سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخصنرخ بازگشت سرمايه، ROR نرخ تنزيلي است كه در آن نرخ، ارزش فعلي عايدي ها (منافع) يك پروژه برابر با ارزش فعلي هزينه هاي آن است. به عبارت ديگر نرخ بازگشت سرمايه (ROR) نرخي است كه در آن ارزش خالص فعلی طرح (NPV) صفر است. در واقع ROR يك طرح، نرخ سودي است كه يك سرمايه گذار از سرمايه‌گذاري در انجام آن طرح بدست مي آورد. اين نرخ حداكثر نرخ بازدهي است كه طرح مي تواند به منابع مالي سرمايه گذاري شده بپردازد. در اين روش اگر نرخ بازگشت سرمايه بدست آمده بيشتر يا مساوي «حداقل نرخ سود قابل قبول سرمايه گذاري» باشد. طرح انتخاب مي گردد. هنگام مقايسه طرح هاي سرمايه گذاري نيز، طرحي انتخاب مي گردد كه علاوه بر شرط بيشتر بودن نرخ بازدهي‌اش از نرخ بهره بازار يا هر نرخ قابل قبول ديگر، داراي بيشترين نرخ بازگشت سرمايه در ميان طرح‌هاي رقيب نيز باشد.
با توجه به اینکه مجموعه ای از دوتایی (زمان ، پول) در یک پروژه درگیر هستند ، نرخ بازگشت سرمايه تابعی از ارزش فعلی است. نرخ تنزیلی که در آن ارزش خاص فعلی برابر با صفر باشد، نرخ بازده داخلی است.
براي محاسبه اين نرخ از رابطه زير استفاده مي‌گردد:

توجیه اقتصادی طرح، بررسی 4 شاخص مهم اقتصادی و مالی طرح توجیهی

انتخاب و اولویت بندی پروژه ها با شاخص های مالی و اقتصادی انجام می شوند. تجزیه و تحلیل هزینه و سود شامل شناسایی هزینه های مختلف یک پروژه و مقایسه آن با منافع آن است. تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل هزینه- سود عبارتند از
1. ارزش خالص فعلی (Net Present Value)

3.تحلیل هزینه/ فایده B / C (شاخص سودآوری)

این چهار شاخص اقتصادی را می توان با تکنیک های ارزش خالص فعلی و جریانی از درآمدها و هزینه ها استفاده کرد.

روش تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات
ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها بر مبنای هزینه ها، درآمدها و زمان (عمر پروژه) صورت می گیرد. اولین مرحله ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها تشکیل جدول جریان نقدی (Cash Flow) پروژه است.
جريان وجوه نقدی طرح (Cash Flow سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص of A Project)
منظور از جريان وجوه نقدي يك طرح، در حقيقت كليه عايدي ها (منافع) و هزينه هايي است كه در طول عمر طرح در سال-هاي مختلف برآورد مي شود. جريان اوليه (Initial Flow) جريان عملياتي (Operation flow) و جريان نهائي (Terminal flow). منظور از جريان اوليه در حقيقت جريان پولي است كه قبل از شروع بهره برداري طرح (دوره ساخت) صورت مي‌گيرد. با توجه به اينكه اين نوع جريان معمولاً نوعي هزينه مي باشد لذا در ارزيابي طرح هاي اقتصادي علامت ارقام مربوط به جريان اوليه را منفي در نظر مي گيرند. منظور از جريان عملياتي در واقع كليه وجوهي است كه در ارتباط با طرح در طول سال هاي بهره برداري قابل پيش بيني است.

برآورد هزينه‌ها و درآمدهاي طرح به قيمت جاري (Current Price):
محاسبات هزينه‌ها و درآمدها در تحليل اقتصادي طرح‌ها، گام اول را تشکيل مي‌دهد که اين محاسبات، ارقام هزينه‌اي و درآمدي به قيمت جاري را در بر مي‌گيرند. لذا با توجه به زمان وقوع، هزينه فرصت سرمايه، تورم و ساير ملاحظات، اين ارقام بايد با توجه به جدول زمان‌بندي طرح واقعي شوند. در ادامه نيز مي‌توان با استناد به يافته‌هاي تحليل اقتصادي، صورت ‌حساب سود و زيان سالانه طرح را تهيه کرد و سرمايه مورد نياز آنرا مشخص ساخت.
همان‌گونه که گفته شد، ‌گام اول در تحليل اقتصادي طرح، برآورد هزينه و درآمد طرح به قيمت جاري است. در اينجا مقصود از قيمت جاري آن است که فرض شود که تمامي مراحل طرح در يک مقطع زماني حاضر آغاز شده و به پايان رسيده است. بر اين اساس درآمدها و هزينه‌ها به قيمت‌هاي سال جاری برآورد و اين ارقام در قسمت ارزيابي درآمدها و هزينه‌هاي واقعي طرح، با اتکا به جدول زمان‌بندي طرح و نرخ تنزیل، واقعي مي‌شود.
ارزش حال هزينه‌ها و درآمدهاي طرح (Present value)
از آنجايي كه تمامي هزينه‌ها و درآمدهاي طرح در يك زمان واحد تحقق نمي‌يابند، علي القاعده نمي‌توان محاسبات هزينه و درآمد صورت گرفته به قيمت سال جاری را معيار عمل قرار داد؛ چرا كه با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها در طول اين سال‌ها، مي‌بايد تاثيرات تورم. کاهش ارزش پول را در محاسبات وارد كرد.
بدين منظور براي تبديل هزينه‌ها و درآمدها به قيمت واقعي، در اقتصاد از يك شيوه مرسوم، تحت نام «شيوه ارزش حال» استفاده مي‌گردد. بر اين پايه با توجه به جدول زمان‌بندي طرح، بايد برآورد واقعي‌اي از هزينه‌ها و درآمدها با لحاظ کردن نرخ تورم داشت.
در اين ارتباط، ويژگي روش ارزش حال آن است که درآمد خالص طرح در سال‌هاي آينده (دوره عمر طرح) را به کمک نرخ تنزیل، به ارزش فعلي تبديل مي‌كند. در صورتي که Ci جریان نقدی سال i ام و r نرخ تنزیل باشد، ارزش حال Present Value در زمان حاضر از طريق فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد:

ارزش حال هزينه‌ها و درآمدهاي طرح (Present value)


براي به دست آوردن، هزينه و درآمد واقعي و سرمايه مورد نياز آن در هر سال، بايد دو اقدام صورت داد. بر اساس اين دو اقدام، جدول زير تهيه شده است كه اين جدول مراحل محاسبات را نشان مي‌دهد. اين اقدامات عبارتند از:
- اولاً: بايد به کمک فرمول ارزش فعلی، نرخ تنزیل را بر هزينه‌ها با توجه به سال وقوع اعمال كرد تا هزينه واقعي يا ارزش فعلی هزينه‌ها حاصل شود.
- ثانياً: درآمدها نيز با توجه به نرخ نزیل و سال وقوع آن بايد کاهش يابد تا درآمدهاي واقعي يا ارزش فعلی درآمدها حاصل گردد.

برای اطلاعات بیشتر بیشتر مطالب زیرا مطالعه بفرمایید:

نرخ تنزيل يا حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار (سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص MARR)
از آنجايي كه هزينه هاي يك پروژه در طي سال هاي مختلف انجام مي شود و درآمدهاي آن نيز در طي سال‌هاي مختلف محقق مي شود، اختلاف زماني بين هزينه ها و درآمدها بوجود مي آيد و اين اختلاف، زماني باعث مي شود كه ارزش واقعي هر ريال هزينه انجام شده (يا درآمد بدست آمده) در دو سال مختلف با هم اختلاف داشته باشد. اگر يك سال خاص به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شود، نرخ تنزيل يا حداقل نرخ بازدهي مورد انتظار در واقع نرخي است كه با استفاده از آن مي توان ارزش واقعي هزينه هاي انجام شده و يا درآمدهاي بدست آمده در سال هاي مختلف را در آن سال مبنا محاسبه كرد.

محاسبه شاخص های اقتصادی و مالی برای تصميم‌گيري:
پس از محاسبه درآمدها و هزينه‌هاي طرح در اين قسمت با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري به بررسي توجيه اقتصادي طرح خواهيم پرداخت:
1. روش ارزش خالص فعلی (Net Present Value):
روش ارزش فعلي يكي از مهمترين و در عين حال ساده‌ترين تكنيك‌هاي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي است و اين روش زيربناي كاربرد تكنيك‌هاي ديگر است. محاسبه ارزش فعلي يك فرآيند مالي، تبديل ارزش آيندة كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها به ارزش فعلي در زمان حال يا مبدأ پروژه است.
در صورتي كه با نرخ i درصد، ارزش خالص فعلی محاسبه شده، رقم مثبت (NPV>0) باشد طرح سودآور بوده، زيرا ارزش فعلي هزينه‌ها كمتر از ارزش فعلي درآمد بوده است و در صورتي که ارزش خالص فعلی محاسبه شده رقم منفي (NPV <0) باشد طرح فاقد توجيه اقتصادي است و مشخص كننده اين حقيقت است كه ارزش فعلي هزينه‌ها بيش از ارزش فعلي درآمدها مي‌باشد. اگر NPV=0 باشد پروژه اقتصادي است، زيرا حداقل نرخ جذب كننده براي سرمايه‌گذاري تأمين گشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، ارزش خالص فعلی (NPV) از طريق فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد :

روش ارزش خالص فعلی (Net Present Value):


2. نرخ بازگشت سرمايه (Rate of Return):
يكي از روش‌هايي كه امروزه در تعيين و انتخاب اقتصادي‌ترين پروژه‌ها متداول مي‌باشد روش سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص نرخ بازگشت سرمايه است. در اين روش ضابطة قبول يا رد يك پروژه، بر اساس معياري (نرخي) به نام بازگشت سرمايه است. در حقيقت تعادل درآمدها و هزينه‌ها، تحت اين نرخ امكان‌پذير است (البته نه هميشه با يك نرخ) و آن نرخ (يا نرخ‌ها) نرخ بازگشت سرمايه مي‌باشد. نرخ بازگشت سرمايه از تساوي قرار دادن ارزش فعلي درآمدها و هزينه‌ها حاصل مي‌شود. اين تساوي تنها تحت يك نرخ امكان‌پذير است و آن، نرخ بازگشت سرمايه است.
در صورتي كه نرخ بازگشت سرمايه (ROR) از حداقل نرخ جذب‌كننده (MARR) كوچكتر باشد طرح پذيرفته نمي‌شود و در صورتي نرخ بازگشت سرمايه (ROR) بزرگتر يا مساوي حداقل نرخ جذب‌كننده (MARR) باشد طرح داراي توجيه اقتصادي بوده و پذيرفته مي‌شود.

نرخ بازگشت سرمايه (Rate of Return


نرخ بازگشت سرمايه، ROR نرخ تنزيلي است كه در آن نرخ، ارزش فعلي عايدي ها (منافع) يك پروژه برابر با ارزش فعلي هزينه هاي آن است. به عبارت ديگر نرخ بازگشت سرمايه (ROR) نرخي است كه در آن ارزش خالص فعلی طرح (NPV) صفر است. در واقع ROR يك طرح، نرخ سودي است كه يك سرمايه گذار از سرمايه‌گذاري در انجام آن طرح بدست مي آورد. اين نرخ حداكثر نرخ بازدهي است كه طرح مي تواند به منابع مالي سرمايه گذاري شده بپردازد. در اين روش اگر نرخ بازگشت سرمايه بدست آمده بيشتر يا مساوي «حداقل نرخ سود قابل قبول سرمايه گذاري» باشد. طرح انتخاب مي گردد. هنگام مقايسه طرح هاي سرمايه گذاري نيز، طرحي انتخاب مي گردد كه علاوه بر شرط بيشتر بودن نرخ بازدهي‌اش از نرخ بهره بازار يا هر نرخ قابل قبول ديگر، داراي بيشترين نرخ بازگشت سرمايه در ميان طرح‌هاي رقيب نيز باشد.
با توجه به اینکه مجموعه ای از دوتایی (زمان ، پول) در یک پروژه درگیر هستند ، نرخ بازگشت سرمايه تابعی از ارزش فعلی است. نرخ تنزیلی که در آن ارزش خاص فعلی برابر با صفر باشد، نرخ بازده داخلی است.
براي محاسبه اين نرخ از رابطه زير استفاده مي‌گردد:

NPV

در آن r نرخ بازگشت سرمایه ، t سال، Ct خالص جریان نقدی در سال t است.

3. تحليل هزينه- فايده
مباني نظري تحليل هزينه- فايده
با وجودي كه “ارزيابي طرح هاي اقتصادي” يا “اقتصاد مهندسي” رابطه بسيار نزديك با اقتصاد خرد متعارف دارد، اما بايد گفت كه خود داراي تاريخچه و مشخصات مستقل مي باشد. ارزيابي اقتصادي طرح ها اول بار توسط ژوليوس دوپويي فرانسوي در سال 1884 مطرح گرديد ولي استفاده عملي از تحليل هزينه– فايده با ارزيابي طرح‌هاي مربوط به توسعه منابع آب آمريكا در سال 1930 شروع شده است (پاكزاد، فريبرز، ارزشيابي طرح‌هاي صنعتي ص 25). علي رغم ارتباط نزديكي كه اين تحليل با علم اقتصاد دارد، اين فن بيشتر توسط مهندسان پايه‌گذاري شده است. براي معرفي مباني نظري تحليل هزينه– فايده در اين قسمت، به برخي مفاهيم مهم در تحليل هزينه– فايده اشاره مي شود.
محاسبه شاخص سودآوری )نسبت فایده به هزینه (B/C))
یکی دیگر از شاخص های اقتصادی ارزیابی طرح ها، نسبت منافع به مخارج یا سود به هزینه (B/C) است. این نسبت برابر با حاصل تقسیم ارزش فعلی منافع طرح بر ارزش فعلی هزینه های آن است. چنانچه این نسبت بزرگتر از یک باشد به معنی اقتصادی بودن طرح بوده و کوچکتر از یک بودن آن نیز به معنی غیر اقتصادی بودن طرح است.
چنانچه این نسبت بزرگتر از 1 باشد ، به معنی آن است که NPV بزرگتر از 0 است.

 تحليل هزينه- فايده

4. دوره بازگشت سرمایه
یکی از شاخص های مالی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی ، شاخص دوره بازگشت سرمایه است. این شاخص نشان می دهد چه مدت طول می کشد تا سرمایه گذاری های انجام شده توسط درآمدها جبران شود. هر چه دوره بازگشت سرمایه کمتر باشد، طرح زودتر به سوددهی می رسد.

دوره بازگشت سرمایه

در صورت نیاز به سفارش تدوین طرح توجیهی با کارشناسان موسسه سپینود شرق تماس بگیرید :02126358608

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سهام چگونه است؟

سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سهام چگونه است؟

هدف از انتشار این مطلب بررسی چگونگی سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سهام می باشد تا کمکی به سرمایه گذارانی که قصد دارند بر اساس ارزش سهام تصمیم گیری نمایند، باشد. هرکس برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی مخصوص خود را دارد و برای تحلیل آن عوامل متفاوتی را در نظر می گیرد.

سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سهام چگونه است؟

زمانی که قصد دارید در یک شرکت سرمایه‌گذاری نمایید و سهام آن شرکت را خریداری کنید، باید اطلاع داشته باشید که ارزش واقعی این شرکت چقدر می باشد. مخصوصا در تحلیل ها، سایت‌ها و کانال‌های بورسی همیشه این کلمات را مورد استفاده قرار می دهند.

مهم است که بدانید دارایی‌ای که می‌خرید چقدر ارزش دارد. این که برای یک سهم قیمتی به مراتب بیشتر از ارزش آن بپردازید کاری پرریسک است. دیر یا زود بازار هم متوجه بی‌ارزش بودن این سهم می‌شود و شما زیان خواهید کرد.

از سوی دیگر سهم‌هایی وجود دارد که واقعا ارزنده هستند، اما بازار هنوز به ارزش آن‌ها پی نبرده است. یک تحلیلگر بنیادی با بررسی شرکت می‌تواند پیش‌بینی کند که EPS شرکت در دوره پیش‌ رو رشد خواهد داشت و همین موضوع می‌تواند باعث ارزنده‌تر شدن شرکت شود. در این دیدگاه، راه ثروتمند شدن کشف دارایی‌ای ارزنده و ارزان توصیف می‌شود.

ارزش اسمی یا Nominal value

ارزش اسمی از انواع ارزش سهام می باشد. احتمالا سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص اگر با بازارهای مالی سرو کار داشته باشید ارزش اسمی زیاد به گوشتان خورده است در واقع در بازارهای مالی ارزش اسمی، ارزشی میباشد که بر روی یک برگه اوراق بهادار نوشته شده است.

مثالا اگر یک برگه اوراق خزانه با ارزش اسمی ۱۰۰ هزار تومان و با سررسید یکساله ممکن است با قیمت ۹۰ هزار تومان معامله گردد. در این شرایط می‌گویند که این برگه اوراق خزانه با ۹۰ درصد ارزش اسمی خود معامله خواهد شد

اما ارزش اسمی، ارزشی است که تورم‌زدایی نشده و ارزش زمانی در آن لحاظ نشده است. مثلا دستمزدی با ارزش اسمی یک میلیون تومان در سال ۱۳۸۵، دستمزد بسیار خوبی بود. برای درک مقدار قدرت خرید این دستمزد در سال ۱۳۹۸ باید ارزش اسمی را تورم‌زدایی کنیم.

ارزش ارزیابی یا Assessed value

ارزش ارزیابی از انواع ارزش سهام می باشد. در موارد زیادی برای تعیین مقدار مالیات یا برای وثیقه بانکی، یک ملک را قیمت‌گذاری کند. معنای ارزش ارزیابی این نیست که واقعا یک مشتری حاضر است که ملک را با این قیمت خریداری کند.

در مواردی هم شرکت‌های بیمه به ارزش‌گذاری دارایی‌ها می‌پردازند. برای مثال شرکت بیمه، یک تابلوی نقاشی را ارزش‌گذاری می‌کند، بدون این که قرار باشد معامله‌ای انجام شود.

ارزش خرید یا Purchase value

ارزش خرید یا Purchase value

ارزش خرید یا قیمت خرید از انواع ارزش سهام میباشد که، بهای تمام شده یک مورد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران است.

در این قیمت مقدار کارمزد، مالیات و بیمه نیز لحاظ می‌شود. این قیمت مبنای محاسبه سود سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

اگر شما از یک شرکت، سی سهم دارید. ۱۰ سهم اول را با قیمت یک میلیون، ۱۰ سهم دوم را ۲ میلیون و ۱۰ سهم سوم را ۶ میلیون تومان خریده‌اید. ارزش خرید هر سهم در پرتفوی شما از میانگین ۱، ۲ و ۶ به دست می‌آید. درست مثل این که هر سهم را ۳ میلیون خریده باشید.

با وجود این که شما برای خرید ده سهم ۶ میلیون پرداخت کرده‌اید، اگر سهام خود را در قیمت ۴ میلیون بفروشید، روی هر سهم ۱ میلیون تومان سود می‌کنید. چون قیمت خرید شما ۳ میلیون برای هر سهم است.

ارزش دفتری یا Book value

ارزش دفتری یکی از انواع ارزش سهام می باشد این ارزش از ترازنامه شرکت به دست می‌آید و نه از تابلوی قیمت سهام. حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام (جمع دارایی‌ها منهای جمع بدهی‌ها) بر تعداد سهام منتشر شده برابر ارزش دفتری است.

در انگلستان گاهی به ارزش دفتری، ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV هم می‌گویند. برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، NAV که با ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای (سهام، موجودی نقدی، اوراق و…) ارتباط دارد، از قیمت بازار این دارایی‌ها به‌دست می‌آید.

ارزش دفتری نشان می‌دهد که در بدترین حالت ممکن (ورشکستگی کامل شرکت) چقدر از سرمایه‌گذاری خود را پس خواهید گرفت. یعنی اگر بعد از تسویه بدهی‌ها، تمام دارایی‌ها بین سهام‌داران تقسیم شود، آیا آنان سود می‌کنند یا ضرر.

فرمول محاسبه ارزش دفتری

اگر ارزش دفتری و ارزش بازار برابر باشند، در صورت نقد کردن دارایی‌های شرکت، دقیقا برابر با پول سرمایه‌گذاری شده، دریافت خواهید کرد. اتفاقی که معمولا رخ نمی‌دهد. با این وجود ارزش دفتری بالا، خیال شما را از بدترین سناریوی ممکن راحت می‌کند.

توجه کنید که:سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص

 1. فروش سهام توسط خود شرکت ارزش دفتری را بالا می‌برد.
 2. خرید سهام توسط خود شرکت ارزش دفتری را پایین می‌آورد.
 3. تقسیم سود ارزش دفتری را پایین می‌آورد.

ارزش ذاتی یا Intrinsic value

ارزش ذاتی یا ارزش بنیادی از انوع ارزش سهام

ارزش ذاتی یا ارزش بنیادی از انوع ارزش سهام می باشد که، روشی برای ارزش‌گذاری سهام بر مبنای تحلیل بنیادی است. ارزش ذاتی ربطی به قیمت بازار سهم ندارد و ممکن است خیلی بیشتر، یا خیلی کم‌تر قیمت باشد.

یک روش استاندارد و پذیرفته شده برای محاسبه ارزش ذاتی، پیش‌بینی سود تقسیمی در آینده بر مبنای سودی تقسیم شده در گذشته (پنج سال یا ده سال) است. باید توجه کنیم که سود تقسیمی آینده، در زمان آینده به دست می‌آید و باید تنزیل پیدا کند.

چرا که ارزش هزار تومان امروز، با هزار تومان سال بعد با هزار تومان ده سال بعد یکسان نیست. اما مبلغ سرمایه‌گذاری در همین لحظه و به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

تحلیلگران بنیادی برای تعیین ارزش ذاتی، از مدل گوردون استفاده می‌کنند. باور آن‌ها این است که قیمت سهم در سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص نهایت به سمت ارزش ذاتی آن همگرا می‌شود، مگر در این بازه زمانی، تغییراتی بنیادی در شرکت اتفاق بیفتد.

بعضی از تحلیلگران جریان آزاد نقدی Cash Flow را به عنوان مبنای محاسبه می‌پذیرند. در این دیدگاه فرد خود را مالک ابدی شرکت فرض می‌کند و تمام جریان آزاد نقدی وارد شده به شرکت را به عنوان درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری می‌پذیرد.

وارن بافت از معروف‌ترین تحلیلگران بنیادی است که به کمک این روش توانسته ثروت عظیمی را به‌دست بیاورد.

ارزش متارکه یا Abandonment Value

دارید روی یک پروژه ساختمانی کار می‌کنید. برای این پروژه زمین خریده‌اید و ده درصد عملیات عمرانی پیش رفته است. اگر همین الان پروژه را رها کنید و همه‌چیز را بفروشید، چقدر پول به‌دست می‌آورید؟ به ارزش متارکه، ارزش نقد کردن هم می‌گویند.

اگر سهامی را به‌تازگی خریده‌اید، ارزش متارکه برابر است با قیمت کنونی بازار منهای کارمزد فروش.
با توجه به ارزش متارکه، ترک نکردن پروژه و نقد نکردن آن همیشه هزینه به همراه دارد.

مثلا من می‌توانم ساختمانی نیمه‌کاره را همین الان بفروشم و با پول آن سرمایه‌گذاری‌ای انجام دهم که در طول یکسال ۲۰ درصد سود داشته باشد. اگر اتمام پروژه ۱۸ درصد سود داشته باشد، ترک نکردن کار ۲ درصد هزینه به همراه خواهد داشت.

همین مسئله را به زبانی دیگر هم می‌توانیم بگوییم. یک پروژه برابر با دو میلیارد تومان ارزش متارکه (نقدکردن لحظه‌ای) دارد. اگر این پروژه یکسال متوقف بماند (یا تا پایان کار زمان بگیرد) ارزش زمانی این دو میلیارد تومان بخشی از هزینه‌های پروژه است. یعنی نیمه‌کاره گذاشتن پروژه‌ها بدون تلاش برای نقدکردن آن‌ها بدون هزینه نیست

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص

شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۲۰

شاخص نوآوری جهانی یک گزارش رتبه‌بندی سالانه است که کشورها را بر مبنای ظرفیت و موفقیت آنها در حوزه نوآوری

نوآوری فرهنگی: راز ساخت کسب‌و‌کارهای انقلابی

ساخت نوآوری میلیارد دلاری بعدی، هدفی نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت و بسیاری از شرکت‌ها برای اینکه

فاصله‌گذاری مالی

علاقه به مشارکت سرمایه‌های خطرپذیر در بحث نوآوری، هم در فضای سیاست‌گذاری و هم در فضای آکادمیک رشد چشم‌گیری داشته‌است

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) و نقش آنها در تأمین مالی کسب‌وکارها

امروزه یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کشور مسئله تأمین مالی است. این مسئله در حالی است که هر

استارتاپ ها به کمک های مالی دولت ها در دوران فراگیری کووید-۱۹ نیاز دارند

رشد بالای استارتاپ ها در سال های اخیر بسیارخیره کننده بوده و می توان اظهار داشت که آنها عملکرد بسیار

ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌ها به بازار سرمایه

مسئله ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه و عرضه عمومی سهام این شرکت‌ها از موضوعات مطرح در اقتصاد

گزارشی از پوشش خبری هفتگی پیچبوک از تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و بازارهای مالی خصوصی (هفته نهم)

تاثیر کرونا بر بازار سرمایه نبردهای حقوقی بر سر معاملات نیمه کاره بالا گرفته: Forescout از شرکت سرمایه گذاری خصوصی

اثر اپیدمی کرونا بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در فصل اول سال ۲۰۲۰

به واسطه فراگیر شدن ویروس کووید-۱۹ ، نا اطمینانی اقتصاد جهانی در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی

تفاوت سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری غیر بورسی

در نگاه اول سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری غیربورسی کم و بیش یکسان به نظر می رسند: هردو شرکت

شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

سرمایه‌گذاری نقش مؤثری بر رشد و توسعة اقتصادی کشور دارد و مطالعه و شناخت عوامل تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر به منظور رشد و مشارکت هر چه بیشتر این بخش منجر شود. بر مبنای نظریات اقتصاد نهادگرای جدید، محیط نهادی و ساختاری، برعملکرد اقتصادی کشورها از جمله میزان سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. عدم محاسبة شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران به‌صورت سری زمانی مانعی از ورود این متغیر نهادی در مطالعات تجربی است. لذا با هدف یافتن شاخصی مناسب از فضای کسب و کار ایران به ارزیابی شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار پرداخته می‌شود. با توجه به کاستی‌ها و عدم تناسب شاخص‌های جهانی با مطالعات داخلی تلاش می‌شود تا شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران تدوین شود. این شاخص با تکیه بر متغیرهای مهم اقتصادی تدوین شده و برآورد تابع سرمایه‌گذاری خصوصی با در نظر گرفتن این شاخص حاکی از آن است که بهبود فضای کسب و کار به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • فضای کسب و کار
 • اقتصاد نهادگرای جدید
 • شاخص اندازه‌گیری فضای کسب و کار
 • سرمایه‌گذاری خصوصی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Environment Index on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

 • Abbas Arabmzar 1
 • Maryam Ahmadian 2

Investment has an important role in the economic growth and development of a country. Studies and experiments on factors affecting private investment would result in more efficient policies of the private sector growth. According to the new institutional economics, institutional structure greately affects the overall economic performance such as investment. Since no national business environment index exists, in Iran studies on investment behavior suffer from lack of this important measure. Therefore, in order to find an appropriate index of the business environment in Iran, an attempt has been made to establish an national business environment index. It should be born in mind that deficiencos and lack of congruence of the international indices with the national ones is also an issue. comparison of international indices was performed. Estimation of investment function implies that improvemet in business environment corresponds with the increase of private investment in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • business environment
 • New Instutional Economics
 • Business Environment Index
 • Private Investment

مراجع

بانک جهانی، گروه کسب و کار (1387)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، ترجمة احمد میدری و اصلان قودجانی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران.

تک روستا، علی؛ صمد عزیز نژاد؛ خسرو منطقی (1378)، «تخمین رابطة انتشار سهام و عوامل نهادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به روش تجزیة واریانس (84-1353)»، پژوهش نامة اقتصادی، شمارة 2.

خیرالله، مایلن؛ یوهان جان کیرستن (1387)، «اقتصاد نهادگرای جدید: کاربرد آن در مطالعة سیاست کشاورزی در کشورهای در حال توسعه»، ترجمة عباس رحیمی، مجلة تکاپو، بهار و تابستان 1387.

رهبر، فرهاد ؛ شاپور محمدی، فرشید مظفری (1386)، «موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 81.

ریشتر، ردلف (1387)، «اقتصاد نهادی جدید، آغاز، معنا و دورنما»،ترجمة سید حسین میر جلیلی، مجلة اقتصادی، شماره‌های 79 و 80.

شریف آزاده، محمدرضا ؛ محمدحسین حسین ‌زاده بحرینی (1382)، «تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از شاخص‌های امنیت اقتصادی »، نامة مفید، شمارة 38.

شریف آزاده، محمدرضا؛ محمدحسین حسین ‌زاده بحرینی (1383)، «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» مجلة جستارهای اقتصای، شمارة 2.

متوسلی، محمود (1384)، توسعة اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی، دانشگاه تهران.

Aron, Janine (2000) “Growth and Institutions, A Review of the Evidence”, The World Bank, Research Observer,vol 15,no.1.

Batra, Geeta ; Daniel Kaufmann & Andrew H. W. Stone (2003) The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector Development ,World Bank.

Blume, Lorenz (2006) “Local Economic Policies As Determinants of the Local Business Climates: Empirical Results from a Cross-section Analysis among East German municipalities” , Regional Studies, Vol. 40.4.

Dardia, Michael; Sherman Luk (1999) Rethinking the California Business Climate, Public Policy institute of California.

Dollar, David; Mary Hallward-Driemeier & Taye Mengistae (2003) Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies, World Bank, Development Research Group.

Gwartney , James D; Robert A. Lawson (2009) Economic Freedom of the World,2009 Annual Report ,www.fraserinstitute.org.

Gwartney ,James D; Randall G. Holcombe and Robert A. Lawson (2004) “Economic Freedom, Institutional Quality,and Sscro-country Differences in Income and Growth”, Cato Journal, Vol. 24, No. 3.

Heckelman, Jac C; Michael Stroup (2005) “A Comparison of Aggregation Methods for Measures of Economic Freedom”, Political Economy, Vol 21.

Knack, Stephen ; Philip Keefer (1995) “Institution and Economic Performance, Cross Country Tests Using Alternative Measures”, Economics and Politics, Volume 7, Issue 3.

Phillips, Lauren M (2006) Growth and the Investment Climate, Progress and Challenges for Asian Economics ,www.asia2015conference.org.

Williams,Andrew; Abu Siddique (2008) “The Use (and Abuse) of Governance Indicators in Economics: A Review”, Economics of Governance, Volume 9.

ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید

در سرمایه گذاری غیر مستقیم افراد به جای اینکه خودشان در بورس اقدام به خرید و فروش سهام کنند، که این کار نیاز به دانش، اطلاعات، تخصص و زمان کافی دارد، سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار می‌دهند تا کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه این دارایی را در بورس به جریان انداخته و نفع آن به صاحب سرمایه برسد.

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری یا اصطلاحاً سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه یکی از روش‌های کم ریسک و توصیه‌شده از سوی کارشناسان و حرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه برای مدیریت دارایی محسوب می‌شود. سودآوری و امنیت این روش در برابر نوسانات شدید بورس نسبت به روش معاملات مستقیم در بازار سهام با بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته قابل اثبات است.

در سرمایه گذاری غیر مستقیم افراد به جای اینکه خودشان در بورس اقدام به خرید و فروش سهام کنند، که این کار نیاز به دانش، اطلاعات، تخصص و زمان کافی دارد، سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار می‌دهند تا کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه این دارایی را در بورس به جریان انداخته و نفع آن به صاحب سرمایه برسد.

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق های سرمایه گذاری به عنوان روشی برای فعالیت غیر مستقیم و کم ریسک در بازار سرمایه با دریافت مجوزهای قانونی، تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند.

مدیریت وجوه سرمایه‌گذاران هر صندوق توسط گروهی از معامله‌گران و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار سرمایه انجام می‌شود. طبیعتا صندوق های سرمایه گذاری با وجود افراد متخصص و حجم بالای سرمایه تحت مدیریت در شرایطی که بازار سرمایه در روند صعودی قرار دارد، سود مناسب و زمانی که بازار در شرایط ریزش قرار می‌گیرد کمتر ضرر ناشی از افت شاخص بورس را متوجه صاحبان سرمایه می‌کند.

حد سود و زیان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته به نوع صندوق ها، با یکدیگر متفاوت است بنابراین بر اساس میزان پذیرش ریسک از سوی سرمایه‌گذاران به آن‌ها گزینه ای جهت سرمایه گذاری معرفی می‌شود.

می توان با سرمایه گذاری در صندوق های اصطلاحا با درآمد ثابت بازدهی معقول که بیشتر از سود بانکی است، داشت به عنوان مثال صندوق درآمد ثابت نامی مفید در روند مثبت و منفی بازار به طور متوسط در سال گذشته بیش از 20 درصد سودآوری داشته است . برای افرادی که انتظار بازده بالاتری دارند امکان انتخاب صندوق های با ریسک بالاتر وجود دارد که می توان به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو کارگزاری مفید که سود به مراتب بالاتری برای سرمایه گذار و به همان اندازه ریسک به همراه خواهد داشت اشاره کرد.

دیدگاه بلند مدت و انتخاب صندوق های معتبر بازار سرمایه می تواند در مدیریت دارایی و سرمایه گذاری موفق تعیین کننده باشد، به عنوان مثال صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز مفید از ابتدای تاسیس بیش از 26 هزار درصد سود داشته به عبارتی اگر فردی در سال 1387 مبلغ 1 میلیون تومان در این صندوق سرمایه گذاری می کرد امروز سرمایه‌اش به 265 میلیون تومان می‌رسید. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید در مقایسه با سایر بازار ها مثل مسکن، طلا، خودرو، ارز و. بازده به مراتب بالاتری داشته، نمودار زیر بازدهی 1 میلیون تومان سرمایه طی 5 سال گذشته در بازارهای مختلف را نشان می دهد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید چه ویژگی‌هایی دارند؟

انواع صندوق ها؛ بازدهی و ریسک سرمایه گذاری در آنها

صندوق های سرمایه گذاری را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه گذاری و نیز نحوه سرمایه گذاری تقسیم بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط و طلا و هر کدام از این صندوق ها از نظر نحوه سرمایه گذاری می تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه های معاملاتی باشد که اصطلاحا به این صندوق ها ETF یا Exchange Traded Fund می گویند.

تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری:

 • صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام
 • صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
 • صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط
 • صندوق سرمایه گذاری در سکه طلا

تقسیم بندی بر اساس نحوه سرمایه گذاری:

 • صندوق قابل معامله ETF
 • صندوق مبتنی بر صدور و ابطال

انواع صندوق ها بر اساس نوع سرمایه گذاری:

صندوق سهامی حداقل 70 درصد از سرمایه را به خرید سهام و حق تقدم سهام اختصاص می دهد، این صندوق ها به طور معمول بازدهی و ریسک بالایی دارد. صندوق های درآمد ثابت حداقل 75 درصد سرمایه خود را به خرید اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی اختصاص می دهند که سرمایه گذاری در این صندوق ها کمترین ریسک و البته سود مشخص و ثابت دارد. صندوق های سرمایه گذاری مختلط بین دو صندوق سهامی و درآمد ثابت قرار می گیرند به طوری که می توانند بین حداقل 40 و حداکثر 60 درصد از سرمایه خود را به سهام یا اوراق درآمد ثابت اختصاص دهند، از منظر ریسک و بازدهی نیز طبیعتا این صندوق ها بین صندوق های سهامی و درآمد ثابت قرار دارد.

صندوق های سرمایه گذاری در طلا صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس هستند که سرمایه‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را به جای خرید سهام، در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مبتنی بر سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق ها که ریسک سرمایه گذاری در آنها وابستگی زیادی به قیمت سکه و طلا دارد و این امکان را فراهم می کنند تا افراد با انتخاب این صندوق ها علاوه بر کسب بازدهی ناشی از طلا، امنیت هم کسب می کنند چرا که از نگهداری و مشکلات خرید و فروش فیزیکی این فلز گرانبها معاف می شوند.

انواع صندوق ها بر اساس نحوه سرمایه گذاری:

صندوق قابل معامله ETF یا Exchange Traded Fund یک صندوق از دارایی‌های متنوع است که مانند سهام عادی در بورس معامله می‌شود؛ یعنی شما در زمان معاملات می‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید.

اما خرید یا صدور و ابطال یا فروش در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال کمی متفاوت است و روز کاری پس از درخواست از طریق مراجعه حضوری به یکی از شعب صندوق یا مراجعه به درگاه اینترنتی آن انجام می شود و وابسته به وجود تقاضا در بازار ندارد.

صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید

مدیریت دارایی کارگزاری مفید 11 صندوق سرمایه‌گذاری دارد که انواع مختلف صندوق ها را پوشش می‌دهد تا افراد با میزان دارایی مختلف و سطوح ریسک متفاوت بتوانند از آن‌ها بهره ببرند.

صندوق های سهامی مفید

در بخش صندوق های سرمایه گذاری سهامی کارگزاری مفید 4 صندوق به نام‌های پیشتاز، پیشرو، امید توسعه (مبتنی بر صدور و ابطال) و اطلس (قابل معامله یا ETF) را تحت مدیریت دارد که ویژگی این صندوق‌ها کسب بازدهی بالا در ازای تحمل ریسک بالا است.

به سود 26 هزار درصدی صندوق پیشتاز مفید اشاره شد، صندوق سرمایه گذاری پیشرو مفید نیز سود حدود 5 هزار درصدی داشته به عبارتی اگر فردی در سال 1390 ابتدای تاسیس صندوق پیشرو 1 میلیون تومان در این صندوق سرمایه گذاری می کرد امروز سرمایه اش 60 میلیون تومان می شد، صندوق امید توسعه با سود سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص حدود 2 هزار درصدی از ابتدای تاسیس یعنی سال 1392 تاکنون و صندوق اطلس نیز سود بیش از 2 هزار درصدی از ابتدای تاسیس در دی ماه سال 1392 تا امروز داشته است.

صندوق های درآمد ثابت مفید

کارگزاری مفید دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت به نام های حامی و نامی دارد. این صندوق ها سرمایه تحت مدیریت خود را عمدتا به خرید اوراق مشارکت در بازار سرمایه اختصاص می دهند که برای سرمایه گذاران سود ثابتی همراه دارد و معمولا بالاتر از سود سپرده های بانکی است.

به عنوان مثال سود صندوق حامی مفید طی یکسال بیش از 18 درصد بوده است که بالاتر از سود سپرده بانکی است، صندوق حامی مفید در حال حاضر بیش از 12 هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد. صندوق نامی نیز دیگر صندوق درآمد ثابت کارگزاری مفید، طی 3 سال اخیر 72.2 درصد سود معادل سالانه 24 درصد را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

صندوق دارایی مختلط مفید

تنها صندوق با دارایی مختلط مفید صندوق ممتاز است که از نظر بازدهی و ریسک در میانه صندوق های درآمد ثابت و سهامی قرار می گیرد. صندوق ممتاز در سال 1388 پذیره نویسی شده که تا امروز بیش از 6 هزار درصد بازدهی داشته است برای مثال اگر فردی در ابتدای تاسیس این صندوق مبلغ 7 میلیون تومان معادل حدودی خرید یک دستگاه خودرو پراید در آن سال را در صندوق ممتاز سرمایه‌گذاری می‌کرد امروز سرمایه‌ای معادل 420 میلیون تومان در اختیار داشت.

صندوق سرمایه گذاری سکه طلا مفید


«
عیار» نام صندوق سرمایه‌گذاری بر مبنای سکه طلای کارگزاری مفید است که عمده سرمایه گذاری این صندوق بر گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مبتنی بر سکه طلا صورت می گیرد. صندوق عیار مفید سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده و از نوع قابل معامله ETF محسوب می‌شود.

عملکرد این صندوق‌ها، به عملکرد سکه طلا بستگی دارد و همچنین این راهکار به صورت غیرمستقیم می‌تواند نوسانات نرخ دلار را هم پوشش دهد.

آشنایی بیشتر با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت هر کدام نسبت به نیازهای سرمایه‌گذار از طریق مشاوره رایگان کارگزاری مفید، امکان‌پذیر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.