محاسبه ضریب هماهنگی کندال


محاسبه ضریب هماهنگی کندال

زمینه‌ و ‌هدف:
سیر صعودی شهرها در سده اخیر، شکل‌گیری کلان ‌شهرها و تجمع جمعیت انسانی در نواحی متمرکز شهری را در پی داشته است. مراکز تجاری در کلان شهرها، از نقاط بحرانی کلانشهرها محسوب می شوند. وقوع حوادث در این مراکز می‌تواند به وجود آورنده فجایع انسانی، اجتماعی و اقتصادی شوند. وجود بافت‌های قدیمی، اهمیت تاریخی، ویژگی‌های فرهنگی، تعداد زیاد بازدیدکننده در روز، ناسازگاری مسیرهای ترافیکی نسبت به برخی از این مراکز، ضعف زیرساخت‌ها و امکانات و . ضرورت اهمیت مدیریت بحران در مراکز تجاری بسیاری از کلان‌ شهرها را آشکار می‌سازد.
در سالیان اخیر وجود برخی ضعف های اساسی در مدیریت بحران حاکم در کلانشهرها ضرورت استفاده از رویکردهای مکمل نظیر مهندسی تاب آوری را بیش از پیش آشکار ساخته است. مهندسی تاب آوری یک رویکرد جدید جهت سنجش و حفظ ایمنی در سیستم های پیچیده است و هدف آن حفظ ظرفیت سازمان در یک حد قابل قبول برای مواجهه با بحران و توانایی برگرداندن کارها به حالت اولیه می باشد.
روش بررسی:
این پژوهش باهدف طراحی پرسش‌نامه ارزیابی مدیریت بحران در مراکز تجاری با رویکرد مهندسی رزیلینس، صورت گرفته است و قلمرو مکانی این تحقیق مراکز تجاری شهر تهران است. در تحقیق حاضر معیارهای اصلی مهندسی تاب آوری ( RE ) شامل تعهد مدیریت، فرهنگ گزارش دهی ، فرهنگ یادگیری، شفافیت، آمادگی، آگاهی و انعطاف‌پذیری مورداستفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن معیارهای اصلی و بر اساس بررسی متون، مطالعات میدانی، نظر خبرگان و با استفاده از تحلیل محتوای متنی، سوالات پرسشنامه از منابع مختلف استخراج گردید. سپس با نظر خبرگان پرسشنامه ای با 97 سؤال طراحی گردید و طبق روش دلفی توسط 17 نفر از خبرگان ایمنی و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت. برای غربال اولیه زیر معیارهای شناسایی‌شده امتیازات تخصیص داده‌شده بین 1 تا 5 در نظر گرفته شد و بدین ترتیب زیر معیارهای با امتیاز زیر 3 حذف گردید. تکنیک دلفی در 2 راند ادامه یافت و در راند دوم پرسشنامه‌ای با 68 سؤال تایید شد. شایان‌ ذکر است که برای محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی کندال استفاده‌ شده است. سپس از مدل‌ ANP برای وزن دهی و اولویت بندی زیرمعیارها استفاده شد و زیر معیارهای مطالعه به ‌صورت زوجی و بر اساس تحلیل شبکه و از نوع مقیاس 9 درجه ساعتی مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت بررسی پایائی پرسشنامه خبره، از محاسبه نرخ ناسازگاری استفاده گردید. بر اساس شاخص ناسازگاری، اگر میزان ناسازگاری مقایسات زوجی بیشتر از 1/0 باشد بهتر است در مقایسات تجدیدنظر گردد.
با پیش‌فرض روابط درونی میان معیارهای اصلی تحقیق و برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها از تکنیک دیمتل استفاده ‌شد. ماتریس حاصله از تکنیک دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی)، قادر به نشان دادن رابطه علی و معلولی بین اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها می باشد. گام‌های این تکنیک شامل موارد زیر بود:
1- تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم (M) : زمانی که از دیدگاه چند نفر استفاده می‌شود میانگین ساده نظرات بکار برده می‌شود و M تشکیل می‌گردد.
2- نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم:
3- محاسبه ماتریس ارتباط کامل:
4- ایجاد نمودار علی:
5- نمایش نقشه روابط شبکه ( NRM )
در این تحقیق جهت انجام ارزیابی‌ها و تکمیل جداول، مجددا از نظر خبرگان (به‌صورت طیف 5 درجه‌ای) استفاده‌ گردید.
مراحل تحلیل ANP شامل چهار گام است که عبارت‌اند از گام اول: شناسایی معیارهای اصلی، گام دوم: شناسایی روابط درونی، گام سوم: تعیین اولویت‌های کلی و گام چهارم : آزمون سازگاری
برای تعیین اولویت نهائی معیارهای مدل با تکنیک ANP باید سوپر ماتریس اولیه (ناموزون)، سوپر ماتریس محاسبه ضریب هماهنگی کندال موزون و درنهایت سوپر ماتریس حد محاسبه شود. هر یک از ارکان این نمودار در مراحل مختلف تکنیک مقایسه زوجی و DEMATEL محاسبه‌شده است. بنابراین ساختار سوپر ماتریس ناموزون با واردکردن این داده‌ها در ساختار نهائی مدل که با نرم‌افزار سوپردسیژن طراحی‌شده است قابل‌مشاهده می‌باشد. با استفاده از مفهوم نرمال کردن، سوپر ماتریس ناموزون به سوپر ماتریس موزون (نرمال) تبدیل می‌شود. در سوپر ماتریس موزون جمع عناصر تمامی ستون‌ها برابر با یک می‌شود. درنهایت سوپر ماتریس حد محاسبه می‌شود. سوپر ماتریس حد با توان رساندن تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون به دست می‌آید. بر اساس متد نرم‌افزار سوپر دسیژن، این عمل آن‌قدر تکرار می‌شود تا تمامی عناصر سوپر ماتریس شبیه هم شود. در این حالت تمامی درایه‌های سوپر ماتریس برابر صفر خواهد بود و تنها درایه‌های مربوط به زیر معیارها، عددی می‌شود محاسبه ضریب هماهنگی کندال که در تمامی سطر مربوط به آن درایه تکرار می‌شود. بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتریس حد، تعیین اولویت نهائی زیر معیارها با اقتباس از نرم‌افزار سوپردسیژن به دست آمد. در این مطالعه برای انتخاب بهترین مرکز خرید در میان سایر مجتمع‌های موردمطالعه در سطح شهر تهران از تکنیک تاپسیس استفاده‌ شد. زیر معیار‌های مرتبط با معیارهای اصلی در مراکز خرید، شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنابراین ماتریس امتیازدهی مراکز خرید بر اساس زیر معیارها تشکیل ‌شد. برای امتیازدهی انتخاب بهترین مرکز خرید بر اساس هر زیر معیار از طیف لیکرت 5 درجه استفاده ‌شده است. نمره متناسب به هر یک از مراکز خرید بر اساس زیر معیار‌ها با توجه به میانگین ساده نظرات کارشناسان اخذ شد. در گام بعد ماتریس بی مقیاس شده و سپس ماتریس بی مقیاس موزون تهیه گردید. سپس مثبت ترین و منفی ترین گزینه ها و فاصله هر گزینه از آنها محاسبه شد. در این روش اولویت با گزینه‌ای است که بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت داشته باشد. در نهایت، داده های پژوهش به صورت مطالعه موردی چند گانه ( Multiple Case Study ) در 7 مجتمع تجاری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جهت تعیین سطح رزیلینس مورد پژوهش قرار گرفت. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‏های به‌ دست ‌آمده از محیط نرم‌افزار اکسل،18 SPSS استفاده ‌شد.
یافته‌ها:
هماهنگی دیدگاه کارشناسان بر اساس ضریب توافقی کندال در راند اول و دوم بترتیب برابر 317/0 و 637/0 بود. نتایج نشان داد که پارامترهای تعهد مدیریت، آمادگی، آگاهی، فرهنگ گزارش دهی ، انعطاف‌پذیری، یادگیری، شفافیت به ترتیب با وزن نرمال شده 182/0، 180/0، 178/0، 155/0، 128/0، 100/0، 077/0 در اولویت 1 تا 7 قرار قرار دارند.
نتایج اولویت‌های زیر معیارهای تعهد مدیریت نشان داد، تنظیم و ابلاغ خط‌مشی، اهداف مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مجتمع تجاری توسط مدیریت با وزن نرمال شده 168/0 محاسبه ضریب هماهنگی کندال در اولویت اول قرار گرفت. در موارد بعدی موضوعاتی هم چون ایجاد ساختار و انتخاب افراد ذیصلاح، اهمیت مدیریت به ایمن بودن ساختمان ، تدوین برنامه‌ها و فراهم نمودن منابع مالی و تجهیزات لازم در مجتمع در رتبه‌های بعدی، مهم‌ترین عوامل تعهد مدیریت قرار گرفتند. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 038/0 به دست آمد که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد و بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام‌شده اعتماد کرد.
در زیر معیارهای فرهنگ گزارش دهی، میزان تمایل افراد به گزارش دهی موارد خطا و نا ایمن در سطح مرکز تجاری با وزن نرمال شده 132/0 در اولویت اول قرار گرفت. بنابراین سازمان‌ها همواره می‌بایست توجه خاصی به اخذ نظرات و گزارش کارکنان و مشتریان داشته باشند. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 052/0 به دست آمد که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد.
در بخش زیرمعیارهای فرهنگ یادگیری، زیر معیار استفاده مراکز تجاری از وقایع اتفاق افتاده و بحران‌های گذشته برای پاسخ‌دهی بهتر در آینده با وزن نرمال شده 238/0 در اولویت اول قرار گرفت. در مراحل بعدی یادگیری از شبیه‌سازی بحران‌ و تمرینات عملی برای ایجاد تجربه کار گروهی درجهت افزایش سرعت واکنش‌ها در جهت پیشگیری از موارد مشابه در مراحل بعدی قرار داشتند. نتایج این اولویت‌بندی در زیر معیارهای فرهنگ یادگیری بیانگر اهمیت درس پذیری از حوادث در جهت استفاده از تجارب گذشته و جلوگیری از بروز حادثه‌های مشابه می‌باشد. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 053/0 به دست آمد که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد.
در زیر معیارهای شفافیت، زیر معیار شناسایی عدم انطباق‌ها و فاصله مجتمع تجاری از مرزهای ایمن با وزن نرمال شده 313/0 در اولویت اول قرار گرفت. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 084/0 به‌دست‌آمده که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد.
در زیر معیارهای آمادگی، زیر معیار وجود تیم مدیریت بحران در مجتمع تجاری با وزن نرمال شده 161/0 در اولویت اول قرار گرفت و در مراحل بعدی تدوین و ابلاغ سند عملیات واکنش در شرایط اضطراری، استقرار سیستم مدیریت‌های ایمنی و شناسایی ریسک در مجتمع‌ها، تنظیم و اجرای برنامه و طرح‌های پیشگیرانه، اجرای قوانین و مقررات ایمنی مصوب در راستای بازرسی و مقاوم‌سازی اجزاء سازه‌ای و غیر سازه‌ای ساختمان‌های مجتمع تجاری و افزایش مقاومت آن‌ها در برابر بحران‌ها و پیش‌بینی قراردادهای تفاهم و همکاری با سازمان‌های امدادی خارجی، آمادگی سیستم‌های هشداردهنده، اعلام و اطفاء حریق هوشمند و انجام مانور، آموزش کارکنان و کسبه در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 056/0 به دست آمد که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد.
نتایج اولویت‌های معیارهای آگاهی نشان داد، ارزیابی سازوکار گزارش دهی مشکلات ایمنی مجتمع با وزن نرمال شده 142/0 در اولویت اول قرار گرفت. در مراحل بعدی نیز تعریف مکانیسم ارتباطات شفاف، جهت گزارش مشکلات ایمنی و افزایش آگاهی‌ها نسبت به هماهنگی و همکاری بین گروهی افراد در زمان بحران و چگونگی عملکرد ایشان محاسبه ضریب هماهنگی کندال برابر شرح وظائف در مراحل بعدی قرار گرفتند. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 041/0 به دست آمد که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد.
در میان اولویت‌های معیارهای انعطاف‌پذیری، زیر معیار توانایی کنترل شرایط پیش‌بینی‌نشده محیط توسط مدیریت با وزن نرمال شده 205/0 در اولویت اول قرار گرفت. در مراحل بعدی اقدام به تصمیم‌گیری کارکنان بدون انتظار غیرضروری برای دستورات مدیریت در اولویت‌ بعدی قرار گرفت . نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام‌شده 0089/0 به دست آمد که کوچک‌تر از 1/0 می‌باشد.
بر اساس یافته‌های حاصل از تکنیک دیمتل معیار تعهد مدیریت از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است. همچنین بر این اساس معیار آمادگی از میزان تأثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. معیار تعهد مدیریت نیز کمترین تأثیرپذیری را نسبت به سایر معیارها داردعلاوه بر این معیار شفافیت بیشترین تعامل را با سایر معیارهای موردمطالعه دارند.
محاسبه اولویت های نهایی زیر معیارهای انجام شده توسط تکنیک ANP نشان داد که زیر معیار شناسایی عدم انطباق‌ها و فاصله خود از مرزهای ایمن با وزن نرمال شده 0448/0 در اولویت اول، زیر معیار استفاده مراکز تجاری از وقایع اتفاق افتاده و بحران‌های گذشته برای پاسخ‌دهی بهتر در آینده با وزن نرمال شده 034/0 در اولویت دوم، زیر معیار توانایی کنترل شرایط پیش‌بینی‌نشده محیط توسط مدیریت با وزن نرمال شده 0293/0 در اولویت سوم و زیر معیار شبیه‌سازی بحران‌ و تمرینات عملی برای ایجاد تجربه کار گروهی و افزایش سرعت واکنش‌ها با وزن نرمال شده 0278/0 در اولویت چهارم قرار دارد.


نتیجه‌گیری:
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در مدیریت بحران مجتمع‌های تجاری با رویکرد مهندسی تاب آوری، معیارهای تعهد مدیریت و آمادگی دارای بیشترین و معیار شفافیت دارای کمترین نقش در ایجاد تاب‌آوری در برابر بحران‌ها هستند. الگوی روابط بین معیارهای اصلی با تکنیک DEMATEL نشان داد معیار تعهد مدیریت از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است. در میزان تأثیرپذیری یک عامل بر سایر عامل‌ها، معیار آمادگی از میزان تأثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار بود. بیشترین تعامل با محاسبه ضریب هماهنگی کندال سایر معیارهای مطالعه نیز به معیار شفافیت اختصاص یافت. ارزیابی مدیریت بحران با رویکرد رزیلینس با تکنیک تاپسیس در بین مجتمع‌های تجاری شهر تهران، حاکی از آن است که مجتمع شماره 4 ‌در میان سایر مجتمع‌ها دارای تاب‌آوری بیشتر در برابر بحران‌ها می‌باشد. این موضوع نشان‌دهنده این مطلب می‌باشد که پرسشنامه حاضر با رویکرد رزیلینس تمامی جوانب مدیریت بحران را در مجتمع‌های تجاری در نظر گرفته است. از تفاوت‌های این پژوهش بامطالعه پیش رو، استفاده از منطق‌های فازی جهت رتبه‌بندی و تعیین میزان اهمیت هر یک از زیر معیارها در پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران با رویکرد رزیلینس در مراکز تجاری است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و اولویت نهائی زیرمعیارهای مدل در تکنیک ANP با اقتباس از سوپرماتریس حد و با استفاده از نرم‌افزار سوپردسیژن، انجام اقداماتی در جهت بهبود وضعیت مدیریت بحران در مجتمع‌های تجاری ضروری به نظر می رسد که از آن جمله می توان به تشکیل تیم مدیریت بحران بین کسبه و اصناف، فراهم نمودن منابع مالی و تجهیزات جهت ایجاد و تقویت ایمنی و مدیریت بهینه بحران‌ها، نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی مقابله با بحران، شبیه‌سازی بحران‌ و تمرینات عملی برای ایجاد تجربه کار گروهی و افزایش سرعت واکنش‌ها، تشویق افراد به گزارش دهی موارد خطا و غیر ایمن در سطح مرکز تجاری حتی برای مشتریان، شبیه‌سازی آتش‌سوزی در مجتمع تجاری با نرم‌افزار و در نهایت ایجاد یک الگو برای هماهنگی و همکاری بین گروهی افراد در زمان بحران اشاره نمود. بطور کلی نتایج نشان داد که پرسشنامه طراحی‌شده ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی رزیلینس، برای ارزیابی مدیریت بحران در مجتمع‌های تجاری کارآمد و مناسب بوده و با استفاده از این پرسشنامه می‌توان به وضعیت موجود مدیریت بحران در مجتمع‌های تجاری دست‌یافت.

نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: ارزیابی سیستم های مدیریتی و ممیزی ها سیستماتیک
دریافت: 1397/10/30 | پذیرش: 1398/6/26 | انتشار: 1399/4/16

حسابدار

پایان نامه،مقاله،پروژه های کارورزی،ترجمه،تایپ و. (رشته های علوم انسانی و فنی)

انواع ضرایب همبستگی

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است،.

انواع ضرایب همبستگی

استنباط آمار ی :

استنباط آماری که در واقع یک نوع نتیجه گیری کلی از جزء به کل است، در معرض آزمایش و خطاست. یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی (Estimates ) از پارمترهای جامعه مانند میانگین جامعه از طریق آماره های نمونه ها مانند میانگین نمونه است.

فرضیه (hypothesis) :

فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است. فرضیه آماری یک بیان مقداری در باره پارامترهای جامعه است و اصولا بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است.فرضیه آماری به دو دسته فرض صفر (H0) و فرض خلاف (H1) بیان می‌شود . اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل یاIndependent ) تا حدودی تعیین کننده دیگری متغیر وابسته یا (Dependent) است.

انواع داده :

1) داده های کمی (فاصله ای) Interval اعدادی هستند که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی و بر اساس یک مقیاس مستقل است .قد و وزن مثالهای بارز دادههای کمی هستند.

2) دادههای رتبه ای Ordinal مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است. به عنوان مثال اگر دو داور به یک مجموعه 10 تایی از نقاشی رتبه یک (برای بهترین) تا رتبه 10 (برای بدترین) بدهند. مجموعه داده ها مشتمل بر 10 جفت رتبه خواهد بود. که هر جفت برای یک نقاشی است.

3) دادههای اسمی (nomial ) که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، بعنوان مثال برای متغیر­های اسمی جهت رابطه اصلا معنی ندارد، بین جنس و معدل تنها می­توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.

با توجه به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

1- دو متغیر اسمی

2- دو متغیر رتبه­ای

3- دو متغیر فاصله­ای- نسبی

4- متغیر اسمی و متغیر رتبه ای

5- متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای - نسبی

6- متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند و محاسبه آنها در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.

از آنجا که انتخاب ضریب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بین متغیرها تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی است لذا تناسب بین سطوح اندازه گیری و ضریب همبستگی سازگار از این جدول برای تصمیم گیری مناسب است

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل

جامعه آماری و روش نمونه گیری - آماژ انجام پروپوزال - محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل

28.5 · محاسبه ضریب همبستگی در اکسل. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون های مختلف مانند همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده می شود که برای داده های پیوسته، همبستگی پیرسون (Pearson) کاربرد بیشتری دارد. در این آموزش از یک مثال فرضی 4,5/5(2)

محاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی

محاسبه کوواریانسمحاسبه کوواریانس در اکسلمحاسبه ضریب همبستگیمحاسبه ضریب همبستگی در اکسلمحاسبه ماتریس کوواریانس و ماتریس ضریب همبستگیمحاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی با ابزارهای اکسل«کوواریانس» (Covariance)، شاخصی است که میزان هماهنگی یا تغییرات بین دو متغیر را نشان می‌دهد. اگر جهت تغییرات بین دو متغیر یکسان باشد مقدار کوواریانس مثبت و در صورتی که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر تغییر کنند، مقدار کوواریانس منفی خواهد بود. به این ترتیب اگر با افزایش متغیر XX متغیر YY نیز افزایش یابد، کوواریانس و البته «ضریب همبستگی» (محاسبه ضریب هماهنگی کندال Correlation Coefficient) مثبت خواهد بود. همین توضیح را در زمانی که کاهش متغیر XX منجر به کاهش متغیر YYنیز شود می‌توان به کار برد. در هر دو صورت، کوواریانس و ضریب همبستگی مثبت هستند زیرا جهت تغییرات دو متغیر یکسان است. برای مثال، فرض کنید میزان ارزش سهام یک شرکت و سود سهامداران دارای رابطه مستقیم است در نتیجه کوواریانس … blog.faradars.org

ضریب همبستگی پیرسون و رسم

قبل از آشنایی با نحوه محاسبه شاخص همبستگی با استفاده از نرم افزار Excel بهتر است اطلاعاتی در خصوص ضریب همبستگی داشته باشیم. همبستگی به وجود داشتن رابطه ای متقابل بین یک یا چند متغیر گفته می شودکه در اثر عوامل مشترک قرار

ضریب‌های همبستگی (Correlation Coefficients

در این متن به بررسی و شیوه محاسبه «ضریب همبستگی پیرسون» (Peasron Correlation Coefficient) ، «ضریب همبستگی اسپیرمن» (Spearman Correlation Coefficient) و «ضریب همبستگی کندال» (Kendall Correlation Coefficient) می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ضریب همبستگی در

ضریب همبستگی (یک مقدار بین -1 و 1) به شما درباره شدت ارتباط دو متغیر به یکدیگر می گوید. ما می توانیم از تابع CORREL یا افزونه Analysis Toolpak در Excel برای پیدا کردن ضریب همبستگی بین دو متغیر استفاده کنیم. دانلود فایل اکسل این آموزش

تابع Correl | مهندسین اکسل

در اکسل تابع CORREL مخفف Correlation به‌منظور محاسبه ضریب همبستگی بین دو پارامتر استفاده می‌شود، جهت بررسی ارتباط خطی میان آن دو پارامتر استفاده میشود. ضریب

ضریب همبستگی پیرسون و ضريب

15.7 · در کتاب آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور دو فرمول برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن ذکر شده، یکی با استفاده از مجموع مجذور تفاوت رتبه‌ها و دیگری با استفاده از تعداد داده‌ها…بیان شده از لحاظ پاسخ نهایی 4,7/5(16)

فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن و

ضریب همبستگی اسپیرمن که در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط چارلز اسپرمن ابداع گردیده است زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که داده ها به صورت رتبه ای متوالی نا پیوسته باشد و یا اینکه مقادیر اصلی به رتبه تبدیل شوند.

ضریب همبستگی پیرسون و ضریب

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن(1945-1863) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر

محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل

25.10.2013 · میتوان گفت یکی از کاربردهای اکسل در محاسبات آماری هست، در این مطلب می خواهم نحوه محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل راآموزش بدهم. در رگرسیون ما بدنبال رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستیم ،ا

محاسبه ضریب در تابع میانگین اکسل

محاسبه ضریب در تابع میانگین اکسل راه حلشو میدونم که باید یک ستون دیگه ایجاد کنم و ضرب دو ستون رو تو اون بنویسم !!

ضریب همبستگی – ویکی‌پدیا

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن (به انگلیسی: Spearman Correlation Coefficient) استفاده می‌شود.ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده

آموزش آمار توصیفی – ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون و رسم نمودار همبستگی در اکسل ویدیو بعدی 6 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) آموزش نرم افزار SPSS از کانال تماشاچی20 ضریب همبستگی اسپیرمن

محاسبه همبستگی های ارز با اکسل

نحوه محاسبه همبستگی های ارز با اکسل – همبستگی های ارز را می توان به راحتی در خانه خود محاسبه کرد تنها چیزی که به آن احتیاج دارید نرم افزار محبوب اکسل است محاسبه همبستگی ارز excel چگونگی محاسبه ضریب همبستگی در اکسل کرولیشن

محاسبه ضریب تعیین در – soringpcrepair.com

در این مورد، این شاخص برابر با مربع ضریب همبستگی خواهد بود. ما آن را با استفاده از تابع ساخته شده در اکسل با استفاده از مثال جدول خاصی که در زیر نشان داده شده است محاسبه می کنیم.

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی

12.10 · در نرم‌افزار اکسل (excel) از تابع ()correl برای محاسبه ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در شکل-۳ در خانه c12 از فرمول زیر برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای x و y استفاده شده است: correl(b3:b10,c3:c10)=

تجزیه و تحلیل همبستگی در اکسل

محاسبه ضریب همبستگی. حالا سعی کنید محاسبه ضریب همبستگی در یک مثال خاص. ما جدول داریم که در آن هزینه های ماهانه در جداول جداگانه برای هزینه های تبلیغات و فروش نوشته شده است.

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون

نحوه انجام محاسبه ضریب هماهنگی کندال تحلیل همبستگی پیرسون در spss به همراه ذکر مثال و ارایه خروجی های دقیق در یک آموزش مرحله به مرحله – انجام تحلیل اماری آماری و ارایه مشاوره تخصصی

رسم نمودار معادله خطی رگرسیونی

شاید در ابتدا نیاز باشد که مطلب “رگرسیون چیست” را مطالعه کنید و سپس به کمک دو تابع SLOPE و INTERCEPT شیب و عرض از مبدا آن را به دست آورده و بر مبنای آن نمودار مورد نظر را رسم کنید. اما اکسل به کمک ابزار Trend Line در نمودارها، این

توابع کاربردی رگرسیون خطی در محاسبه ضریب هماهنگی کندال

تابع محاسبه پارامتر r 2 در برازش خطی: برای مقایسه و قضاوت در مورد شدت ارتباط بین ضریب همبستگی محاسبه شده در دو یا چند بررسی مختلف، نیازمند اطلاع از مجذور ضریب همبستگی در هر گروه می‌باشیم.

نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازها در توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی از دیدگاه هنرآموزان و مدیران دبیرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش استان مازندران انجام پذیرفته است. در این مطالعه با توجه به نظریه های یادگیری ساختارگرا و تئوری چارلز وید مایر عوامل مؤثر در توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در هر یک از رویکردهای تکنولوژیکی، فرهنگی- اجتماعی، پداگوژیکی، اقتصادی و راهبردی به روش دلفی مورد شناسایی و رتبه بندی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه هنرآموزان و مدیران دبیرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش استان مازندران بود. لذا متناسب با روش تحقیق به کار رفته 35 هنرآموز و 27 مدیر به عنوان متخصصان اعضای پانل به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. همچنین دو نوع پرسش نامه ویژه مدیران و هنرآموزان جهت اکتشاف عوامل توسعه با توجه به رویکردهای مذکورتنظیم شد. پرسش نامه در سه مرحله میان نمونه های تحقیق توزیع شد و مقدار ضریب پایایی یا آلفای کرونباخ در همه رویکردها و مؤلفه ها بالاتر از 86/0 به دست آمد. در پرسش نامه دور اول و دوم، میانگین و ضریب هماهنگی کندال عوامل توسعه محاسبه و سپس گویه هایی که میانگین بزرگتر از 4 و ضریب کندال بزرگتر از 5/0 داشتند در دور سوم پرسش نامه لحاظ شده اند. داده های حاصل از پرسش نامه دور سوم جهت پاسخ به سؤالات پژوهشی با آزمون فریدمن و uمان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که اهم نتایج به دست آمده عبارتند از: از دیدگاه هنرآموزان، به ترتیب رویکردهای فرهنگی- اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی، پداگوژیکی و راهبردی اولویت اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند؛ از دیدگاه مدیران، رویکردهای تکنولوژیکی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی، راهبردی و پداگوژیکی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص می دادند، تفاوت معناداری در میانگین رتبه های هر یک از رویکردهای تکنولوژیکی، فرهنگی- اجتماعی، پداگوژیکی، اقتصادی و راهبردی بین هنرآموزان و مدیران وجود ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری

هدف تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر نیازسنجی آموزش­های فنی و حرفه­ای مبتنی بر نانو فناوری بود که جامعه آماری آن کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و ادرات تابعه و کارشناسان بخش صنعت و نیز استادان دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور بوده­اند. اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از طریق پرسش­نامه و چک لیست محقق­ساخته جمع­آوری شده است و بهترین دوره و مهارت از منظر چهار دیدگاه نیاز بازار کار و صنعت، توجه به توسعه .

ریشه های توسعه نیافتگی در نظام آموزش و پرورش استان و ارائه مدلی جهت توسعه آن

روند جهانی شدن چالش های جدیدی را برای نظام آموزش و پرورش پدید آورده است که تغیر کارکرد آموزش و پرورش را طلب می کند مطالعات و بررسی ها نشان می دهد همگام با تغییرات شگرفت اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی، بویژه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن آموزش و پرورش، نظام آموزش و پرورش کشور توسعه را نشان داده و به عنوان راهنمایی برای اقدام قرار گیرد. از این رو، هدف تحقیق حاضر تعیین ریشه های توسعه نیافتگی.

نیازسنجی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با زیست‌فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران

تحقیق مزبور از نوع پیمایشی _توصیفی بوده که جامعۀ آماری آن کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و ادارات تابعه و کارشناسان بخش صنعت و نیز اساتید دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور بوده­اند. اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از طریق پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته جمع­آوری و برای انتخاب بهترین دوره و مهارت از منظر چهار دیدگاه (نیاز بازار کار و صنعت، توجه به توسعۀ کارآفرینی، توجه به اشتغال­زایی فارغ التحصیل.

نیازسنجی آموزش های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

هدف پژوهش جاری تحلیل نیازهای آموزش مهارتی استان آذربایجان شرقی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت می باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان درگیر در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. در ابتدا بر اساس طرح آمایش سرزمینی استان 132 نیاز آموزشی استخراج گردیده است. سپس با استفاده از فرم نیازسنجی آموزشی طراحی گردیده.

محاسبه ضریب هماهنگی کندال

8 4 اوباشگری سازمانی و عوامل سازمانی موجد آن

http://obs.sinaweb.net/article_38111_464a75a1e38e4ee4da6c00e1f81dc64d.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی

محسن فرهادی نژاد

http://obs.sinaweb.net/article_38112_17e876c5ee5021692ef3ee14fa46b462.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌ای سازمان‌های دولتی

http://obs.sinaweb.net/article_38114_d546cb71ae99226be841b6458c22d6b4.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها

محمد علی ریاحی نظری

محمد حسین صبحیه

پرویز آزاد فلاح

http://obs.sinaweb.net/article_38108_e773b23bafc105096a4ce4a387fc356d.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 تأملی بر رفتارهای کاری غیرکارآمد در پرتو واکنش‌های‌عاطفی، رفتاری و روان‌رنجوری باتوجه‌به نقش تحلیل‌رفتگی شغلی

علیرضا رجبی پور میبدی

http://obs.sinaweb.net/article_38109_f4b8c01935db078fe2f161c3d80b0b3a.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران

قاسم انصاری رنانی

http://obs.sinaweb.net/article_38113_2d01729092b001e073026b6fdffdd2d1.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران

سید محمدحسین کمانی

http://obs.sinaweb.net/article_38107_768a03c07ec0a58603c1f242253bea99.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران با رویکرد مردم‌نگاری

قاسم بهرامی کیا

علی نصر اصفهانی

http://obs.sinaweb.net/article_38106_15a374f2b6447878587faac101bca99d.pdf 2019-12-22 Organizational Behaviour Studies Quarterly 2322-1518 2322-1518

8 4 Employees’ Organizational Voice: Investigating the Antecedents and their Structural Relations Using the ISM and Fuzzy MICMAC Methodاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.