احساسات و تعصبات سرمایه گذار


تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

برای اتخاذ هر تصمیم سرمایه گذاری بالقوه، سرمایه گذار بایستی بر یک مبنای منظم، قضاوت هایی را انجام دهد، شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد نگهداری پرتفوی با تورش های سرمایه گذاری مشخصی روبرو هستند. در این پ‍‍‍ژوهش تورش های سرمایه گذاری شامل حسابداری ذهنی، زیان گریزی، و احساسات و تعصبات سرمایه گذار تورش نمایندگی مورد مطالعه قرار می گیرد و چگونگی تاثیر هرکدام از این تورش ها بر فرایند تصمیم گیری افراد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. یک فرد به عنوان یک سرمایه گذار بایستی این حقیقت را در نظر داشته باشد که هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هیجانات ممکن است نقش بسیار مهمی را در فرایند سرمایه گذاری ایفا کند. بنابراین در این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی کلی و اجزای هوش هیجانی، و تصمیم گیری های سرمایه گذاری افراد و همبستگی های موجود بین آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. 270 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. که هوش هیجانی و تورش های حسابداری ذهنی، زیان گریزی و نمایندگی این افراد با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تایید یا رد فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای اصلی تحقیق (هوش هیجانی و تصمیم گیری سرمایه گذاران) رابطه مستقیم وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین در این تحقیق با استفاده از آزمون علیت گرنجر این نتیجه تأیید شد که شاخص احساسی دلیل تغییرات در بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است و به بیان دیگر توانایی توضیح دهندگی تغییرات بازده توسط شاخص احساسات (شاخص واکنش رفتاری بازار سهام ) تأیید گردید (نیکومرام و همکاران ، ١٣٨٧) فرضیه های پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مبانی نظری، فرضیه های پژوهش به شرح زیر بیان میشوند: بین هوش هیجانی کلی و تورش (تعصب ) نمایندگی رابطه معنیداری وجود دارد. متغیر وابسته این تحقیق «تصمیم گیری سرمایه گذاران "با سه شاخص (تعصب نمایندگی ، حسابداری ذهنی ، ریسک گریزی ) و متغیر مستقل شامل هوش هیجانی ٥ و مولفه های آن (خلق عمومی ٦، شاخص درون فردی ٧، مدیریت استرس ٨، سازگاری ٩) است . اما مطابق نتیجه این فرضیه که نشان داد بین مدیریت استرس و حسابداری ذهنی سرمایه گذاران رابطه ای وجود ندارد، میتوان گفت کسانی که شاخص های استرسی مانند عدم کنترل اضطراب ، تصمیم گیری عجولانه ، کم صبر، کج خلق ، داشتن هیجانات قوی، عصبانیت و زود از کوره دررفتن ، دارند نمیتوانیم قضاوت کنیم حسابداری ذهنی نادرست و ناقصی خواهند داشت زیرا نتایج حاصل از آزمون فرض هشتم نشان داد مدیریت استرس بر حسابداری ذهنی در سرمایه - گذاران بورس تاثیر نخواهد گذاشت ."

پیش داوری احساسی چیست؟

که به آن تبعیض عاطفی گفته می شود عملی در مغز ماست که نسبت به محرک‌هایی که باب میل ما نیست واکنش نشان داده و باعث بروز عمل نسنجیده می شود. اگر بخواهیم بیشتر وارد بررس این کلمه در حوزه روانشناسی و تاثیر آن در مهارت های فردی ما در زندگی و محیط کار شویم این مقاله با بررسی دقیق به شما کمک می‌کند بتوانید به احساسات پیش دواری خود مسلط شوید تا بتوانید به یک خودآگاهی کاملی برسید. این رفتار به خصوص در حوزه فروش و بازاریابی بسیار اهمیت دارد.

چگونه احساسات می توانند افکار شما را بهم بریزند؟

تصمیمات فردی بهترین شکل تعامل بین عقل و احساس می‌باشند. زمانی که آرام هستیم، تصمیمات ما توسط تفکر منطقی کند هدایت می‌شوند. اگرچه، احساسات قوی هستند و گاهی شاهد قضاوت احساسی هستیم این بدین معناست که احساسات می‌توانند محدودیتی برای تفکر درست ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، تصمیم می‌گیرید که در زمان عصبانیت آرامش و خونسردی خود را حفط کنید با این حال، هنگامی که چیزی باعث عصبانیت شما می‌شود، بدون در نظر گرفتن عواقب، واکنش‌های بدی نشان می‌دهید. ممکن است واکنش‌های احساسی ما نسبت در تصمیمات روزانه ما برای دهی توجه ما به آنچه بیشترین اهمیت را دارد مفید باشد. اما احتمال دارد، احساسات شدید و قوی ما را به سمت تصمیمات غیر عاقلانه سوق دهد.

تصمیم گیری های احساسی

9 دلیل مهم در تصمیم گیری های احساسی :

تعصب به چیزی

تعصب یا خشک‌اندیشی منجر به قضاوت احساسی و تصمیمات آنی می‌شود. احساسات قوی (به عنوان مثال، عصبانیت، ترس یا هوس، اضطراب، افسردگی) نوعی «دید تونلی» ایجاد می‌کند. به عنوان مثال ، عصبانیت باعث می‌شود به احساسات، افکار و انگیزه‌های فعلی اهمیت بیشتری بدهید و اهمیت اهداف، خواسته‌ها یا برنامه‌های آینده را کمرنگ‌تر می‌کند.

نتیجه گیری سریع

یک فرد نگران انگیزه بالایی برای کاهش عدم قطعیت و از بین بردن ناراحتی دارد. این تصمیم تحت تاثیر جستجوی اطلاعات انتخابی، بررسی محدود گزینه ها و ارزیابی سریع داده‌ها قرار دارد.

جهت گیری

جهت گیری منجر به قضاوت احساسی ما می‌شود. طبق مشاهدات ویلیام جیمز «هر چیزی که توجه را به خود جلب می‌کند، عمل را تعیین می‌کند.» تمایل افراد برای پردازش اطلاعات به گونه ای است که با دیدگاه آنها در مورد جهان و خودشان سازگار باشد. برای مثال: فردی که عزت نفس پایینی دارد نسبت به نادیده گرفته شدن توسط دیگران بسیار حساس است و مدام در حال مشاهده رفتارهایی است که ممکن است مردم آنها را دوست نداشته باشند. به عنوان مثال “من وقت ندارم.”

مود و خلق و احساسات و تعصبات سرمایه گذار خوی افراد

وضعیت عاطفی که ما هم اکنون داریم به ما در یادآوری تجربیاتی که احساسات مشابهی داشتند، کمک می‌کند. وقتی در خلق و خوی شادی قرار گرفته باشیم، تمایل ما برای یادآوری رویدادهای خوشایند بیشتر است و برعکس. این موضوع به این دلیل است که خلق و خوی مود ما مسائل مختلفی را در ذهن متبادر می‌کند. موسیقی غم انگیز محرکی قوی برای خاطرات نوستالژیک دوران گذشته است.

سرایت عاطفی

هنگام درک عواطف دیگران احساسات (غمگین یا شاد) ما تمایل داریم احساسات آنها را جذب کنیم که این فرایند به ما در درک احساسات دیگران کمک می‌کند. به عنوان مثال، هنگام صحبت با یک شخص مضطرب، تمایل دارید که خود را تا حدی از احساسات و تعصبات سرمایه گذار نگرانی دور کنید.

حالت های قبلی

احساسات ناشی از یک رویداد کاملاً بی ارتباط با یک موقعیت جدید نیز می‌تواند بر تفکر و تصمیمات ما اثر گذار باشد. برای مثال، در روزهایی که آفتابی هستند ما تمایل بیشتری احساسات و تعصبات سرمایه گذار به صرف غذا در رستوران‌ها داریم و سطح شادی که تجربه می‌کنیم بالاتر است.

تمایل به سرزنش

در زمان ناراحتی و عصبانیت تمایل داریم کسی را به خاطر درد و ناراحتی خود سرزنش کنیم. ما با سرزنش دیگران احساس بهتری می‌کنیم. این موضوع ما را خوشحال می‌کند تا باور کنیم در هر اتفاق بد کسی مقصر است. حتی در زمانی که مشغول کاری هستیم و نسبت به آن کار حس مسئولیت پذیری داریم، در صورتی که کار به درستی پیش نرود خود را سرزنش می‌کنیم.

درک زمان

برآورد زمان توسط احساسات ما تحریف می‌شود. وقتی بی صبرانه منتظر رخ دادن اتفاقی خاص هستیم، احساس می‌کنیم گذر زمان کند است. اما وقتی در حال خوش گذرانی هستیم زمان به سرعت می‌گذرد.

جانبداری

قضاوت احساسی با این موضوع همخوانی دارد. به گونه ای که احساسات معمولی گذرا هستند. با این حال مردم در پاسخ به این نوع احساسات اشتباه تصمیم گیری می‌کنند. به عنوان مثال درپیش داوری احساسی ، افراد دل شکسته قادر نیستند این موضوع را درک کنند که احساساتشان گذری است. یکی از دلایل خطر بالای خودکشی نوجوانان این است که وقتی احساس درد می‌کنند،تجربه کافی ندارند تا بفهمند این احساس موقتی و گذرا است. از این رو قضاوت احساسی و تصمیم گیری احساسی رخ می‌دهد. در نتیجه باعث بروز افسردگی در فرد می‌شود.

درسی که از نکات ذکر شده می‌گیریم چیست؟ برخی از موقعیت‌های آسیب پذیر باعث تصمیمات نادرست در ما می‌شود با آگاهی بیشتر از احساساتمان، می‌توانیم قربانی تصمیمات نادرست نباشیم. در واقع از قضاوت احساسی باید با افزایش خودآگاهی فاصله بگیریم. از طرفی با شرکت در دوره‌های حضوری و غیر حضوری در حوزه مهارت های فردی که متخصصان امر مانند مدرسه کسب و کار آیا برگزار می‌شود می‌توانیم خود را از شر قضاوت‌های احساسی و نیز تصمیات احساسی خلاص کنیم.

پرسش و پاسخ :

یک نمونه از عمل پیش داوری احساسی را نام ببرید؟

فرض کنید یکی از دوستان شما عضو گروه خاصی که شما مخالف نگرش آن هستید می‌شود. در این صورت شما با رفتار خود نسبت به مخالفت یک نوع پیش داوری احساسی در خود ایجاد کرده‌اید.

3 عاملی احساسات و تعصبات سرمایه گذار که باعث تعصب می‌شود را نام ببرید؟

تعصب یعنی اینکه نسبت به چیزی اعتقاد نداشته باشید. تعصب روی سه عامل عاطفی، رفتاری و شناختی متمرکز است. تبیض جز رفتاری محسوب می‌شود.

قانون های طلایی برای هر سرمایه گذار

وارد و خارج کردن پول از بازار در مقابل پیش بینی اصلاح در قیمت ها ممکن است با پیامدهای بدی همراه باشد. در جدول زیر می بینید که بازده سالانه S&P500 از سال 1990 تا 2016، 9.3% بوده است اما اگر تنها 15 روز از آن روزهای خوب بازار در آن بیست و شش سال را از دست داده باشید بازده شما به 5.4% کاهش می یابد.

چه با یک مشاور اقتصادی در احساسات و تعصبات سرمایه گذار حال مشارکت باشید و چه خود سرمایه گذاری خود را اداره کنید، هیچگاه ایده بدی نخواهد بود که از پندهای موسسات رسمی مختلف بهره بگیرید. در اینجا هفت نکته که در طول زمان درستی خود را ثابت نموده اند ارایه می شود.

1- به سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید

متنوع سازی سبد سهام پایه ای ترین اصل برای ثبات و به دست آوردن سود در بلند مدت می باشد. تاریخ نشان می دهد عملکرد نسبی بین انواع مختلف سرمایه گذاری ها گاهاً نوسان و تفاوت بسیاری دارند گاهی در یک بازه زمانی سهامی که جزو پر بازده ترین سهام است در دوره زمانی بعدی جزء سهام کم بازده خواهد بود و بدترین عملکرد را خواهد داشت روش هوشمندانه برای برخورد با این چالش ایجاد سبدی با سهام گوناگون است. با سرمایه گذاری در سرمایه های گوناگون از جمله اوراق قرضه، سرمایه گذاری خارجی و بورس کالا می توانید به راحتی دوره های بحرانی بازار را پشت سر بگذارید. البته گوناگونی سهام به شما در برابر دوره های بحرانی شدید مصونیت کامل نمی دهد اما می تواند ضربه آن ها را کاهش دهد (ضرر شما را کاهش دهد)

2- بلند مدت فکر کنید

صبر و بردباری لازم سرمایه گذاری موفق است. هیچ پندی در سرمایه گذاری منطقی تر از ایجاب به سرمایه گذاری بلند مدت نیست بازارها همیشه بالا و پایین خواهند داشت اما سرمایه گذاران معمولی می توانند در بلند مدت سود خود را شناسایی کنند دلیل این امر این هست که دوره های زمانی متغیر هستند همانطور که نمودار زیر نشان می دهد هر چه دوره نگه داشتن سهم طولانی تر باشد سهام مستعد رشد بیشتر خود را نشان خواهد داد.

قانون های طلایی برای هر سرمایه گذار

3- از ذهنیت گله جلوگیری کنید

انتخاب های مالی و تصمیمات شما باید بر اساس اهداف، ریسک پذیری و زمان باشد نه بر اساس رفتار دیگران یا حتی بدتر از آن جو بازار! دنیس لینچ رییس مدیریت سرمایه گذاری موسسه مورگان استنلی می گوید: "بازار سرمایه در حقیقت یک جمعیت می باشد، بازار دیدگاه تمام سرمایه گذاران را بازتاب می دهد، پس برای شکست بازار باید حاضر باشید تا احساسات و تعصبات سرمایه گذار بادیگران تفاوت داشته باشید."

4- سعی نکنید برای بازار زمان تعیین کنید

وارد و خارج کردن پول از بازار در مقابل پیش بینی اصلاح در قیمت ها ممکن است با پیامدهای بدی همراه باشد. در جدول زیر می بینید که بازده سالانه S&P500 از سال 1990 تا 2016، 9.3% بوده است اما اگر تنها 15 روز از آن روزهای خوب بازار در آن بیست و شش سال را از دست داده باشید بازده شما به 5.4% کاهش می یابد.

قانون های طلایی برای هر سرمایه گذار

5- میزان مخاطره پذیری خود را بدانید

در هر نوع سرمایه گذاری مخاطره وجود دارد دانستن میزان مخاطره پذیر بودنتان به این معنا که چقدر در دوره های زمانی پر ضرر احساس راحتی می کنید به شما کمک خواهد کرد تا استراتژی مناسب خود را تعیین کنید.

سه نوع اصلی ریسک، ریسک تورم، به این معنا که ممکن است سود سرمایه گذاری شما از میزان تورم کمتر باشد، مخاطره بازار که همان ریسک سقوط شاخص بازار است و ریسک اصلی، که ریسک از دست دادن پولی که شما سرمایه گذاری کرده اید می باشد درک این سه نوع ریسک باعث می شود به یک سرمایه گذار زرنگ تر و داناتر تبدیل شوید.

6- کاهش تعصبات رفتاری

حتی غیر احساسی ترین سرمایه گذار می تواند به دام سرمایه گذاری رفتاری بیفتد یکی از تعصبات رایج انکرینگ هست یعنی یک سرمایه گذار روی یک سطح قیمت مشخص تمرکز می کند مثل قیمت پرداخت شده برای یک سهام ویژه اگر اطلاعات جدیدی راجع به سهم انتشار یابد یا جو سهم تغییر کند نگاه کردن به سابقه سهام یک تله خواهد بود رفتار غلط دیگر محاسبه ذهنی است که در آن سرمایه گذار سرمایه اش را بر اساس مقولات ذهنی در سهم ها تقسیم می کند و تصمیمات نامعقول می گیرد برای مثال خریدن سهام بر اساس تمایل و وابستگی احساسی به یک شرکت.

7- و در آخر انعطاف پذیر باشید

در نقشه سرمایه گذاری خود انعطاف پذیر باشید، مایک ویلسون یک کارشناس ارشد در شرکت مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی می گوید: " کلید سرمایه گذاری موفق نداشتن تعصب به دیدگاه هایتان است، مهم است که درک کنید که دنیا یک محل در حال تغییر است و گاهی میزان تغییر ما در تطابق با آن چیزی است که شکست یا موفقیت را پدید می آورد. "

آماده باید که استراتژیتان را بر اساس تغییر بازارهای جهانی، سیاست های مالیاتی و نرخ بهره تغییر دهید. تغییر دادن استراتژیتان بر اساس تغییر یافتن اهداف، تغییر در وضعیت زندگی و میزان نقدینگیتان نیز مهم است سرمایه گذاری با دانایی برای دستیابی به اهداف اقتصادیتان لازم است دانستن اینکه کدام سرمایه گذاری برای شما مناسب است کدام استراتژی منطقی تر است و بهترین راه پیاده کردن آن ها به دانش و تجربه عمیق نیاز دارد. یک مشاور اقتصادی می تواند به شما کمک کند تا استراتژی سرمایه گذاری متناسب با نیازها، میزان ریسک پذیری و زمان شما را با ارایه یک دوره آموزشی برای به دست آوردن تمام اهدافتان پدید آورد.

ترجمه: معصومه فرشادفر

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد .

چرا سهام ضرر ده را نمی‌فروشیم؟

دلایل عدم فروش سهام ضرر ده تمام سرمایه‌گذاران با هدف افزایش دارایی وارد بازار بورس می‌شوند. آن‌ها حتی این مطلب را پذیرفته‌اند که شکست بخشی از این بازار است. عدم اطمینان در تمام جنبه‌های زندگی ما نمود دارد. بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. اما با وجود تمام این آگاهی‌ها هم‌چنان عکس‌العمل افراد

دلایل عدم فروش سهام ضرر ده

تمام سرمایه‌گذاران با هدف افزایش دارایی وارد بازار بورس می‌شوند. آن‌ها حتی این مطلب را پذیرفته‌اند که شکست بخشی از این بازار است. عدم اطمینان در تمام جنبه‌های زندگی ما نمود دارد. بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. اما با وجود تمام این آگاهی‌ها هم‌چنان عکس‌العمل افراد در مواجهه با نگهداری یا فروش سهام ضرر ده متفاوت است.

در بازارهای مالی، هم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حضور دارند و هم تازه‌واردها. هر کدام از این شخصیت‌ها احساسات و تعصبات سرمایه گذار در مورد نگهداری یا فروش یک سهم، واکنش متفاوتی دارند. چنین رفتارهایی در بازار به کرات دیده می‌شود. برای مثال خریدهای عجولانه و فروش‌های دیرهنگام و هم‌چنین نگهداری سهام‌ ضرر ده همگی از مواردی هستند که در زمره‌ چنین رفتارهایی قرار می‌گیرند. در ادامه چند نمونه از شایع‌ترین این قبیل رفتارها را با هم بررسی می‌کنیم.

عدم داشتن برنامه معاملاتی؛ مهم‌ترین دلیل عدم فروش سهام‌ ضرر ده

سهام‌داران پس از اینکه به کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهام مورد نظر خود را انتخاب کردند، باید برنامه معاملاتی خود را مشخص کنند. آن‌ها پیش از سرمایه‌گذاری باید نگاهی به شاخص بورس بیندازند تا از روند آن مطلع شوند. بعد از این مرحله باید تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای ورود به سهم است یا خیر. آن‌ها هم‌چنین باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنند. مشخص کردن هدف و تصمیم‌گیری برای خروج نیز گام‌های بعدی هستند.

در اینجا تعیین هدف همان حد سود و حد ضرر است. این دو محدوده به افراد کمک می‌کند تا ریسک معاملاتی خود را پایین بیاورند. در این دو معیار مشخص می‌شود که باید چقدر سود یا ضرر کنید تا سهام را بفروشید. رعایت حد سود موجب غلبه بر حرص و طمع می‌شود و رعایت حد ضرر گامی برای مقابله با ترس است.

بیشتر بخوانید: ریسک سیاسی چیست و چه تاثیری بر بورس دارد؟

به این صورت اگر حتی سهام ضرر ده هم داشته باشید، کمتر متضرر می‌شوید. طمع و ترس از جمله عواملی هستند که نهایتا منجر به شکست می‌شوند. به همین دلیل تعیین استراتژی مشخص و شفاف در خرید و فروش، از ملزومات معامله‌گری به حساب می‌آیند. اگر می‌خواهید برنامه‌ معاملاتی خود را مشخص کنید باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

  • توجه به شاخص بورس و تحلیل آن
  • مشخص کردن حد سود و حد ضرر
  • تعیین زمان مناسب به منظور ورود و خروج
  • تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت
  • بررسی قیمت شروع و قیمت پایانی به صورت روزانه

برخی آن‌قدر در یک سهام متضرر شده‌اند که معتقدند حتی فروختن نیز دردی را دوا نمی‌کند. آن‌ها صبر می‌کنند تا شرایط بازار عوض شود. اما با چنین کاری ممکن است زیان‌شان روز به روز بیشتر شود. این دسته از افراد اگر موقع انتخاب سهم حد ضرر خود را تعیین کرده باشند و به آن عمل کنند، می‌توانند از بروز زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.

توجه به احساسات و تصمیم‌های هیجانی و نگهداری سهام ضرر ده

سخت است که بخواهیم میان عقل و احساس خود مرزی مشخص کنیم. اما تفکیک این دو از یک‌دیگر در تمام مراحل زندگی امری مهم و حیاتی است. عدم کنترل احساسات یکی از دلایل نگهداری سهام ضرر ده است. مواردی نظیر ترس از شکست، خوش‌بینی افراطی، غرور و لجبازی، وابستگی و تعصب بی‌جا در سرمایه‌گذاری می‌توانند یک ضرر سنگین را برای افراد رقم زنند.

ترس از شکست و اثر آن بر عدم فروش سهام ضرر ده

همه ما از این می‌ترسیم که مبادا روزی شکست بخوریم. حتی فکر کردن به شکست و واکنش‌های اطرافیان نیز بسیار دردناک است. درست است که سرمایه‌گذاران از ذات بازار سرمایه مطلع هستند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید، برخی از سرمایه‌گذاران نمره قبولی نمی‌گیرند.

در واقع این دسته از افراد اصلا شکست خود را قبول نمی‌کنند که بخواهند جلوی ضرر را بگیرند. پس احساسات و تعصبات سرمایه گذار ترس از شکست باعث می‌شود نتوان نگاهی منطقی به قضایا داشت. معامله‌گری که از شکست می‌ترسد، با علم به ضرر ده بودن سهامش هم‌چنان بر نگهداری آن اصرار می‌کند.

با این کار حتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز یک به یک از دست می‌روند. اگر همان موقع که حد ضرر فعال می‌شود، اقدام به فروش سهام کنیم، می‌توانیم ضرر خود را با ورود به سهم‌های دیگر جبران کنیم. با این حال ترس مانع از انجام چنین کاری می‌شود و بعضی افراد سهام ضررده خود را نگه می‌دارند.

خوش‌بینی افراطی

زمانی که سرمایه‌گذار از سهام خود انتظارات نامعقول و غیرممکن داشته باشد، یک خوش‌بینی کاذب گریبانش را می‌گیرد. فرد چنان به آینده سهم امیدوار است که ترجیح می‌دهد سهام ضرر ده خود را هم‌چنان نگه دارد. چرا که بر اساس خوش‌بینی افراطی، امیدوار است که قیمت سهم برگردد. در واقع چنین سرمایه‌گذارانی اتفاقات را با دیدی فراواقعی می‌نگرند. آن‌ها با چنین کاری از مسیر موفقیت و هم‌چنین فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در سهم‌های دیگر دور می‌شوند.

غرور و لجبازی

حس غرور عامل دیگری است که منجر به نگهداری سهام ضرر ده می‌شود. فرض کنید شخصی سهام یک شرکت را خریده است. او همه‌جا از این سهم به عنوان یک سهم سودده یاد کرده است .به همین دلیل حتی زمانی که در ضرر است، بخاطر غرور هم‌چنان سهم خود را نگه می‌دارد. چنین فردی نمی‌خواهد اشتباه خود را بپذیرد.

افراد باهوش چنین رفتاری از خود نشان نمی‌دهند. آن‌ها می‌دانند که پذیرش شکست موجب می‌شود که جلوی ضررهای بیشتر گرفته شود. به این ترتیب افراد باهوش می‌توانند منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری روی سهمی دیگر کنند.

وابستگی و تعصب بی‌جا در نگهداری سهام ضرر ده

حس تعصب یکی از رایج‌ترین احساساتی است که افراد با آن سروکار دارند. در بازار بورس کم نیستند افرادی که چنان به سهم تعصب دارند که ضرر ده بودن آن را نمی‌بینند. چنین افرادی سهام ضرر ده را نگه می‌دارند که این امر تنها ناشی از تعصب آن‌هاست.

بیشتر بخوانید: یک روش برای کاهش ریسک در بورس

اصلا منطقی نیست که سهام ضرر ده را چند سال نگه ‌داریم؛‌ آن هم نه بر اساس تحلیل! یکی از اصول اولیه سرمایه‌گذاری بررسی روند سهم است. سرمایه‌گذار باید سودآور بودن شرکت را مورد بررسی قرار دهد و مدت‌زمان معقولی سهامداری کند؛ نه اینکه از روی تعصب و فارغ از روند حرکتی سهم،‌ چندین سال در سهم بماند. وفادار ماندن به سهام ضرر ده تنها میزان ضرر را زیادتر می‌کند. نتیجه چنین امری این است که فرد سرانجام با ضرر سنگینی از سهم خارج می‌شود.

نکته پایانی

اصولا در نبرد میان احساس و عقل، احساس پیروز میدان است. احساس می‌تواند بر حقایق سرپوش بگذارد و چشم ما را بر روی آن‌ها ببندد. سرمایه‌گذار تحمل ندارد اتفاقاتی را که باب میلش نیست ببیند. اما راه چاره چیست؟‌ افراد باید در چینش سهام در پرتفوی خود احساسات و عواطف را دخیل نکنند. سرمایه‌گذاری باید بر اساس یک برنامه‌ معاملاتی انجام شود. اگر فرد سرمایه‌گذار ضرر خود را نپذیرد، هرگز در بازار سرمایه موفق نخواهد شد.

سرمایه‌گذار باید کاملا منطقی عمل کند. همان‌طور که پیشینیان ما گفته‌اند: «جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید منفعت است.» پس خروج از سهام ضرر ده خود یک منفعت محسوب می‌شود. ضرر و زیان‌های کوچک افراد را محکم و استوار می‌کنند. چنین ضررهایی مانع از بروز ضررهای بزرگ‌تر در آینده می‌شود.

معرفی و بررسی کتاب سرمایه گذار احساسی جی مورلند

معرفی و بررسی کتاب سرمایه گذار احساسی جی مورلند

صد سلام به وب سایت کتاب خوش آمدید
امروز برای شما pdf کتاب سرمایه گذار احساسی به وضعیت مجانی در سایت آماده کردیم این پست مربوط به pdf کتاب سرمایه گذار احساسی جی مورلند هستش سرمایه گذار احساسی نوشته جی مورلند هستش شما این دسترسی را دارید تا کار های جی مورلند رو دانلود نمایید
pdf کتاب سرمایه گذار احساسی یکی از pdf کتاب های کاربردی و خواندنی هستش pdf کتاب سرمایه گذار احساسی در قسمت فروش کتاب آنلاین برای دانلود قرار گرفته
کتاب حاضر به تحقیق دلایل تصمیم‌گیری روان‌شناختی می‌پردازد، ویژگی‌های شخصیتی انسان احساسات و تعصبات سرمایه گذار و رابطه آن‌ها با تصمیم‌گیری‌های مالی را تحقیق می‌کند و تلاش می‌کند با شناسایی اشتباه‌های سرمایه‌گذاران، به ارائه راهکار در جهت تصمیم‌گیری درست بپردازد. این کتاب، حاصل دانش و تجربیات شخصی است که به سبب حرفه‌اش از نزدیک بحران‌های مالی را لمس کرده و با خواص و رفتارهای سرمایه‌گذاران، آشنایی کامل دارد وتلاش کرده اصولی را تدوین کند که در بحران‌های آتی هدایت‌گر مشتریان و خوانندگان کتاب وی باشد.
کتاب سرمایه گذار احساسی جی مورلند (Jay Mooreland) یک اقتصاددان رفتاری، مشاور سرمایه گذاری، مربی و سخنران رفتار سرمایه گذاران است. او به کارشناسان مالی و سرمایه گذاران یاری می کند تا فاکتور های محرک تعصبات و تصمیم گیری را درک کنند. دسته بندی های کتاب سرمایه گذار احساسی

ادبیات آمریکا
ادبیات واقع گرایانه
دهه 2010 میلادی
روانشناسی
تجارت و کسب و کار
اقتصادی

به بخش دانلود مقاله ما رجوع نمایید کوشش ما سازگاری سایت برای شما بازدید کنندگان هستش
خواهشا توصیهتون رو برای pdf کتاب سایت کتاب قرار بدیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.