اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای


بازار سرمایه اسلامی(۱) اثر سیدعباس موسویان

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیرنظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در این است که هدف ها، اصول، مبانی، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مشتقه و نهادهای مالی در بازار سرمایه اسلامی، همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی شده اند؛ بنابراین می توان گفت: بازار سرمایه اسلامی محل معامله ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مشتقه و سایر اوراق بهاداری هستند که همه براساس آموزه های اسلامی طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار نیز نهادهای مالی چون کارگزاران، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه، بازارگردانان، مؤسسه های رنبه بندی اعتباری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و مشاوران سرمایه گذاری هستند که همه بر اساس هدف ها، اصول و ضوابط اقتصادی اسلام فعالیت مالی می کنند.
کتاب بازار سرمایه اسلامی(۱) به قلم سیدعباس موسویان به بررسی اصول و مبانی فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی، بررسی ابزارهای مالی متعارف و بررسی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) می پردازد. در بررسی ابزارهای مالی متعارف به دنبال توضیح مباحث موضوع شناسی، تشریح عملکرد اقتصادی و تبیین احکام فقهی است، اما در بررسی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) به دنبال طراحی مالی ابزار بر اساس فقه اسلامی با تأکید بر فقه امامیه می باشد.
کتاب بازار سرمایه اسلامی(۱) علاوه بر مقدمه و نتیجه، سه بخش و بیست و یک فصل به شرح زیر دارد:
بخش اول: مبانی نظری(فقهی و اقتصادی) بازار سرمایه اسلامی
فصل اول: اصل صحت و لزوم قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی
فصل دوم: ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
فصل سوم: ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
فصل چهارم: اصول و معیارهای اقتصادی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی

بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف(سنتی)
فصل اول: اوراق قرضه
فصل دوم: اوراق سهام عادی
فصل سوم: اوراق سهام ممتاز
فصل چهارم: فروش استقراضی سهام

بخش سوم: ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
فصل اول: اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
فصل دوم: اوراق قرض الحسنه
فصل سوم: اوراق وقف، روشی نوین برای تأمین مالی طرح های عام المنفعه
فصل چهارم: اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت
فصل پنجم: اوراق سلف، ابزاری مناسب برای تأمین سرمایه کوتاه مدت و مدیریت ریسک
فصل ششم: اوراق اجاره و اجاره به شرط تملیک
فصل هفتم: اوراق جعاله ابزاری کارآمد برای توسعه بخش خدمات
فصل هشتم: اوراق منفعت، ابزاری برای تأمین مالی بخش خدمات
فصل نهم: اوراق استصناع، ابزاری مناسب برای طرح ها و پروژه های عمرانی؛ مثال کاربردی بخش مسکن
فصل دهم: اوراق مشارکت
فصل یازدهم: اوراق مضاربه ابزاری مناسب برای توسعه بخش بازرگانی
فصل دوازدهم: اوراق مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران
فصل سیزدهم: اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار، در بانکداری بدون ربا

مدلسازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی)

هدف این تحقیق بررسی نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی در شرکتهای تولید کننده مواد غذایی است. منظور از اخلاق اسلامی کسب وکار رعایت اخلاقیات مبتنی بر اصول و مبانی است که دین مبین اسلام در قبال همه ذی نفعان (اعم از کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و جامعه) به صاحبان کسب و کار تکلیف می نماید. از سوی دیگر، انجام مسئولیتهای اجتماعی سازمانها از تبعات پایبندی آنها به اخلاقیات در حوزه کسب و کار است. در این تحقیق از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بدین منظور از نظر ۲۱ نفر از خبرگان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ده عامل تعهد به ارزشهای اسلامی (تعهد به رعایت عدالت با کارکنان، تعهد به توانمند سازی کارکنان، تعهد به حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان، تعهد به پرهیز از کم فروشی و گران فروشی، تعهد به پرهیز از تقلب، تعهد به پرهیز از احتکار، تعهد به وفای به عهد با شرکا، تعهد به صداقت با شرکا، تعهد به حفظ و ارتقای فرهنگ، تعهد به حفظ محیط زیست) با رعایت اخلاقیات مبتنی بر قانون و مبتنی بر ارزشهای درونی سازمان رابطه وجود دارد. همچنین رعایت اخلاقیات با انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان در قبال اجتماع، اقتصاد و محیط زیست رابطه دارد.

The main purpose of this study is to investigate the role commitment to Islamic values in improving business ethics and social responsibility in food manufacturing companies. Business ethics are all of those principles and norms that determine the behavior of the organization. Islamic values and principles represent the way of a perfect and sublime life. Therefore, a business organization can not be separated from these lofty principles. Islamic ethics in is based on the principles are assigned by Islam to business owners towards all stakeholders (including employees, customers, partners and society). Corporate social responsibilities are the consequences of business ethics. If an organization from any kind industry has sufficient commitment to ethics in their activities, it could not forget its social responsibility. With purpose of investigating the role commitment to Islamic values in improving business ethics and social responsibility Interpretive Structural Modelling (ISM) was applied. The results indicated the 10 factors related to commitment of the organizations to Islamic value could be considered as the valuable infrastructure for business ethics and corporate social responsibility

1. قرآن کریم
2. نهج‌البلاغه
3. ابراهیمی نژاد، مهدی، و تقوی، علی (۱۳۹۴). بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال هشتم شماره بیست و هشتم، صص ۷۸-۱۰۸.
4. احمدی، فریدون، الوداری، حسن، توره، ناصر، مرادی، مرتضی (۱۳۹۵). اﺑﻄﮥ اﺧﻼق ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺷﺮﮐﺘﯽ: ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري، ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره دوم، صص ۸۵-۹۴.
5. آذر، عادل، رمضانیان، رحیم، فرخی، هادی، دولت خواهی، کسری (۱۳۹۵). ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺎي اﺧﻼق ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري، ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره یکم، صص ۶۳-۷۴.
6. اصغری‌زاده، عزت‌اله، بهروز، محمد صادق، معصومی، عارفه، پنجعلی، زهرا (۱۳۹۴). مطالعه اخلاق حرفه اي بر اساس شاخص هاي بار كاري ذهني كاركنان و فرهنگ ايمني سازمان با به كارگيري MADM فازي(مطالعه موردي: آزمايشگاه ژنتيك)، نشريه علوم و فنون ايمني ايران، سال دوم، شماره یکم، صص ۲۲-۳۸.
7. آقاجانی، معصومه، خیری دوست، زهرا (۱۳۹۴). توسعه اخلاق در کنار عدالت و اخلاق در اقتصاد اسلامی، فصلنامه بانکداری و اقتصاد اسلامی، شماره دهم، صص ۱۱۱-۱۴۶.
8. افراسیابى، على (۱۳۸۰). ترجمه جهاد النفس وسائل الشیعة، قم: نشر نهاوندی. 9. اکبری، علی، فهام، الهام (۱۳۹۵). ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ارزشﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺧﻼق ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان، شماره یکم، صص ۱۹۷-۲۰۵.
10. پور فرج، علیرضا، بافنده ایمان دوست، صادق، اقدس طینت، جواد (۱۳۹۵). بررسی تأپیر اخلاق و حقوق در تحقق حداکثر کارایی اقتصادی در چارچوب قضیه کوز، فصلنامه بانکداری و اقتصاد اسلامی، شماره شانزدهم، صص ۳۷-۵۹.
11. حر عاملی، محمد بین حسن (۱۴۰۹ ق). تفصیل وسائل الشیعة صلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسه آل البیت.
12. حقیقی کفاش، مهدی، الماسی فرد، رسول (۲۳۹۳). ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻓﻨّﺎوري: ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮح دورﻛﺎري در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورّ ي، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎره سوم، صص ۱-۱۰.
13. حسنی، محمد، شاهین مهر، بهار (۱۳۹۴). مدل ﯾﺎﺑﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري، ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎره یکم، صص ۲۹-۳۹.
14. خدیوی رفوگر، سعید (۱۳۹۲). سنجش و ارزیابی شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد، سال پنجم شماره نهم، صص ۱۲۹-۱۵۶.
15. خیاطی مقدم، سعید، طباطبایی نسب، مهدیه (۱۳۹۵). مؤلفه هاي اخلاق حرفهاي در مدیریت، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال یازدهم شماره ۱، صص ۱۲۷-۱۳۶.
16. رحیم نیا، فریبرز، خراسانی طرقی، حامد (۱۳۹۴). حساسیت محیط زیستی، مسایل اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی در شرکتهای برتر، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري، ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎره سوم، صص ۶۷-۷۴.
17. ساطع، نفیسه (۱۳۹۴). ت بيين تطبيقي وفاداري در نظام اخلاقي اسلام و اخلاق غير ديني، مجله پژوهش هاي اخلاقي، سال پنجم، سال پنجم شماره چهارم، صص ۲۳-۴۰.
18. سید جوادین، رضا، هاشمی، مهدی، محمودیان، امید (۱۳۹۵). راﺋﺔ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴﻴﺮی، مدیریت دولتی، سال هشتم شماره یکم، صص ۷۵-۹۲.
19. سیدی، امیر، پاک نژاد، الهام (۱۳۹۴). راﺑﻄﮥ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري، ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎره دوم، صص ۱۰۰-۱۰۹.
20. صادقی، حسین، آسایش، حمید (۱۳۹۴). عدم تقارن و فقدان اطلاعات در بازار کالا لزوم آموزش مبانی اقتصاد اسلامی، فصلنامه بانکداری و اقتصاد اسلامی، شماره یازدهم، صص ۷-۳۶.
21. فاضل، امین، کمالایان، امین رضا، عقیلی روشن، سید (۱۳۹۵). رابطۀ رهبري اخلاقیبا توانمند سازي دانشجویان، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال یازدهم شماره ۳، صص ۵۹-۶۷.
22. قاسم زاده، ابولفضل، زوار، تقی، مهدیون، روح اله، رضائی، ادیبه (۱۳۹۳). راﺑﻄﺔ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻓﺮدي: ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎره دوم، صص ۱-۸.
23. قوامی، صمصام الدین، قریب، غلامرضا (۱۳۹۲). بررسی نظام جبران خدمات در اسلام، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، سال سوم شماره اول، صص ۷۷-۹۰.
24. عبدالله زاده، غلامحسین، شریف زاده، محمد شریف، عربیون، ابولقاسم (۱۳۹۴). ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺧﻼق ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﮐﺸﺎورزي: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ، توسعه کارآفرینی، دوره هشتم شماره دوم، صص ۲۵۳-۲۷۱.
25. علی اکبری، حسن، رمضانی، حسین (۱۳۹۱). بررﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ، مدیریت اسلامی، سال بیستم شماره یکم، صص ۱۴۹-۱۷۴.
26. کلانتری، ابراهیم، کلانتری، اسماعیل، محمودی، فاطمه، مقامی، حمید (۱۳۹۴). ارائه چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی، مدیریت اسلامی، سال بیست و سوم شماره سوم، صص ۱۲۳-۱۴۲.
27. ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (۱۴۰۳ ق). ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﮥ ﻟﺪرر اﺧﺒﺎر اﻻﺋﻤﮥ اﻻﻃﻬﺎر جلد ۱۸، ﺑﯿﺮوت: دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ، اﻟﻄﺒﻌﮥ اﻟﺜﺎﻟﺜﮥ.
28. ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (۱۴۰۳ ق). ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﮥ ﻟﺪرر اﺧﺒﺎر اﻻﺋﻤﮥ اﻻﻃﻬﺎر جلد ۹۷، ﺑﯿﺮوت: دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ، اﻟﻄﺒﻌﮥ اﻟﺜﺎﻟﺜﮥ.
29. ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (۱۴۰۳ ق). ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﮥ ﻟﺪرر اﺧﺒﺎر اﻻﺋﻤﮥ اﻻﻃﻬﺎر جلد ۱۰۳، ﺑﯿﺮوت: دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ، اﻟﻄﺒﻌﮥ اﻟﺜﺎﻟﺜﮥ.
30. محمدی، مسلم، گل وردی، مهدی (۱۳۹۲). مولفه های اخلاق حرفه ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانب دینی، دو فصلنامه اسلام و مدیریت، سال دوم شماره سوم، صص ۱۶۱-۱۸۰.
31. محمدی ری اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای شهری، محمد (۱۳۸۹). ترجمه شیخی، حمید رضا، میزان الحکمه (با ترجمه فارسی)، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
32. مشبکی، اصغر، شجاعی، وهاب (۱۳۸۹). بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها (وزارت نيرو به عنوان مورد)، سال بیست و یکم شماره چهارم، صص ۳۷-۵۶.
33. مشایخی پور، مهدی (۱۳۹۰). مبانی اخلاق کار از دیدگاه امام علی علیه السلام، مدیریت اسلامی، سال ۱۹ شماره ۱، صص ۳۷-۶۵.
34. مهرگان، نادر، نعمتی، همین (۱۳۹۴). بررسی مخاطرات اخلاقی هنگام احتکار و تحلیل آن توسط نظریه بازیها، فصلنامه بانکداری و اقتصاد اسلامی، شماره یازدهم، صص ۳۷-۵۲
35. نقوی، علی، اسعدی، میر محمد، میر غفوری، حبیب الله (۱۳۹۴). تحلیل عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال دهم شماره ۱، صص ۱۰۵-۱۳۸.
36. Adam, A. M. and Shavit, T. (2008). How Can a Ratings-based Method for Assessing Corporate Social Responsibility (CSR) Provide an Incentive to Firms Excluded from Socially Responsible Investment Indices to Invest in CSR?, Journal of Business Ethics, 82:899–905.
37. Arnaudov, K. and Koseska, E. (2012). Business ethics and social responsibility in tourist, Procedia - Social and Behavioral Sciences,44: 387-397. 38. organizations in terms of changing environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 44: 387 – 397.
39. Bahaudin, G. Mujtaba, R. Tajaddini, L. Chen, Y. (2011). Business Ethics Perceptions of Public and Private Sector Iranians, Journal of Business Ethics,104:433–447.
40. Bavec, C. (2012). Social Responsibility and Professional Ethics in Management: Some Empirical Evidences at Country Levels, Managing Global Transitions, 10 (4): 361–377.
41. Berrone, P. Surroca, J. Tribo, J. (2007). Corporate Ethical Identity as a Determinant of Firm Performance: A Test of the Mediating Role of Stakeholder Satisfaction, Journal of Business Ethics, 76:35–53.
42. Beekun, R. and Badawi, J. (2005). Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective, Journal of Business Ethics, 60: 131–145.
43. Farooq, O. Payaud, M. Merunka, D. Valette-Florence, P. (2013). The Impact of Corporate Social Responsibility on Organizational Commitment: Exploring Multiple Mediation Mechanisms, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-013-1928-3.
44. Grbac, B. and Loncˇaric´, D. (2009). Ethics, social responsibility and business performance in a transition economy, EuroMed Journal of Business, 4(2):143-158.
45. Hitt, M. and Collins, J. (2007). Business ethics, strategic decision making, and firm performance, Business Horizons, 50: 353–357
46. Huimina, G. and Ryan, C. (2011). Ethics and corporate social responsibility – An analysis of the views of Chinese hotel managers, International Journal of Hospitality Management, 30: 875–885
47. Jo, H. and Harjoto, M. (2011). Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics, 103:351–383.
48. Jo, H. Na, H. (2012). Does CSR Reduce Firm Risk? Evidence from Controversial Industry Sectors, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-012-1492-2.
49. Kumar, D., Palaniappan, M., Kannan, D. and Shankar, K. (2014), “Analyzing the CSR issues behind the supplier selection process using ISM approach”, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 92, pp. 268–278.
50. Laouisset, D. E. (2009). Organizational Commitment to Ethics and International Ethical Perspectives: United Arab Emirates (UAE) Banks as a Case Study, Employ Respons Rights J, 21:333–339.
51. Mijatovic, I. and Stokic, D. (2010). The Influence of Internal and External Codes on CSR Practice: The Case of Companies Operating in Serbia, Journal of Business Ethics, 94:533–552.
52. Mishra, S and Suar, D. (2010). Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of Indian Companies?, Journal of Business Ethics, 95:571–601.
53. Panahifar, F. Byrne, P. Heavey, C. (2014), “ISM analysis of CPFR implementation barriers”, International Journal of Production Research, Vol. 52 No.18, pp. 5255-5272.
54. Perez, A. and Bosque, I. (2012). The Role of CSR in the Corporate Identity of Banking Service Providers, Journal of Business Ethics, 108:145–166.
55. Perez-Batres, L. Doh, J. Miller, V. Pisani, M. (2012). Stakeholder Pressures as Determinants of CSR Strategic Choice: Why do Firms Choose Symbolic Versus Substantive Self-Regulatory Codes of Conduct? Journal of Business Ethics, 110:157–172.
56. Poduval, P. Pramod, V. Raj, J. (2015), “Interpretive Structural Modeling (ISM) and its application in analyzing factors inhibiting implementation of Total Productive Maintenance (TPM)”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 32 No. 3, pp.308-331.
57. Rettab, B. Brik, A. Mellahi, K. (2009). A Study of Management Perceptions of the Impact of Corporate Social Responsibility on Organisational Performance in Emerging Economies: The Case of Dubai, Journal of Business Ethics, 89:371–390.
58. Roman, S. and Munuera, J. (2005). Determinants and consequences of ethical behaviour: an empirical study of salespeople, European Journal of Marketing, 39 (5/6): 473-495.
59. Sen, S. and Cowley, J. (2013). The Relevance of Stakeholder Theory and Social Capital Theory in the Context of CSR in SMEs: An Australian Perspective, Journal of Business Ethics, 118:413–427.
60. Shafer, W. (2013). Ethical Climate, Social Responsibility, and Earnings Management, Journal of Business Ethcs, DOI 10.1007/s10551-013-1989-3.
61. Tian, Z. Wang, R. Yang, W. (2011). Consumer Responses to Corporate Social Responsibility (CSR) in China, Journal of Business Ethics, 101:197–212.
62. Torugsa, N. A. O’Donohue, W. Hecker, R. (2012). Capabilities, Proactive CSR and Financial Performance in SMEs: Empirical Evidence from an Australian Manufacturing Industry Sector, J Bus Ethics, 109: 483–500.
63. Wu, C. F. (2002). The Relationship of Ethical Decision-Making to Business Ethics and Performance in Taiwan, Journal of Business Ethics, 35: 163–176.

زهرا آیت‌اللهی: در اجتماع نحوه پوشش شخصی محسوب نمی‌شود | خداوند از باب لطف به انسان‌ها حجاب را الزامی کرده است

آیت‌اللهی گفت: پژوهش مرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد مردان مخالف الزام به حجاب خیلی بیشتر از زنان مخالف است. مثلاً چرا در تهران مردان ۱۰ درصد بیشتر از زنان مخالف حجاب الزامی هستند؟ مگر آن‌ها باید حجاب داشته باشند؟

جمعیت - جوانان

به گزارش همشهری آنلاین، نشست «زن، عفاف، پوشش» سه‌شنبه ۳ آبان‌ماه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد. زهرا آیت‌اللهی، سرپرست گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در این نشست به سخنرانی پرداخت که در ادامه متن سخنان وی را می‌خوانید.

در اجتماع نحوه پوشش شخصی محسوب نمی‌شود

آیت اللهی در ابتدای سخنرانی خود در پاسخ به این سؤال که آیا حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را که امری شخصی است و جزء اصول یا فروع دین نیست، اجبار کند، گفت: مطابق آیه ۵۹ سوره احزاب و ۳۱ سوره نور و نیز روایات رعایت حجاب برای زنان واجب است همه فقهای بزرگ، همه مذاهب اسلامی هم حجاب را واجب می‌دانند. در ایران هم حکومت اسلامی وظیفه دارد احکام اسلام را پیاده کند. در مورد حجاب اگر فردی در منزل خود حجاب نداشت کسی به او کاری ندارد ولی در اجتماع دیگر نحوه پوشش شخصی محسوب نمی‌شود. برای پوشش اجتماعی هم در همه جای دنیا قانون وجود دارد در کشور ما حدود پوشش را سلیقه ها تعیین نمی اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای کند بلکه اسلام تعیین می کند که حدود پوشش چه باشد.

وی افزود: در پاسخ به این سؤال که نزدیک به ۷۰ درصد مردم با الزام به حجاب مخالفند بنابراین در مورد قانون حجاب باید به عرف مراجعه کرد، بیان کرد: اولا این آمار صحیح نیست آخرین آمار مستند علمی نشان می‌دهد اکثر مردم با حجاب موافقند بله، تعداد زیادی که البته خیلی کمتر از۷۰ درصد است با الزامی بودن حجاب مخالفند جالب اینکه پژوهش مرداد۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد مردان مخالف الزام به حجاب خیلی بیشتر از زنان مخالف الزام به حجاب است ونیز تعداد مجردان مخالف الزام به حجاب خیلی بیشتراز متاهلین مخالف الزام به حجاب است این تفاوت در تعداد مخالفین خیلی معنادار است مثلاً چرا در تهران مردان ۱۰ درصد بیشتر از زنان مخالف حجاب الزامی هستند؟ مگر آن‌ها باید حجاب داشته باشند که اینقدر مخالفت می‌کنند؟ نکته بعدی این که قرار نیست قانون تابع عرف باشد اگر عرف اشتباه بود باز باید قانون از عرف پیروی کند؟ یک زمانی عرف عربستان زنده بگورکردن دختران را پذیرفته بود حالا آیا باید زنده بگور کردن دختران را قانونی می‌کردند؟

سرپرست گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی افزود: در همه کشورها قانون اساسی آن کشور تعیین می‌کند که در آن کشور قوانین چگونه تعیین شود قانون اساسی ایران تعیین کرده که مجلس شورای اسلامی باید قانون را درقالب طرح یا لایحه بررسی کند و اگر اکثریت به آن رای دادند تصویب می‌شود و البته اصل چهارم قانون اساسی تعیین کرده که تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و حجاب جزء موازین اسلامی است مسئله آن است که دستگاه‌های فرهنگی و دستگاه‌های علمی آموزشی قریب به اتفاق ضعیف عمل کرده‌اند.

خدایی که مهربانترین است مصلحت ما را نمی‌داند

وی ادامه داد : مردم ما خدا را دوست دارند قرآن را هم قبول دارند و می‌دانند که آنچه خدا می‌گوید به خاطر محبتی است که به آنها دارد حالا اگر آن‌هایی که وظیفه فرهنگی و آموزشی دارند با استدلال و منطق و با کلام موثر مردم را نسبت به اینکه خداوند مهربان از باب لطف به انسان‌ها حجاب را الزامی کرده سخن می‌گفتند اکثر مردم با الزام به حجاب هم موافق می‌شدند. حجاب فواید زیادی برای زنان، مردان، خانواده‌ها و اجتماع دارد. کتاب‌های بسیار خوبی هم دراین زمینه نوشته شده است اگر مردم اعتیاد را بد بدانند با پیشگیری از اعتیاد و اصلاح معتادین برای ترک آن همراهی می‌کنند. اگر مشروب‌خواری یا کشف حجاب یا روابط نامشروع یا امثال این گناهان را بد بدانند با آن مخالفت می‌کنند. مهم آن است که مردم باید نسبت به حق و آنچه که مصلحت آن‌ها در آن است باورپذیر شوند. و همه هم می‌دانیم هیچکس به اندازه خدایی که مهربانترین است مصلحت ما را نمی‌داند.

آیت اللهی تصریح کرد: البته یک نکته دیگر آن است که ما متاسفانه برای قانون‌پذیری مردم هم کم کاری داریم. چرا نباید در اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای مدارس ما درسی درمورد آموزش قوانین و نیز مهارت قانون پذیری داشته باشیم؟ دانش آموز امضای مادر را پای برگه مدرسه جعل می کند و نمی داند جعل امضا جرم است جوان ما رشوه می دهد، وزیر میزی دادن را زرنگی می داند. قوانین مربوط به همسایگی، قوانین اجتماعی، قوانین خانوادگی در کدام کتاب درسی آموزش داده می‌شود؟ مهارت‌های زندگی به‌ ویژه مهارت قانون پذیری در کدام درس مدرسه آموزش داده می شود؟ نتیجه آن برخی تخلفات نوجوانان درسطح شهر می شود. البته این به آن معنا نیست که تا مردم علت قوانین را نفهمیدند می‌توانند تخلف کنند در همه جای دنیا مردم می‌دانند باید به قانون احترام گذاشت.

آیت اللهی درپاسخ به این سئوال که حالا اگر مردم قانونی را نخواهند باید چه کار کنند؟ گفت: قانون اساسی دراصل۷۴ روش آن را تعیین کرده مخالفین قوانین موجود می‌توانند در ارتباط با نمایندگان خود پیشنهادات خود را پیگیری کنند البته درچارچوب موازین اسلامی باید مطابق اصل ۴ قانون اساسی باشد. اگر مسئولان مربوطه، مصوبه ۱۳۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی را که اتفاقا آقای روحانی آن را ابلاغ کردند، می‌خواندند و سی دستگاهی که برایشان تکلیف مشخص شده به وظایف خود عمل می‌کردند این غائله‌ها به پا نمی‌شد.

سعادت در نگاه سهروردی چیست؟

سعادت در نگاه سهروردی چیست؟

سی‌امین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سهروردی فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین سی‌امین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سهروردی به «سعادت در نگاه سهروردی: تأملی در سازگاری آن با مبانی و اصول اخلاق متعارف عقلانی» اختصاص دارد که با سخنان دکتر محسن جوادی در روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در آپارات پیگیری کنند.

در معرفی این نشست آمده است: سعادت‌باوری یکی از ویژگی‌های اصلی تفکر فلسفی اسلامی است. البته در مورد ماهیت آن و یا امکان و چگونگی تحصیل آن در حیات این جهانی بحث و گفت‌وگوهای زیادی است که در جای خود مهم است. اما موضوع این گفتار بررسی دقیق تعریف‌هایی از سعادت است که در آثار سهروردی دیده می شود و جان مایه آنها ربط دادن سعادت به رهایی از غل و زنجیرهای حیات مادی است.آیا چنین نگرشی به سعادت با پیش‌فرض‌ها و اصول اخلاق متعارف سازگار است یا اینکه چنان‌که برخی ادعا کرده‌اند در تعارض با اندیشه اخلاقی عقلانی متعارف است.

نمونه سوال ها

دانلود جزوه مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی

دانلود جزوه مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی

از منابع آزمون های بورس

مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی
معاملهگری بورس کالا
تدوین: دکتر رحیم محترم


دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه - مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی


اینکوترمز
مقدمه
با در نظر گرفتن تئوریهای کلاسیک و نوین بازرگانی بین الملل ضرورت معامله و مبادله بین کشورها امری اجتناب ناپذیر است. کشورها از گذشته های دور به انجام مبادلات برون مرزی تمایل داشته و علاوه بر تامین نیازها و دستیابی به کالاها و خدماتی که در سایر نقاط جهان تولید و عرضه شده،روند توسعه اقتصادیشان را نیز سرعت بخشیده اند)حقیقی، 1332 (. از آغاز انقلاب صنعتی با توجه به پیشرفتهای فنی و اقتصادی، بویژه توسعه روز افزون ارتباطات، همواره بر حجم مبادلات جهانی افزوده شده و تجارت بین المللی به شکل پیشرفته و مدرنتر از گذشته ادامه یافت.

استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیکی همچون اینترنت تعامل بین طرفین در اقصی نقاط دنیا را در کمترین زمان ممکن مقدور نموده اند و کشتی های بزرگ تجاری که بعضی انواع آنها تا 10222 کانتینر را جابجا می نمایند امر تجارت را تسهیل نموده اند. به موازات افزایش جمعیت و رشد اقتصادی در کشورهای جهان، حجم و ارزش صادرات و واردات کشورها به شکل تصاعدی در حال افزایش است. شروع این حرکت عظیم از اوایل قرن بیستم بود و در سالهای جاری با رشد فزاینده ادامه دارد. از آنجا که در اینگونه معاملات دست کم دو طرف از دو کشور مجزا درگیر معامله می شوند این امر از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. ایجاد وحدت رویه و زبان مشترک در مراحل مختلف کار از همان ابتدا جزء دغدغه های اصلی سازمانهای بین المللی مربوطه بود و هر کدام با توجه به تخصص خود سعی
نمودند بخشی از کار را سازماندهی نموده و رویه های مشترک بین المللی ایجاد نمایند. یکی از سازمانهای بین المللی که از همان ابتدا سعی نمود نقش فعالی در این زمینه ایفا نماید اتاق بازرگانی بین المللی بود.

اتاق که خود در سال 1111 تاسیس شد نهادی بین المللی است که در واقع نماینده بنگاه های اقتصادی در سراسر دنیا می باشد و سعی مینماید از منافع تجار در برابر دولت ها حمایت نماید.با گذشت زمان اتاق بازرگانی بین المللی کمیته های تخصصی متعددی را تشکیل داد و در جهت اهداف خود حرکت نمود. یکی از اهداف اساسی اتاق بازرگانی بین المللی تهیه و تدوین قوانین استاندارد بین المللی ناظر بر تجارت بین الملل می باشد.کمیته های تخصصی مختلف در طول دهه های گذشته تلاش زیادی نموده اند و سعی کرده اند مشکلات و موانع تجارت را رفع نموده و زبان مشترکی بین کشورهای مختلف ایجاد نمایند.

درباره آزمون اصول بازار سرمايه

سازمان بورس و اوراق بهادار از مرداد ماه 1390 و مقارن با برگزاری هفدهمین دوره آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، تغییر و تحولات گسترده ای در شکل و محتوای مدارک حرفه ای بازار سرمایه ایران ایجاد نمود تا اینگونه مدارک هر چه بیشتر به ساختارهاي مدارک معتبر بين‌المللي نظیر CFA و CIIA نزدیک شوند. بدین ترتیب در حال حاضر 9 نوع گواهینامه حرفه ­ای برای بازار سرمایه ایران طراحی شده است که عبارتند از:

اصول بازار سرمایه
تحلیل گری بازار سرمایه
معامله گری اوراق تأمین مالی
معامله گری بورس کالا
معامله گری ابزار مشتقه
کارشناسی عرضه و پذیرش
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
مدیریت سبد اوراق بهادار
ارزشیابی اوراق بهادار

از بین گواهینامه های فوق "مدرک اصول بازار سرمایه" به عنوان مدرک پایه ای و پیشنیاز سایر مدارک، همواره مورد توجه ویژه متقاضیان بوده است.

گواهینامه اصول بازار سرمایه، به عنوان مدرک پایه‌ای و پیش‌نیاز سایر مدارک محسوب می‌شود. مخاطب این آزمون، آن دسته از علاقه‌مندان به احراز مشاغلی نظیر سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری هستند که باید پیش از احراز سمت، در این آزمون شرکت نموده و موفق به اخذ گواهینامه شوند.

اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای
رديفعنوان درستعدادسوالاتضريبجزييات سرفصل
1 فهم وتحليل صورتهاي مالي 25 4 Pdf
2 مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهاي مالي 25 4 Pdf
3 مقدمات امورمالي شرکتي 25 4 Pdf
4 مقدماتي براقتصاد 25 3 Pdf
5 روش هاي کمي مقدماتي 25 3 Pdf
6 اصول بازارسرمايه اسلامي واخلاق حرفه اي 20 4 Pdf
7 مقررات اصول بازارسرمايه 25 4 Pdf

می توانید از لینک های زیر منابع را دانلود نمایید.
1-بورس بازي در بازار سهام ازديدگاه اسلام (فايل پيوست (دانلود فایل پی دی اف - PDF))
2-بخش هاي مرتبط باسرفصل هاي آزمون ازکتاب ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک) سيدعباس موسويان ناشر:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي
3-ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)
4- نگاهي تحليلي برشاخص هاي بورس بارويکردي برسهام شناور آزاد(فايل پيوست( دریافت جزوه به صورت فایل پی دی اف)

نکته های مهم درباره "آزمون اصول بازار سرمایه"
آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه به صورت ادواری و حداقل 2 بار در سال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران و برخی از شهرهای بزرگ برگزار می شود. زمان احتمالی برگزاری آزمون دوره بیستم در زمستان سال 1391 می باشد. آزمون "اصول بازار سرمایه" شامل 170 سوال است که در 210 دقیقه برگزار می شود.

حدنصاب نمره قبولی
قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.

الف - نمره هر درس:

- نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین 20 تا 35 درصد باشد؛
- در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از 35 درصد باشد؛ 35 درصد ملاک است و در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از 20 درصد باشد 20 درصد ملاک است.

ب - نمره کل:

حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار یا 50 درصد هر کدام کمتر اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، 5 درصد بیشترین و 5 درصد کمترین نمرات حذف می‌شود)

نمونه سوال ها به ارائه رایگان جدیدترین نمونه سولات آزمون های استخدامی و دانشگاهی می پردازد مانند بانک ها، پیام نور،حقوق، ارشد، دکترا، بورس، کنکور، فنی و حرفه ای و.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.