیک کنید .

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید

درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

برداشت‌های قانونی

 • ۱۶۵ بازدید
 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۲
 • بدون دیدگاه

برداشت‌های قانونی قانون گذار برای حقوق و دستمزد کارگران ارزش و حرمت خاصی قائل است، از این رو مجوز برداشت از حقوق کارگر فقط در موارد و شرایط خاصی داده شده است. 🔻 برداشت از حقوق کارگر توسط کارفرما صرفا در این موارد مجاز است: ۱) مواردی که قانونا اجازه داده باشد (حق بیمه و […]

۴ میثاق حسابداری

 • ۲۰۰ بازدید
 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۳
 • بدون دیدگاه

میثاق های حسابداری ۱)فزونی منافع بر مخارج: هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطلاعات نباید بر منافع آن فزونی یابد . ۲)اصل اهمیت: در مورد مبالغ و اقلامی که بنابر وضعیت، محیط و عملکرد موسسه جزئی و ناچیز محسوب می‌شوند می‌توان از اعمال دقیق اصول حسابداری […]

حل مشکل خرابی لینک دانلود

در صورتی که IP شما برای ایران هستش و امکان دانلود از سرورهای ما رو ندارید با ISP خودتون تماس بگیرید.

اگر توسط تلفن همراه اقدام به دانلود میکنید ، روی لینک مورد نظر نگه دارید تا گزینه های مورد نظر نمایش داده شود و سپس save link یا download link را برای دانلود انتخاب کنید.

اگر شما فایل را دانلود کردید و در انتها به روی 99% گیر کرد ، از نرم‌افزار مدیریت دانلود غیر از Internet Download Manager استفاده کنید چون این مشکل از طرف سرور نیست.

در صورت مشکل دانلود فایل ها با IP ایران ، جهت رفع مشکل در تلگرام پیام دهید

آموزش تعمیر فایل فشرده

نکته : تمام فایل‌های قرار داده شده به روی سایت سالم هستند و این مشکل یا از طرف ISP شما ( بعلت کش کردن فایل ها ) یا آنتی ویروس و بیشتر مواقع زمانی بوجود میاد که شما از دانلود منیجر کرک شده استفاده کردید ، آخرین نسخه IDM را از سایت دانلود کنید.

اگر فایلی را از arghamsabt.ir دانلود کردید و با مشکل اکسترکت مواجه شدید ( ارور CRC یا پسورد یا damaged و یا The file is corrupt ) :

اگر مشکل حل نشد ، نرم‌افزار Winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل‌های فشرده را دانلود کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت‌ها را انتخاب کرده و گزینه Repair که در قسمت بالایی نرم‌افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن‌ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و فایل‌های جدید را Extract کنید..

اگر در هنگام ریکاوری نوشته شد sector recovered یعنی به درستی فایل تعمیر شده.

اگر نوشت recover failed یعنی امکان ریکاور کردن وجود ندارد! پس باید فایل را دوباره دانلود کنید.

اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟

استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می شوند.‌‌‌‌‌‌ استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

تعریف:

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دایم در تغییرند.

استاندارد حسابداری معمولاً شامل سه بخش به شرح زیرند:

 1. شرح مسئله،
 2. بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله
 3. ارائه راه حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است.

يكي از رويدادهاي بسيارمهمي كه در سال‌هاي اخير در جامعه حسابداري كشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورت‌‌هاي مالي بود.

در دنیای حسابداری امروز دو استاندارد حسابداری مورد استفاده بوده و این 2 استاندارد پیشینه تدوین سایر استانداردها نیز می‌باشند. این دو استاندارد عبارتند از:

GAAP or Generally Accepted Accounting principles

IFRS or Intentional Financial Reporting System

فارغ از منطقه جغرافیایی که این استانداردها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تفاوت‌هایی اساسی در آنها قابل مشاهده است که تمامی مرتبط با نحوه ثبت اقلام در صورت های مالی می‌باشند.

1- GAAP or Generally Accepted Accounting principles

هدف اصلی از تدوین این استاندار اعمال و رعایت حداقل استانداردی برای سرمایه‌گذارانی است که قصد بررسی و نظارت و تحلیل صورت های مالی شرکت را دارند. تاکید اصلی این استاندارد بر روی درآمدهای شرکت، طبقه‌بندی اقلام ترازنامه و سهام قابل معامله در بازار بورس است.

چنانچه شرکتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی مطابق استاندارد GAAP باشد ولی عدم رعایت این استاندارد در صورت‌های مالی شرکت قابل رویت باشد، این بعنوان زنگ خطری برای سهامداران محسوب می شود و میتوان این نتیجه را حاصل نمود که شرکت قصد پنهان کاری داشته است.

اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) شامل :

اصل بهای تمام شده (Cost Principle )

اصل تطابق (Matching Principle )

اصل تحقق درآمد(Revenue-Recognition Principle )

اصل افشاء کامل (Full Disclosure Principle )

اصل بهای تمام شده در حسابداری (Cost Principle ) :

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می‌شود دو نارسایی دارد:

الف – تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.

ب – چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می‌گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می‌باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائماً یکسان نمی‌باشد، لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی‌باشد.

اصل تطابق هزینه با درآمد در حسابداری (Matching Principle ) :

بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

اصل تحقق درآمد(Revenue-Recognition Principle ) :

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.

ب – فرایند کسب سود ( The Earning Process )، کامل شده باشد.

اصل افشاء کامل ( Full Disclosure Principle ) :

اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.

2- IFRS or Intentional Financial Reporting System

هیات استانداردهای حسابداری بین المللی ( IASB )، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.

با پذیرش IFRS ، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

با وجود اعتقاد برخی بر ضرورت پذیرش جهانی IFRS ، عده‌ای اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بر این باورند که پذیرش کامل IFRS موجب کاهش کیفیت گزارش‌دهی‌ های مالی خواهد شد و این تصور وجود دارد که تحمل هزینه های بالای تغییر استاندارد داخلی به IFRS ، مزایای بالایی را ایجاد نخواهد کرد.

نمونه‌هایی از برخی تفاوت‌ها بین استاندارد حسابداری ایران و IFRS

به دلیل نزدیک بودن استاندارد های حسابداری با IFRS بخش قابل توجهی از این دو استاندارد بر هم انطباق دارد ولی تفاوت‌های معنی‌دار موجود را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

در سطح مفاهیم کلی

تدوین کنندگان IFRS برای بالا بردن شرایط سازگاری استانداردها با شرایط کشورهای مختلف بیشتر بر اصول و مفاهیم کلی تاکید کرده‌اند در حالیکه استانداردهای حسابداری جاری بیشتر به جزییات پرداخته‌اند.

در سطح استانداردهای حسابداری

به عنوان نمونه مخارج تحقیق و توسعه در استاندارد حسابداری شماره ۷ داخلی، در تاریخ وقوع به هزینه منظور می شوند ولی در IFRS مخارج تحقیق هزینه می‌شوند اما مخارج توسعه‌ای به عنوان مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شوند .

در ایران با توجه به حرکت به سمت ایجاد بازار سرمایه بین المللی، بورس اوراق بهادار در نظر دارد تا استفاده از این استاندارد را از سال ۹۵ در شرکت‌های بورسی اجرایی کند.

مثال دیگر در مورد روش محاسبه استهلاک است. در استاندارد حسابداری شماره ۱۱ سه روش خط مستقیم ، نزولی و روش مجموع آحاد در نظر گرفته شده است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۵۱، دارایی‌ها طبقه‌بندی شده و برای هر طبقه روش خاصی از استهلاک در نظر گرفته می‌شود در حالی که در IFRS ، محاسبه استهلاک بر اساس برآوردهای واقعی انجام می‌شود.

نحوه اجرای IFRS در ایران

در ایران با توجه به حرکت به سمت ایجاد بازار سرمایه بین المللی، بورس اوراق بهادار در نظر دارد تا استفاده از این استاندارد را از سال ۹۵ در شرکت‌های بورسی اجرایی کند. به این ترتیب تمام شرکت‌ها و نهادهای ثبت شده در اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بورس و شرکت‌های فرعی و وابسته آنها مجاز به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی IFRS هستند و لزومی به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای ایران ندارند.

با در نظرگرفتن موضوع فوق نیاز به تبدیل اطلاعات مالی از استانداردهای جاری به IFRS ضروری بوده و برای رسیدن به این مهم داشتن دو توانمندی در شرکت‌های بزرگ نیز لازم است. نخست اینکه کارشناسان مالی باید تخصص لازم در خصوص تغییرات بین این دو استاندارد را داشته باشند و دوم، داشتن ابزاری توانمند جهت ترجمه اطلاعات مالی به IFRS است.

چگونگی حرکت به سمت IFRS

تمام شرکت‌هایی که قصد بکارگیری IFRS را دارند باید صورت‌های مالی آغازین مبتنی بر IFRS در تاریخ جابجایی به این استاندارد را ارائه دهند. در این صورت‌های مالی، باید نکات زیر مدنظر قرار گیرند:

۱. شناسایی کلیه دارایی‌ها و بدهی‌ها آن‌ طور که IFRS الزام کرده است .

۲. مواردی که IFRS اجازه نداده به عنوان دارایی یا اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بدهی شناسایی شوند، در نظر گرفته نشوند .

۳. تغییر طبقه‌بندی اقلامی که تحت استاندارد حسابداری داخلی به عنوان دارایی و بدهی شناسایی شده‌اند ولی در انواع متفاوت با IFRS این طبقه‌بندی انجام شده است .

در برخی شرایط IFRS به صورت گذشته‌نگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این صورت به قضاوت مدیریت در خصوص شرایط ایجاد رخداد نیاز دارد .

همچنین IFRS الزام می‌کند تا چگونگی گذر به IFRS را در صورتهای مالی را افشا کنند.

با در نظر گرفتن شرایطی که یک شرکت ملزم به رعایت آن در رسیدن به صورت‌های مالی برمبنای IFRS است مشخص می‌شود که باید کلیه رخدادهای مالی یکبار دیگر با رویکرد IFRS مورد قضاوت حرفه‌ای قرار گرفته و مجدداً ثبت شوند، هرچند که احتمال دارد بسیاری از این رخدادها به دلیل شباهت‌های بین دو استاندارد دارای ثبت مالی یکسانی باشند.

ویژگی‌های یک نرم افزار مالی برای IFRS

یک نرم افزار مالی اگر دارای رویکردی جهت نگهداشت ثبت‌های حسابداری بر مبنای دو استاندارد داخلی و IFRS باشد می‌تواند برای حسابداران حرفه‌ای بسیار سودمند باشد زیرا بهترین رویه برای تهیه گزارش‌های مالی برمبنای IFRS انجام قضاوت حرفه‌ای برای هر یک از رویدادهای مالی است. از سایر خصوصیاتی که برای یک نرم افزار مالی با پشتیبانی از IFRS می‌توان در نظر گرفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. قابلیت ارائه صورت‌های مالی به هر دو استاندارد
 2. قابلیت انتقال اسناد مالی مشابه بین دو استاندارد برای سهولت و سرعت دسترسی به گزارش‌های مالی
 3. قابلیت ارائه گزارش‌های مقایسه‌ای بین دو استاندارد

حال با توجه به این تعاریف به ادامه مبحث استانداردهای حسابداری می پردازیم:

مبنای تهیه استانداردهای حسابداری

1)استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است.

مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است.

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری

2)دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ،صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود)است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.

3)استانداردهاي حسابداري در مورد صورتهاي مالي كليه واحدهاي تجاري (انتفائي)اعم از اينكه در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كند ،كاربرد دارد.اگر چه اين استانداردها معطوف به واحدهايي است كه با هدف كسب سود فعاليت مي كنند اما عمدتا در مورد واحدهاي غير انتفاعي نيز با اعمال تعديلات لازم كاربرد دارد.

4)واحدهاي تجاري خارج از كشور كه مالكيت انها متعلق به واحدهاي تجاري ايراني است در صورتي كه در تهيه و ارائه صورتهاي مالي خود تابع مقررات و استانداردهاي حسابداري محلي باشند ،ملزم به رعايت الزامات استانداردهاي حسابداري ايران نيستند. با اين حال در مواردي كه واحد تجاري ،واحد فرعي يك واحد سرمايه گذار ايراني باشد ،تهيه صورتهاي مالي واحد فرعي براساس استانداردهاي حسابداري ايران نيز جهت استفاده در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است.

5)مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه وارائه صورتهای مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی ،عملکرد مالی واحد تجاری ارائه کند .مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است ،تهیه کند.هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر استفاده کنندگان (سهامداران ،بستانكاران ، دولت ، كاركنان وغیره) تهیه شود، رعايت استانداردهاي حسابداري در تهیه و ارائه ان الزامی است.

انحراف از استانداردهای حسابداری

6)تقریبا در تمام شرایط ،رعایت استانداردهای حسابداری منجر به ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان و در نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای مالی می شود .با این حال ،ممکن است در مواردی نادر ،اعمال یک استاندارد ،صورتهای مالی را از هدف اصلی یعنی ارائه تصویر مطلوب باز دارد. درچنین مواردی باید روشهای تعدیل شده یا جایگزینی را با توجه به معیارهای ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی انتخاب و بکار گرفت.

سایر موارد در استانداردهای حسابداری

7)نظر به اینکه رویه های حسابداری مالی در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی ودر راستای ارائه تصویر مطلوب ، دستخوش تغییر و تحول می شود ، بنابراین استانداردهای حسابداری به منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد.

8)در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به ان صادر نشده است ، صورتهای مالی باید بر مبنای یکی از رویه های متداول حسابداری تهیه وارائه گردد که با معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نزدیک ترین انطباق را دارد و فراهم کننده تصویر مطلوبی از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است.

9)در مواردي كه قوانين امره ،رويه هاي مشخصي جهت نحوه عمل حسابداري موضوعات خاص ،مقرر نموده است ،در تدوين استانداردهاي حسابداري مربوط تمهيدات مناسب جهت اعمال اين موارد با توجه به مباني مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي به عمل امده است.

10)مطالبي كه در هر استاندارد حسابداري با حروف پر رنگ مشخص شده است الزامات استاندارد را تشكيل ميدهد.اين الزامات بايد با توجه به ساير مطالب مندرج در استاندارد كه جنبه توضيحي ، تكميلي و پشتيباني دارد مطالعه، تفسير و بكار گرفته شود.

11)از انجا كه شرط اوليه مفيد بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي اهميت انهاست، لذا الزامات استانداردهاي حسابداري در موارد كم اهميت كاربرد ندارد.

نرم افزار حسابداری برهان بر اساس استانداردهای حسابداری امور مالی شرکت و سازمان شما را انجام می دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.