تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود


ضریب واکنش سود مقدار بازده غیر عادی اوراق بهادار در واکنش به سود غیرمنتظره شرکت منتشرکننده آن اوراق را اندازه می‌گیرد. ضریب واکنش سود ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون بازده غیر عادی وسود غیرمنتظره است.

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

نتایج جستجو برای: ضریب واکنش سود

تعداد نتایج: 98413 فیلتر نتایج به سال:

تأثیر ضریب واکنش به سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها

ضریب واکنش به سودبیانگر میزان توانایی سود برای توضیح تغییرات بازده سهام است.همزمانی بازده سهام نشان دهنده این است که تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغییرات بازده سهام شرکت را توضیح می دهد. این تحقیق به دنبال بیانتأثیر ضریب واکنش به سود تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و نمونه .

بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به بررسی رابطة بین محافظه­کاری مشروط و غیرمشروط و ضریب واکنش سود می‌پردازد. محافظه­کاری منجر به شناخت تدریجی سود می­شود؛ به عبارت دیگر، شناخت اخبار خوب در سود دورة مربوط به طور کامل رخ نمی­دهد. تغییرات غیرمنتظره سود، واکنش بازار را دربرخواهد داشت. میزان تغییرات قیمت سهام، به سبب تغییرات غیرمنتظره سود به­وسیلة ضریب واکنش سود نشان داده می­شود. به­این ترتیب، با اعمال محافظه­کاری، میزان ا.

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

در این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و . در واکنش به اخبار خوب و بد ناشی از انتشار اطلاعات حسابداری به ساختار سرمایه شرکتها و میزان اهرمی بودن آنها توجه داشته و یا واکنش آنها این اخبار را تحت تاثیر خود قرار میدهد یا خیر. معیارهای اندازه گیری اهرم .

تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره می پردازد. مدیریت سود بیش از حد، مانع از شکل گیری انتظارات منطقی سرمایه گذاران درباره چشم انداز آتی شرکت می شود. بنابراین سود تعهدی در انتقال اطلاعات مربوط به ارزش سهام به سهامداران شکست می خورد. در چنین مواردی سود حسابداری ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیریت یا تحلیل های جانبدارانه تحلیل گران باشد و منجر به قیمت گذاری نادرست .

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ضریب تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی, دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز و حساب. دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز . دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگا.

این مقاله به بررسی رابطه بین محافظه­کاری مشروط و غیرمشروط و ضریب واکنش سود می پردازد. محافظه­کاری منجر به شناخت تدریجی سود می­شود؛ به عبارت دیگر، شناخت اخبار خوب در سود دوره مربوط به طور کامل رخ نمی­دهد. تغییرات غیرمنتظره سود، واکنش بازار را دربرخواهد داشت. میزان تغییرات قیمت سهام، به سبب تغییرات غیرمنتظره سود به­وسیله ضریب واکنش سود نشان داده می­شود. به­این ترتیب، با اعمال محافظه­کاری، میزان ا.

بررسی تاثیر سطح افشاء ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی شرکتها بر ضریب واکنش سود و خطای پیش بینی سود

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1394

افشای مسئولیت اجتماعی بخش مهمی از روش ارتباط شرکت ها با ذی نفعانشان است همچنین افشای داده های حسابداری مسئولیت اجتماعی، بخش های مختلف جامعه را قادر می سازد، موقعیت شرکت در خصوص مسائل اجتماعی را درک کرده، چگونگی توجه سازمان به موضوع های اجتماعی را بررسی کنند (جونز، 2011). افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ابزاری برای مدیریت، جهت کاهش مواجه شدن با فشار های سیاسی و اجتماعی است (چو و همکاران، 2012). کمیت .

ضریب واکنش سود

ضریب واکنش سود

ضریب واکنش سود مقدار بازده غیر عادی اوراق بهادار در واکنش به سود غیرمنتظره شرکت منتشرکننده آن اوراق را اندازه می‌گیرد که در رگرسیون بازده غیرعادی است. سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کننم.

اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه‌گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه‌گذاران می‌گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردیده. از زمان اولین تحقیقات منتشر شده در رابطه ضریب واکنش سود، یکی از مهمترین جهت‌گیری‌های مطالعات انجام شده در زمینه حسابداری مالی، راجع به توضیح و شناسایی عوامل متفاوت تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود برای شرکت‌های مختلف است.

مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت مالی و بازار سرمایه تاکید بر این دارند که قیمت‌ها در بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می‌دهند. این واکنش نشان از محتوا و بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر رفتار سرمایه گذاران می‌شود و میزان درجه مفید بودن، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم معاملات به دنبال انتشار اطلاعات، اندازه‌گیری می‌شود.

از زمان اولین تحقیقات منتشر شده در رابطه ضریب واکنش سود، یکی از مهمترین جهت‌گیری‌های مطالعات انجام شده در تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود حسابداری مالی راجع به توضیح و شناسایی عوامل متفاوت تاثیر گذار بر ضریب واکنش سود برای شرکت‌های مختلف است. بدین معنی که چرا ضریب واکنش سود بدست آمده برای برخی از شرکت‌ها بزرگتر از برخی دیگر است در حالی که سود غیر منتظره برای آنها یکسان است. همچنین بیان می‌شود که تغییر در قیمت سهام با توجه به اطلاعات دریافته شده با تئوری بازار کارا سازگار است. بنابراین حساسیت سرمایه گذاران به اعلان‌های سود نشان از کارایی بازار دارد. بر همین اساس در این مطالعه سعی شده است با معرفی عوامل تاثیر گذار در رفتار سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار ایران، اثر این عوامل بر روی ضریب واکنش سود آنان مورد بررسی قرار گیرد.

عوامل تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود ضریب واکنش سود

در سال ۱۹۶۸ بال و براون اقدام به انتشار نتایج تحقیقات خود کردند. آنها ابتدا شواهد کافی برای نشان دادن واکنش بازار به محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی فراهم کردند. بال و براون نمونه‌ای از ۲۶۱ شرکت بازار سهام نیویورک را در طی یک دوره ۹ ساله از ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۵ مورد بررسی قرار دادند. اولین اقدام بال و براون اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی سود بود که آیا سود گزارش شده از انتظار بازار فراتر است Good) (news یا کمتر از انتظار بازار (Bad news) می‌باشد؟ این موضوع نیازمند معیاری برای سنجش انتظارات بازار است. معیار مورد استفاده در مطالعات بال و براون (۱۹۶۸)، تفاوت سود تحقق یافته سال جاری با سود تحقق یافته سال قبل می‌باشد.

شرکتی که بیشتر از سال قبل سود داشته باشد به عنوان خبر خوب تلقی می‌شود و شرکتی که کمتر از سال قبل سودآوری داشته باشد به عنوان خبر بد تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود شناخته می‌شود. آنها همه شرکت‌ها با اعلان‌های خبر خوب را در یک گروه قرار دادند. میانگین بازده غیر عادی اوراق بهادار در این گروه در ماه انتشار صورتهای مالی به طور قابل ملاحظه‌ای مثبت بود. برعکس، شرکت‌های با اعلان‌های خبر بد در نمونه، دارای میانگین بازده غیرعادی منفی بودند. این تحقیق شواهد قابل قبولی ارائه می‌کند که بازار به اخبار خوب و بد سود واکنش نشان می‌دهد.

گام منطقی بعدی این پرسش است که چگونه بزرگی سود غیر منتظره با بزرگی واکنش بازار اوراق بهادار در ارتباط می‌باشد؟ مساله بزرگی واکنش توسط بیور، کلارک و رایت در سال ۱۹۷۹ مورد بررسی قرار گرفت. در پی مقایسه تغییرات سود غیر منتظره با بازده اوراق بهادار، آنان دریافتند که تغییرات بیشتر در سود غیر منتظره سبب ایجاد واکنش بیشتر بازار می‌شود. مهمترین نتیجه حاصل از گسترش تحقیقات بال و براون، ضریب واکنش سود می‌باشد. از زمان بال و براون جهت‌گیری اکثر تحقیقات حسابداری مالی کشف و توضیح چرایی واکنش متفاوت، بازده بازار به اطلاعات جدید می‌باشد. این موضوع ضریب واکنش سود نامیده می‌شود.

تعریف مفهومی و عملیاتی ضریب واکنش به سود

برای اندازه‌گیری واکنش سود از معیار سنجشی تحت عنوان ضریب واکنش سود (ERC) استفاده می‌شود. در مورد این معیار تعاریف مختلفی صورت گرفته است. در تعریف ساده آن عنوان شده که ضریبا واکنش سود ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود است. اما رایج ترین تعریفی که انجام گرفته است، دو تعریف زیر می‌باشد:

ضریب واکنش سود مقدار بازده غیر عادی اوراق بهادار در واکنش به سود غیرمنتظره شرکت منتشرکننده آن اوراق را اندازه می‌گیرد. ضریب واکنش سود ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون بازده غیر عادی وسود غیرمنتظره است.

صرف نظر از تفاوت‌های تعاریف، همه آنها به گونه‌ای در قالب شاخص ملموسی همچون قیمت یا بازده، که نتیجه واکنش جمعی سرمایه گذاران است، به دنبال اندازه‌گیری واکنش هستند. نکته قابل توجه این است که متون قدیمی تر در این حوزه با در نظر گرفتن منطق تعادل ایستا بیشتر از تعریف اول استفاده می‌نمودند اما با گذشت زمان به منظور ارتباط تحقیقات ERC با حوزه‌های نظری وسیع تر و غنی تر نمودن این تحقیقات، تحلیل‌های اخیر به تعادل‌های غیرایستا روی آورده و از تعریف دوم و سوم، بویژه تعریف سوم استفاده کرده اند.

استنتاج در مورد محتوای اطلاعاتی سود بر مبنای معنی دار بودن ضریب شیب و قدرت توضیح دهندگی R2، مدل خطی زیر می‌باشد. این مدل به صورت زمانی و مقطعی داده‌های ترکیبی) تخمین زده می‌شود.

CARite – مقدار بازده تعدیل شده با ریسک برای اوراق بهادار انباشت شده در طول دوره t UXi- اندازه سود غیر منتظره eit- جز تصادفی است که فرض می‌شود به صورت (N000 توزیع شده است. ضریب واکنش سود (ERC) می‌باشد.

معمولا رابطه ی سودا بازده هم به صورت مطالعه رویداد» و هم به صورت مطالعه ارتباط» بررسی می‌شود. مطالعه رویداد بررسی می‌کند که آیا اعلان‌های سود، به خودی خود، دلیل تغییر انتظارات نسبت به جریان نقدی آینده به محض انتشار صورت‌های مالی می‌باشد؟ در مطالعات ارتباط، بازده را در دورهای نسبتا طولانی (سال مالی یا سال‌ها بر روی سود غیر منتظره یا دیگر مقادیر عملکردی مانند جریان نقدی، رگرس می‌کنند.

جمع‌بندی بحث

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که به ازای یک واحد تغییر در سود و یا سود غیر منتظره، شاهد واکنش‌های متفاوتی تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود در بازار بورس اوراق بهادار هستیم. سوالی که در این ارتباط مطرح می‌باشد این است که چرا بازار به اخبار خوب و بد برخی شرکت‌ها نسبت به برخی دیگر واکنش بیشتر یا کمتری نشان می‌دهد و این که چه عواملی سبب می‌شوند اثر ارزش گذاری سود میان شرکت‌های مختلف، متفاوت باشند. در ادبیات موضوع، عوامل مختلفی مطرح شده اند که در این تحقیق سعی شده است اثر این عوامل مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: نرخ بهره بدون ریسک، ریسک سیستماتیک، فرصت رشد و اهرم مالی.

بر همین اساس در این پژوهش نیز با توجه به ادبیات نظری موضوع، سعی شده است که این عوامل در رابطه با بازار بورس شناسایی و اثرات آن بررسی گردید. در این خصوص چهار عامل نرخ بهره بدون ریسک، ریسک سیستماتیک، فرصت‌های رشد و اهرم مالی به عنوان عوامل موثر بر ضریب واکنش سود شناخته شده‌اند و به بررس تاثیر این عوامل بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای متغیر فرصت رشد از معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، برای متغیر ریسک سیستماتیک از ضریب بتا و برای متغیر اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها استفاده خواهد شد.

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

نتایج جستجو برای: ضریب واکنش سود

تعداد نتایج: 98413 فیلتر نتایج به سال:

تأثیر ضریب واکنش به سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها

ضریب واکنش به سودبیانگر میزان توانایی سود برای توضیح تغییرات بازده سهام است.همزمانی بازده سهام نشان دهنده این است که تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغییرات بازده سهام شرکت را توضیح تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود می دهد. این تحقیق به دنبال بیانتأثیر ضریب واکنش به سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و نمونه .

بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به بررسی رابطة بین محافظه­کاری مشروط و غیرمشروط و ضریب واکنش سود می‌پردازد. محافظه­کاری منجر به شناخت تدریجی سود می­شود؛ به عبارت دیگر، شناخت اخبار خوب در سود دورة مربوط به طور کامل رخ نمی­دهد. تغییرات غیرمنتظره سود، واکنش بازار را دربرخواهد داشت. میزان تغییرات قیمت سهام، به سبب تغییرات غیرمنتظره سود به­وسیلة ضریب واکنش سود نشان داده می­شود. به­این ترتیب، با اعمال محافظه­کاری، میزان ا.

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

در این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و . در واکنش به اخبار خوب و بد ناشی از انتشار اطلاعات حسابداری به ساختار سرمایه شرکتها و میزان اهرمی بودن آنها توجه داشته و یا واکنش آنها این اخبار را تحت تاثیر خود قرار تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود میدهد یا خیر. معیارهای اندازه گیری اهرم .

تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره می پردازد. مدیریت سود بیش از حد، مانع از شکل گیری انتظارات منطقی سرمایه گذاران درباره چشم انداز آتی شرکت می شود. بنابراین سود تعهدی در انتقال اطلاعات مربوط به ارزش سهام به سهامداران شکست می خورد. در چنین مواردی سود حسابداری ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیریت یا تحلیل های جانبدارانه تحلیل گران باشد و منجر به قیمت گذاری نادرست .

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی, دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز و حساب. دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز . دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگا.

این مقاله به بررسی رابطه بین محافظه­کاری مشروط و غیرمشروط و ضریب واکنش سود می پردازد. محافظه­کاری منجر به شناخت تدریجی سود می­شود؛ به عبارت دیگر، شناخت اخبار خوب در سود دوره مربوط به طور کامل رخ نمی­دهد. تغییرات غیرمنتظره سود، واکنش بازار را دربرخواهد داشت. میزان تغییرات قیمت سهام، به سبب تغییرات غیرمنتظره سود به­وسیله ضریب واکنش سود نشان داده می­شود. به­این ترتیب، با اعمال محافظه­کاری، میزان ا.

بررسی تاثیر سطح افشاء ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی شرکتها بر ضریب واکنش سود و خطای پیش بینی سود

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1394

افشای مسئولیت اجتماعی بخش مهمی از روش ارتباط شرکت ها با ذی نفعانشان است همچنین افشای داده های حسابداری مسئولیت اجتماعی، بخش های مختلف جامعه را قادر می سازد، موقعیت شرکت در خصوص مسائل اجتماعی را درک کرده، چگونگی توجه سازمان به موضوع های اجتماعی را بررسی کنند (جونز، 2011). افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ابزاری برای مدیریت، جهت کاهش مواجه شدن با فشار های سیاسی و اجتماعی است (چو و همکاران، 2012). کمیت .

بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد.

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

نتایج جستجو برای: درجه اهرم مالی

تعداد نتایج: 70966 فیلتر نتایج به سال:

بررسی‌تأثیرویژگی‌های‌شرکت‌هابرساختارسرمایه ‌(اهرم مالی)

مدیران مالی همواره درگیر اتّخاذ تصمیم در ارتباط با تأمین مالی با نگرش تحلیل هزینه-منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه‌ گذاری‌ها و نرخ بهره‌ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادایم نمایندگی[1] و هم چنین تغییرات بازده و ریسک ناشی از عملکرد تأمین مالی شرکت‌ها، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه‌ی بازارهای تأمین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصار.

بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

تحقیق حاضر به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرض مربوطه برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت د.

تأثیر فرصت رشد بر اهرم مالی

هدف پژوهش حاضر، آزمون تأثیر فرصت‌های رشد و رشد تعدیل شده بر اهرم مالی بهینه متکی بر نظریه توازن ایستا و آزمون سرعت تعدیل اهرم مالی به اهرم بهینه مبتنی بر نظریه توازن پویا است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور بررسی اثرگذاری فرصت رشد از دو روش رگرسیون داده‌های تابلویی و مدل فاما

بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

تحقیق حاضر به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرض مربوطه برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت د.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.