عدم وابستگی به معامله چگونه است؟


فیلترنویسی در بازار سرمایه ابزار انجام دستورات کاربر است.

شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود و الزام و التزام به آن واجب است. از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته‌ اند.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف شرط ضمن عقد

[ویرایش]
شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چیزی ضمن عقد یا ربط و وابستگی میان عقد و تعهدی که در پی آن می‌آید. در اینکه شرط ضمن عقد، قراری مستقل و جدا از قرار عقد است و هیچ یک از عوض مطرح در عقد، انشاء و مُنشأ را قید نمی‌زند و عقد تنها ظرف وقوع شرط است که شرط ضمن آن تحقق می‌یابد، یا آنکه شرط، عقد را مقید می‌کند، مسئله محل بحث و اختلاف است.

۲ - شرایط صحّت

[ویرایش]
شرط ضمن عقد با وجود شرایط ذیل صحیح و نافذ است:

۲.۱ - مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد

۲.۲ - جایز باشد


در اعتبار این شرط شکی نیست؛ لیکن در اینکه شرطی مستقل از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن است یا از مصادیق آن به شمار می‌رود، بحث و اختلاف است. بنابر قول دوم، با شرط چهارم یکی خواهد بود


و بنابر قول نخست، تفاوت آن با شرط چهارم به گفته برخی آن است که مراد از جایز بودن شرط فی نفسه، جواز مشروط است؛ بدین معنا که مشروط، فعل حرام یا ترک واجب نباشد و مراد از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا موافق آن دو بودن آن است که مشروط در مقام جعل و قرار بر خلاف جعل و تشریع شارع مقدس نباشد، مانند اینکه شرط کند حلال خدا، حرام یا حرام خدا، حلال باشد، قطع نظر از ارتکاب و عدم ارتکاب آن.


برخی شرط دوم را به شرط نخست (شرط قدرت) برگردانده و گفته‌اند: ممتنع شرعی همچون ممتنع عقلی است و در نتیجه آنچه وفای به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت شرعی بر وفای به آن وجود نخواهد داشت.

۲.۳ - غرض و فائده عقلایی داشته باشد


شرط دارای غرض و فایده عقلایی درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط یا به لحاظ شرط کننده. بنابر این، شرط کردن چیزی که فایده‌ای ندارد یا فایده آن نزد عقلا اندک و غیر قابل اعتنا است، لغو و باطل می‌باشد.


برخی در اعتبار این شرط اشکال کرده و گفته‌اند: بر اعتبار وجود غرض عقلایی در صحت شرط، دلیلی وجود ندارد. بنابر این، شرط کردن چیزی که غرض شخصی شرط کننده به آن تعلّق می‌گیرد، صحیح است، هرچند دارای غرض عقلایی نباشد.


برخی نیز گفته‌اند: بعید نیست که این شرط تنها درتحقق ماهیت شرط ازنظر عقل دخیل باشد، نه از شروط شرعی صحّت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهیت آن.

۲.۴ - مخالف کتاب و سنت نباشد

این شرط مهم‌ترین شرط صحت و نفوذ شرط است؛ از این رو، از چند جهت مورد بحث واقع شده است:

۲.۴.۱ - میزان موافقت با کتاب و سنت یا عدم مخالفت


نخست؛ اینکه آیا میزان، موافقت شرط با کتاب و سنت است یا عدم مخالفت با آن دو؟ به تصریح بسیاری ملاک، عدم مخالفت است.

۲.۴.۲ - مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت


دوم؛ اینکه مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت چیست؟ دیدگاهها در این مسئله مختلف است. برخی گفته‌اند: شرط گاه به لحاظ متعلق (مشروط) اتصاف به مخالفت پیدا می‌کند و گاه به لحاظ خود شرط (التزام). مراد از حکم کتاب و سنّت که مخالف نبودن با آن شرط صحّت شروط است، حکم ثابت در شرع است؛ به گونه‌ای که با شرط تغییرپذیر نباشد؛ چون حکم شرعی ثابت برای موضوعی گاه برای خود آن موضوع، صرف نظر از ملاحظه عنوان عارضی بر آن، ثابت است مانند مباحات، مستحبات و مکروهات و گاه مطلقا ثابت است، حتی با ملاحظه عناوین عارضی بر آن، مانند اغلب محرمات و واجبات. اگر شرط بر آنچه از نوع نخست است وارد شود، التزام به آن، مخالف کتاب و سنّت نخواهد بود؛ اما عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ اگر بر نوع دوم وارد شود، مخالف کتاب و سنّت و باطل خواهد بود.


برخی دیگر گفته‌اند: حکم در همه موضوعات؛ اعم از واجبات و محرمات یا مستحبات و مکروهات و مباحات، برای موضوع فی نفسه، قطع نظر از عوارض ثابت است و با عروض عنوانی دیگر، تزاحم رخ می‌دهد و اهم مقدم می‌شود؛ لیکن مزاحم واجب و حرام جز آنجا که در نهایت قوت باشد، مانند ضرری و حرجی بودن، نمی‌تواند بر واجب و حرام غلبه کرده و بر آن مقدم شود. وضع احکام تکلیفی چنین است؛ اما در احکام وضعی صرف اطلاق یا عموم ثابت کننده حکم، در حکم به مخالف بودن شرط مخالف اطلاق یا عموم کفایت می‌کند، مگر آنکه به دلیلی ثابت شود که حکم وضعی خاصی به سبب شرط قابل تغییر باشد.


برخی دیگر گفته‌اند: مراد از مخالفت کتاب و سنّت، مخالفت حکم خاص ثابت به کتاب و سنّت است. بنابر این، در مواردی که شارع نسبت به فعل یا ترک حکم الزامی دارد، شرط مخالف آن باطل است و در موارد فقدان حکم الزامی؛ خواه شارع به فعل یا ترک رخصت داده یا سکوت اختیار کرده باشد، شرط فعل یا ترک صحیح است. اما نسبت به احکام شرعی؛ اعم از وضعی و تکلیفی، شرطِ تغییر آن، مانند شرط حرمت آب یا حلیت شراب و یا ضامن نبودن غاصب، موجب بطلان آن می‌شود؛ زیرا زمام احکام به دست مکلّف نیست که وی آن را وضع یا رفع کند، و در نتیجه شرط، غیر مقدور و باطل خواهد بود. بنابر این، مراد از شرط مخالف، شرط تغییر حکم نخواهد بود؛ بلکه شرط چیزی است که زمامش به دست مکلّف باشد که شرط فعل یا ترک خواهد بود.


برخی دیگر گفته‌اند: مراد از شرط مخالف، اشتراط (التزام) به امری مخالف با حکم عام یا خاص ثابت در کتاب یا سنّت است. بنابر این، شرط مخالف با مخالف بودن مشروط با حکم ثابت در کتاب و سنّت تحقق می‌یابد؛ خواه حکم تکلیفی باشد یا وضعی، مانند اینکه در عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ کتاب و سنّت ثابت شده که زمام طلاق به دست زوج است، نه زوجه؛ حال، شرط شود که زمام آن به دست زوجه باشد یا شرط شود زمام طلاق به دست زوج نباشد.
بنابر این، شرط فعل حرام یا ترک واجب، شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود؛ زیرا فعل یا ترک به کتاب و سنّت ثابت نشده، بلکه حرمت فعل یا ترک به آن ثابت شده است؛ از این رو، در صورت شرط، میان دلیل دلالت کننده بر حرمت عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ فعل یا ترک آن و دلیل دلالت کننده بر وجوب وفا به شرط، تعارض رخ می‌دهد و برای رفع آن به قواعد باب تعارض رجوع می‌شود.


برخی دیگر گفته‌اند: شرط مخالف سه قسم است: شرط فعل حرام، مانند کشتن مسلمانی یا نوشیدن شراب؛ شرط اعتباری از اعتبارات عقلایی همچون مطلّقه شدن زوجه یا وارث دیگری بودن و شرط حکمی از احکام شرعی، مانند اینکه فردی ضمن معامله خانه‌اش بر خریدار شرط کند که شراب حلال باشد.
شکی در بطلان قسم نخست نیست؛ زیرا مراد از شرط مخالف این است که متعلق شرط- قطع نظر از تعلّق شرط به آن- مخالف کتاب و سنّت باشد. قسم دوم- که به شرط نتیجه برمی‌گردد- در صورتی که تحقق آن منوط به سببی خاص باشد از قبیل دو مثال یاد شده- که طلاق با صیغه طلاق و وارث دیگری بودن با شرایطی خاص تحقق می‌یابد- شرط، مخالف کتاب و سنت و باطل خواهد بود؛ اما اگر نیاز به سببی خاص نداشته باشد و با شرط ضمن عقد نیز تحقق پذیر باشد، در صورت قبول مشروط علیه، شرط صحیح خواهد بود، مانند شرط وکالت خریدار برای فروشنده در کاری خاص. قسم سوم، چون قسم اول باطل است؛ زیرا مشروط علیه توانایی انجام دادن آن را ندارد.

۲.۴.۳ - مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت


سوم؛ اینکه مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت چیست؟ آیا اصل، رجوع به عموم دلیل لزوم وفا به شرط است یا نه؟ و بنابر قول دوم، آیا شرط محکوم به بطلان است یا صحّت؟ دیدگاهها مختلف است.

۲.۵ - منافات با مقتضای عقد نداشته باشد


مراد از مقتضای عقد، احکام و آثار شرعی مترتب بر عقد نیست؛ زیرا شرط منافی با حکم و اثر شرعی، شرط مخالف کتاب و سنّت به شمار می‌رود که گذشت؛ بلکه مراد، یا مضمون حقیقی عقد است که قوام عقد به آن است؛ مانند ثمن (بهای کالا) در بیع که شرط عدم آن، شرطی منافی با مقتضای عقد بیع خواهد بود، و یا لوازم و احکام عرفی عقد که ملازم با آن است، مانند حق تصرف در کالای خریداری شده و یا بهای آن که شرط عدم آن به نحو مطلق با مقتضای عقد منافات دارد.

۲.۶ - مجهول نباشد


در اینکه مجهول بودنِ شرط مطلقا موجب بطلان آن می‌شود، حتی اگر جهالت شرط موجب جهالت یکی از دو عوض (کالا و بهای آن) نشود یا تنها در صورتی که جهالت شرط موجب جهالت یکی از آن دو شود باطل است، اختلاف می‌باشد. البته محل بحث شرط ضمن عقدی است که بنابر مسامحه آن نیست و جهالت در آن بخشوده نمی‌باشد، مانند بیع و اجاره، نه مثل صلح که شرط مجهول در ضمن آن ضرری ندارد؛ چنان که شرایط اوصاف عوض- همچون شرط کتابت (قدرت بر نوشتن) برای برده یا بکارت برای کنیز- نیز محل بحث نیست؛ زیرا جهالت آن موجب بطلان معامله می‌شود و با بطلان معامله، موضوعی برای شرط باقی نمی‌ماند. بنابر این، عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ موضوع بحث شرایط خارجی‌ای است که با شرط شدن ارتباط با معامله پیدا کرده و بدون آن ارتباطی با اجزای معامله ندارد.

۲.۷ - مستلزم امری محال نباشد


بدون شک، شرط مستلزم محال در خارج محقق نمی‌شود؛ بلکه تنها صورت شرط، بدون قصد انشاء و عمد و جدّ در خارج واقع می‌شود؛ لیکن شمردن آن به عنوان شرطی مستقل، محل اشکال واقع شده است؛ زیرا حقیقت آن یا به شرط نخست (توانایی بر وفای به شرط) برمی‌گردد، در صورتی که امتناع، عقلی باشد و یا به شرط عدم مخالفت با کتاب و سنّت، در صورتی که امتناع بر اثر ممنوعیت شرعی باشد.


مثال ذکر شده برای این شرط این است که فروشنده هنگام فروش کالا به خریدار شرط کند که وی آن کالا را به فروشنده بفروشد. گفته‌اند: چنین شرطی مستلزم دور است؛ زیرا فروختن کالا به فروشنده توسط خریدار متوقف بر مالک بودن آن است و مالک شدن او نیز متوقف بر فروختن مجدد کالا به فروشنده است و این محال می‌باشد.


برخی، اشکال یاد شده را نپذیرفته و گفته‌اند: در مثال بالا شرط مستلزم دور نیست؛ زیرا ملکیت خریدار متوقف بر فروختن مجدد آن به فروشنده نیست؛ بلکه به سبب عقد بیع، ملکیت حاصل می‌شود و مفاد شرط آن است که خریدار پس از مالک شدن کالا آن را به فروشنده بفروشد.

۲.۸ - شرط در متن عقد ذکر شده باشد


این شرط را گروهی از فقها ذکر کرده‌اند. بنابر این، شرطی که ضمن عقد ذکر نشده، صحیح نیست و در نتیجه وفای به آن واجب نخواهد بود.

شرایط مورد معامله - خانه دادخواهی

در تعریف مال می توان گفت کالایی است که مورد داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش اقتصادی و منفعت برای طرفین باشد.

مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد، به تسلیم و انتقال آن تعهد می کند مانند فروش آپارتمان و یا خودرو، وگاه می تواند انجام عملی باشد که متعهد، تعهد به ایفای آن می کند. مانند این که شخصی تعهد عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ کند که خانه طرف مقابل را نقاشی خواهد کرد.

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هریک از آنها بطلان عقد را به همراه دارد . این شرایط به عنوان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی می شوند که در ذیل می شود به آنها اشاره کرد :

1- مالیت داشتن 2- عقلایی بودن منفعت 3-مشروع بودن منفعت 4- مقدور التسلیم بودن 5- معلوم و معین بودن 6- قابل انتقال بودن7- مملوک بودن 8- عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ موجود بودن 9- مشروع بودن عمل مورد معامله

هم چنین باید اضافه کرد که این شرایط مربوط به معاملات مالی است و عقد نکاح به عنوان یک معامله غیر مالی شرایط خاص خود را دارد.

شرایط مورد معامله

شرایط مورد معامله

اموال را می توان به دو نوع اموال مادی مانند خانه، اتومبیل و حقوق مربوط به آنها و اموال معنوی نظیر آثار علمی و هنری و حقوق مربوط به آنها تقسیم کرد .

اموال مادی دارای عینیتت خارجی یا گونه ای وابستگی به عینیتت خارجی هست، درحالی که اموال معنوی فاقد این وضعیت می باشد و پایگاه تحقق آن عالم ذهن و اندیشه انسانی است. هرچند که ممکن است با ابزار مادی و عینی ابراز و ارائه کرد، امروزه اموال معنوی ارقام بسیار بزرگی از اموال را تشکیل می دهد .

مالیت داشتن

مورد معامله باید مالیت داشته باشد و یا به عبارت دیگر ، مورد معامله مال باشد و گرنه معامله باطل خواهد بود. ماده 215 دراین مورد مقرر می دارد : مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

*خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی درنظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است مانندیادگاری های خانوادگی صحیح است .

معامله چیزی که مالیت ندارد خواه به علت بی فایده بودن جنس آن یه به دلیل کم ارزش بودن آن مانند یک حبه برنج یا به دلیل فراوانی آن مانند هوا باطل است ، هر چند ممکن است این اشیاء ملک و مورد تصرف شخص باشد .

بنابراین با تحلیلی که از مفهوم مالیت به عمل می آید، معلوم می شود که وجود دو عنصر برای مالیت یا ارزش اقتصادی داشتن یک شئ ضروری است که آن دو عنصر عبارت است از محدود بودن وجود یا عرضه و فایده داشتن آن در معاملات.

عقلایی بودن منفعت آن

با توجه به تفاوت های موجود در جامعه های انسانی در پندارها و اعتقادات ممکن است شیء در جامعه ای دارای منفعت عقلایی و در عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ جامعه دیگری فاقد منفعت عقلایی باشد، مثلا مشروبات الکلی ممکن است در جامعه اروپایی دارای منفعت مطلوب باشد ولی در جامعه ای نظیر جامعه اسلامی، فاقد منفعت مطلوب است. بر این اساس، یک حقوق دان باید موضوعات حقوقی هر جامعه را از دیدگاه عرف همان جامعه مشخص و تبیین کند.

مشروع بودن منفعت آن

منظور از مشروع بودن منفعت مورد معامله ممنوع نبودن استیفای منفعت آن به حکم قانون است.

ممکن است شیء دارای منفعت عقلایی باشد ولی منفعت مزبور مشروع نباشد، مانند مواد قابل انفجار، مواد مخدر و سلاح های گرم.

در نتیجه، مشروع بودن منفعت نیز امری نسبی است و ممکن است منفعت شیئ نسبت به شخصی مشروع و نسبت به شخص دیگری نامشروع باشد مانند مثال بالا که می توان از اسلحه و مواد قابل انفجار در جلوگیری از گزند جانوران و احداث راه ها و بهره برداری از معادن و هم چنین به کار بردن سلاح گرم در شکار استفاده می شود. ولی به لحاظ رعایت و حفظ سلامت جسمی و روانی افراد و امنیت جامعه طبق مقررات این معاملات غیر قانونی و ممنوع است.

مقدور التسلیم بودن

منظور از مقدور التسلیم بودن این است که انتقال دهنده مال یا حق و یا تعهد، توانایی تسلیم مورد قرارداد به منتقل الیه یا متعهد له را داشته باشد، وگرنه معامله مربوط به آن مورد باطل است. در این حکم تفاوتی بین معامله ای که مورد آن عین مال یا منفعت باشد، مانند عقد بیع و اجاره اشیاء، یا حق مالی باشد، مانند عمری یا انجام یا ترک عمل باشد، مانند اجاره اشخاص و وکالت و نیز عقدی که طبق آن تولید کننده کالایی متعهد به خودداری از فروش آن کالا، جز به طرف دیگر قرارداد شود، وجود ندارد و در هریک از عقود مربوط، اگر تسلیم عین یا منفعت مورد معامله یا مالی که حقی از آن مورد معامله قرار گرفته، برای استیفای حق مزبور در توان بایع یا موجر یا انتقال دهنده حق نباشد، آن عقد باطل خواهد بود.

هم چنان که اگر انجام عمل مورد اجاره شخص یا مورد وکالت، از قدرت اجیر یا وکیل خارج باشد، یا خودداری از توزیع کالا به علت ممنوعیت قانونی این خودداری نسبت به متعهد نامقدور باشد، قرارداد مربوط به این امور نیز باطل می باشد.

معلوم و معین بودن

در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف، آن معامله باطل خواهد بود مگر در موارد استثتایی که قانون معین کرده است. ماده 216 قانون مدنی مقرر می دارد : مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مورد معامله از 3 جهت باید معلوم باشد : ماهیت، مقدار و اوصاف مهم آن

ماده 342 قانون مدنی اعلام می دارد : مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

معین یا مشخص بودن مورد عقد به معنی مردد نبودن بین دو یا چند جیز است. در صورتی که مورد معامله مردد باشد، معامله باطل است مانند این که شخص یکی از ماشین های خود را به طور نامشخص بفروشد که در این صورت عقد نسبت به هیچ یک از ماشین ها منعقد نمی شود.

قابل انتقال بودن مورد معامله

لازم است مورد معامله قابل انتقال باشد تا معامله صحیح تلقی شود در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود. مانند فروش مال وقف و مشترکات عمومی در وضعیت عادی.

ماده 349 مقرر می دارد : بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

مال وقف مالی است که مالک، عین آن را حبس و منافع آن را برای صرف در امور خیریه معین می کند.

منظور از مشترکات عمومی اموالی است که مالک خاص ندارد و متعلق به همه افراد ملت می باشد. بنابراین ممکن است شیئ دارای مالیت منفعت عقلایی و مشروع و از نظر مادی مقدورالتسلیم و معلوم و معین باشد، ولی قابل انتقال نباشد.

مملوک بودن مورد معامله

مالی می تواند مورد انتقال قرار گیرد که ملک، یعنی متعلق به شخص باشد. بنابراین، عین یا منفعت اموال مباح را پیش از احیا یا حیازت با قصد تملک نمی توان به دیگری انتقال داد و معامله مربوط به آن باطل است. هر چند مال مباح، بدون قصد تملک، در تصرف انتقال دهنده باشد.

موجود بودن مورد معین معامله

موجود نبودن مورد معامله عین معین در دو صورت قابل تصور است :

یکی اینکه پیش از عقد موجود بوده ولی در زمان عقد وجود نداشته و از بین رفته بوده است.

دیگر اینکه در زمان عقد هنوز به وجود نیامده باشد. در هر دو صورت عقدی که موجب انتقال عین یا منفعت مال غیر موجود معین باشد، باطل است.

مشروع بودن عمل مورد معامله

در صورتی که مورد معامله عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ عمل باشد، این عمل باید مشروع باشد والا معامله باطل خواهد بود زیرا، عمل نامشروع ممنوع است و نمی تواند مورد قرارداد واقع شود و چنین عملی در قانون احترام و ارزش اقتصادی ندارد و قرار دادن عوض در برابر آن و تعهد نسبت به آن باطل است.

عقد غیرنافذ چیست و حکم آن

در این مقاله به بررسی عدم نفوذ معامله می پردازیم .

برای مشاوره عقد غیر نافذ و حکم آن

برای مشاوره عقد غیر نافذ و حکم آن

عناوین اصلی این مقاله

قرارداد ها برای اینکه صحیح تلقی بشوند باید شرایط قانونی که در قانون برای آنها ذکر شده است را داشته باشند . یکی از مهمترین شرایط صحت معامله این است که کسانی که با هم عقد را منعقد می کنند ، برای این کار رضایت و قصد داشته باشند . بنابراین معامله بدون رضایت و قصد درست و کامل نخواهد بود مثل معامله در حالت مستی .

پس گاهی قرارداد طوری منعقد می شود که ارکان اساسی آن وجود ندارند و معامله به گونه ای ناقص منعقد شده است . در این شرایط چه باید کرد ؟ در حقوق به قراردادی که کامل منعقد نشده است، قرارداد غیرنافذ می گویند . از این رو ما در این مقاله به بررسی معنی عقد نافذ ، عقد غیرنافذ و حکم عقد غیرنافذ می پردازیم.

عقد نافذ چیست ؟

نفوذ به معنای اثر داشتن است . در عالم حقوق نیز وقتی گفته می شود عقدی نافذ است به این معنی است که قرارداد در شرایط قانونی منعقد شده است ؛ از این رو دارای اعتبار است و می تواند اثر حقوقی داشته باشد . سوال پیش آمده این است که اثر حقوقی داشتن یعنی چه ؟

اثر حقوقی یعنی اینکه تعهدات ذکر شده در قرارداد و همچنین حقوق و تکالیف قانونی ناشی از یک قرارداد ، باید اجرا شود . به عبارتی قرارداد منشا به وجود آمدن حق و تکلیف برای طرفین آن شده است .

عدم نفوذ قرارداد یعنی چه

در مقابل نفوذ ، عدم نفوذ قرار دارد . عدم نفوذ مربوط به زمانی است که قرارداد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد . گفتیم وقتی کسی قصد بستن قراردادی را دارد باید برای این کار رضایت داشته باشد . اما گاهی پیش می آید که به علتی عقد با رضایت کامل منعقد نشده است ؛ مثل عقد اکراهی که در آن فرد با اکراه قرارداد را پذیرفته است .

مثال دیگر ، عقد فضولی که یک نفر بدون اجازه مال متعلق به دیگری را معامله می کند . در واقع در معامله غیر نافذ ، عقد باطل نشده است ، بلکه نبود شرطی مثل رضایت یکی از طرفین ، باعث شده که عقد دارای اثر حقوقی نباشد . این حالت به این معنی است که با اعلام رضایت ، عقد منعقد می شود و دارای اثر حقوقی می شود .

در شرایط اساسی صحت معامله ، نبود قصد باعث باطل شدن عقد می شود اما نبود رضایت باعث عدم نفوذ آن خواهد شد . برای مطالعه تفاوت بطلان و عدم نفوذ قرارداد کلیک کنید .

حکم عقد غیرنافذ

قانونگذار تعیین حکم عقد غیرنافذ را به اجازه و رد کسی که رضایت او کامل نبوده است موکول کرده است . مثلا در عقد فضولی یا معامله با اکراه ، مالک یا فرد اکراه شده می توانند با پذیرش معامله آن را قبول و با عدم قبول ، آن را رد کنند . به این ترتیب حکم معامله غیرنافذ از قرار زیر خواهد بود :

قبول : که منجر به صحت عقد می شود و باعث می شود که قرارداد غیرنافذ از روزی که عقد بسته شده ، صحیح تلقی شود و از همان روز اثر حقوقی داشته باشد .

رد : رد قرارداد غیرنافذ آن را از بین می برد و باعث می شود دیگر چیزی از عقد باقی نماند . با رد عقد غیرنافذ ، آثار حقوقی قرارداد از روز اول انعقاد آن ، از بین می رود .

پس اثر قبول عقد غیرنافذ از تاریخ به وجود آمدن قرارداد است . مثلا اگر در معامله فروش ملک ، بعدا مالک آن را قبول کند ، خریدار از روز اول مالک محسوب می شود نه از تاریخی که مالک قبلی تایید کرده است . برای اطلاع بیشتر درمورد قبول عقد ، به مقاله ایجاب و قبول مراجعه کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عقد غیرنافذ چیست و حکم آن ، به کانال تلگرام حقوق قراردادها مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عقد غیرنافذ چیست و حکم آن پاسخ دهند .

بیت کوین در چه کشور‌هایی قانونی و در چه کشور‌هایی غیر قانونی است؟

bitcoin-legal-illegal

سیستم مالی جهانی، به دلیل غیر متمرکز بودن بیت کوین، عدم وابستگی آن با بانک‌ها و مدل جدید اقتصادی، مورد چالش قرار گرفته است. از این رو، دولت، سیستم بانکی و مالی و همچنین قانون‌گذاران نمی‌توانند در این سیستم غیرمتمرکز دخالتی داشته باشند. پس از آنجایی که بیت کوین از دخالت دولتمردان و یا هر شخص ثالث دیگری جلوگیری می‌کند، پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط کشور‌های عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ مختلف می‌تواند بحث برانگیز باشد. دولت‌ها ابزاری برای کنترل و مدیریت یک ارز غیر متمرکز ندارند. با این حال در تلاش برای تحت کنترل درآوردن فرایند گسترش آن هستند. ما در این مقاله به بررسی چرایی تصمیم دولت‌ها در مورد قانونی بودن یا غیر قانونی بودن بیت کوین و همچنین نحوه تعریف و شکل‌گیری قانونی بودن مدل جدید اقتصادی موجود خواهیم پرداخت.

قانونی و غیرقانونی بیت کوین به چه معناست؟

غیرقانونی خلاف قانون است، در حالی که قانونی بودن مجموعه‌ای از هنجار‌ها است که از قانون پیروی می‌کند. بیت کوین در شرایط فعلی خود نه قانونی است و نه جنایی، زیرا به هیچ سیستمی تعلق ندارد. با این حال، اکثر دولت‌ها به دنبال ایجاد ضوابط و قوانینی برای تعیین وضعیت آن هستند. توجه دولت‌ها به تأثیر بیت کوین و قیمت آن از سال ۲۰۱۴ یا حتی زودتر شروع شد. علاوه بر این، بیت کوین از نظر سرمایه‌گذاری مشابه به بازار سهام است. در نتیجه دولت‌های مانند ایالات متحده، از مالیات بر سرمایه سود می‌گیرند. مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت بین ۱۰ تا ۳۷ درصد است.

قانونی و غیرقانونی بیت کوین به چه معناست؟

دولت‌های برای ایجاد مقررات مختلف می‌توانند صرافی‌های ارز‌های دیجیتال را ممنوع و یا مؤسسات مالی را از معامله با پرداخت‌های دیجیتالی یا پذیرش آن‌ها منع کنند. صرف نظر از روش‌های مختلف قانون‌گذاری، تنظیم و اجرای کامل قوانین به دلیل غیرمتمرکز بودن بیت کوین دشوار و غیرممکن است.

بیت کوین قانونی چگونه است؟

قانون در مورد بیت کوین به میزان استفاده آزادانه و بدون محدودیت تعیین می‌شود. وضعیت حقوقی بیت کوین از نحوه بیان قانون مشخص می‌شود. این قوانین می‌تواند هم در سیستم مالی و هم در حوزه‌های خارج آن گنجانده شود. در نتیجه، این مقاله بیت کوین را در صورتی قانونی می‌داند که افراد بتوانند با وجود تلاش بانک‌های مرکزی برای محدود کردن دسترسی به دارایی‌های دیجیتال، آزادانه آن را معامله کنند.

چه کشور‌هایی به طور قانونی از بیت کوین حمایت می‌کنند؟

به گزارش وبسایت hedgewithcrypto بیت کوین در دهه اخیر مورد استقبال بسیاری از مؤسسات نهادی و سرمایه‌گذاران بوده است. از این رو، دولت‌ها احتمالاً چارچوب‌های قانونی ایجاد می‌کنند که از طریق آن مؤسسات مالی می‌توانند فعالیت کنند و به مشتریان خود خدمات ارائه دهند. بنابراین منظور از قانونی بودن بیت کوین، میزان تنظیم و پذیرش آن توسط مؤسسات مالی مرتبط است.

ایالات متحده

در ایالات متحده، بیت کوین تا حدی تنظیم شده و به عنوان کالایی مشمول مالیات توسط سرویس درآمد داخلی طبقه‌بندی میشده است. به این صورت که صرافی‌ها و مؤسسات مرتبط به ارز‌های دیجیتال باید در بورس و اوراق بهادار SEC ثبت نام کنند. لایحه زیرساخت‌های ۲۰۲۱ نیز جهت مقابله با پولشویی در مورد ارز‌های دیجیتال ایجاد شده است.

ایالت‌های مختلف نیز به دلیل مزایای خوب گردش مالیات سالانه، در حال تشویق آن هستند. به عنوان مثال، تگزاس با ممنوعیت استخراج چین، از ورود مهاجران استقبال کرد. ایالت وایومینگ نیز یکی از دوستدارن ارز‌های دیجیتال است. این ایالت به دنبال ارتقاء نوآوری، مانند ایجاد DAO و ارائه مجوز‌های بانکی به صرافی‌های رمزنگاری آمریکایی است.

کانادا

در کانادا نیز بیت کوین تحت کنترل است. قانون‌گذاران با همکاری صرافی‌های کانادایی و ارائه‌دهندگان خدمات ارز‌های دیجیتال برای ایجاد چارچوب‌های قانونی، همکاری می‌کنند. کانادا اولین صندوق قابل معامله در بورس‌های دیجیتال (ETF) را نیز قانونی کرد.

بر اساس گزارشات منتشر شده، در حال حاضر بیت کوین به عنوان یک کالا در کانادا طبقه‌بندی شده است که از تخلفات مالیاتی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، سود‌هایی که از طریق ارز دیجیتال به دست می‌آید، به عنوان سود سرمایه گزارش شده و مالیات از آن گرفته می‌شود.

انگلستان

در انگلستان، هیچ قانون خاصی وجود ندارد که دارایی‌های دیجیتال را مشروع و یکپارچه با صنعت مالی معرفی کند. با این وجود، بیت کوین در انگلستان به عنوان دارایی شناخته می‌شود. شایان ذکر است که صرافی‌های انگلستان باید در اداره رفتار مالی (FCA) ثبت نام کرده و از قوانین AML پیروی کنند. انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا، سیستم مالی خود را ایجاد کرده است.

اتحادیه اروپا

ارز‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا مجاز هستند؛ یعنی افراد مجاز به مالکیت، معامله و ذخیره بیت کوین هستند. با این حال، هر کشوری مقررات مالیاتی و مالیات بر سرمایه خود را وضع می‌کند. اتحادیه اروپا نیز مانند سایر کشور‌ها قوانینی جهت جلوگیری از پولشویی وضع کرده است. به این معنی که صرافی‌های فعال در اتحادیه اروپا باید CDD/KYC را برای کاربران انجام دهند تا قوانین را رعایت کنند.

بیت کوین در ژاپن قانون‌گذاری شده است و استفاده از آن شرایط خاصی دارد. به عنوان مثال، ژاپن بدون در نظر گرفتن مدت زمانی که دارایی به شکل دیجیتالی نگهداری می‌شود، مالیات بر سرمایه ندارد. مالیات فقط زمانی اعمال می‌شود که خرید به فیات تبدیل شود و سود حاصل شود. از آنجا که بیت کوین طبق قانون به عنوان یک دارایی متمایز طبقه‌بندی می‌شود، صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در کشور باید با الزامات قانونی از جمله حذف دارایی‌های ممنوعه مانند رمز ارز Monero مطابقت داشته باشند.

با وجود اینکه بیت کوین در هند قانونی است، اما ارز‌های دیجیتال به خوبی کنترل نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران در خطر کلاهبرداری و هک‌های صرافی‌ها هستند. هند به دلیل اینکه هنوز بیت کوین به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته نشده است، هیچگونه مالیاتی در این زمینه نمی‌گیرد. شکایت RBI در مارس ۲۰۲۰ توسط دادگاه عالی هند حل شد و موقعیت بیت کوین در کشور را تقویت کرد، زیرا RBI دیگر نتوانست برای مشتریان خود در انجام معاملات با شرکت‌های کریپتو محدودیت ایجاد کند.

استرالیا

دولت استرالیا ارز‌های رمزنگاری شده را در سال ۲۰۱۷ قانونی اعلام کرد و تلاش‌های خود را برای ادغام آن‌ها در سیستم مالی گسترش داد. از این رو، افرادی که از بیت کوین استفاده می‌کنند، مشمول قانون مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۰۶ می‌شوند. همچنین چون به عنوان دارایی شناخته شده است، مشمول مالیات بر سرمایه می‌شوند.

پذیرش بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتال هزینه دارد؛ چرا که دولت‌های باری پیشگیری از اقدامات قوانین جدیدی را برای صرافی‌ها تنظیم می‌کنند. نهاد‌های نظارتی در استرالیا باعث شدند صرافی‌های دیجیتالی کوین‌های خصوصی را از مجموعه‌های خود در سال ۲۰۲۰ حذف کنند.

برزیل

بیت کوین یک دارایی غیر قابل تنظیم در برزیل است، به این معنی که هر کسی می‌تواند آن را بدون هیچگونه ضمانت یا محافظت از دولت در اختیار داشته و از آن استفاده کند. در ژوئن ۲۰۲۱ لایحه جدیدی برای کنترل ارز‌های رمزنگاری شده در این کشور ارائه شد. در صورت تأیید، دولت ۱۸۰ روز فرصت دارد تا چارچوب قانونی مشخصی را برای معاملات ارز‌های رمزنگاری شده تقسیم کرده و توسعه دهد.

آرژانتین

در آرژانتین، بیت کوین قانونی تلقی می‌شود. دولت قوانین و مقرراتی را برای پوشش مالیات و جلوگیری از پولشویی وضع کرده است. در حال حاضر آرژانتین دستوری را به صرافی‌ها یا افراد نداده است، اما قصد دارد پیش‌نویس لایحه جدیدی را تنظیم کند. رئیس جمهور آرژانتین، آلبرتو فرناندز، از اوت ۲۰۲۱ اشتیاق خود را به رسمیت شناختن ارز‌های دیجیتال اعلام کرد. اما از آن زمان تا به حال اقدامی نکرده است.

آفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی، ارز‌های دیجیتال تا سال ۲۰۱۴ دارایی نامشهود محسوب می‌شد. اما در حال حاضر، هدف این کشور گسترش مقررات رمزنگاری و استقبال از ارز‌های دیجیتال است. در آفریقای جنوبی، مالکیت و معامله ارز‌های دیجیتال از طریق صرافی غیرقانونی نیست و به طور کامل کنترل نمی‌شوند. آفریقای جنوبی می‌خواهد قوانین را برای جلوگیری از استفاده مجرمان از بیت کوین و جلوگیری از پولشویی و تروریسم تشدید کند. این کشور همچنین قصد دارد، بانک‌ها را در ارائه دارایی‌های دیجیتال محدود کند، چرا که این بانک‌ها در دراز مدت عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ بی‌ثباتی مالی ایجاد خواهند کرد.

نیجیریه

تاکنون هیچ قانونی در مورد ارز‌های دیجیتال در نیجریه ایجاد و تنظیم نشده است. بنابراین هولد کردن و معاملات بیت کوین در این کشور غیرقانونی نیست. اما بانک مرکزی نیجریه به همه بانک‌ها دستور داده است مشتریانی را که با ارز‌های رمزپایه یا صرافی‌های دیجیتالی تجارت می‌کنند، شناسایی کرده و حساب‌های آن‌ها را ممنوع یا مسدود کند. علی رغم ممنوعیت بانکی، پذیرش بیت کوین در نیجریه همچنان رو به افزایش است.

کشور‌هایی که بیت کوین را از نظر قانونی پذیرفته اند:

السالوادور

اولین کشوری که السالوادور را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت، کشور السالوادور است. در نتیجه، شرکت‌هایی مانند مک دونالد مجبور می‌شوند بیت کوین را به عنوان روش پرداخت بپذیرند و این موضوع باعث افزایش استفاده از بیت کوین برای عموم مردم شد. قانونی شدن بیت کوین در ۸ ژوئن ۲۰۲۱ امضا و از ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد.

اوکراین

احتمالاً اوکراین دومین کشوری خواهد بود که بیت کوین را به عنوان پول قانونی می‌پذیرد. پارلمان در سپتامبر ۲۰۲۱ قانونی شدن بیت کوین را تصویب کرد. تا سال ۲۰۲۳، رئیس جمهور زلنسکی‌امیدوار است که یک سیستم ارزی دوگانه مشابه سیستم السالوادور ایجاد کند. علاوه بر این، اوکراین قصد دارد با استفاده از روش‌های استخراج سبز مانند انرژی هسته‌ای، استخراج بیت کوین را به واقعیتی جدید تبدیل کند.

چه کشور‌هایی که ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرده‌اند؟

چین مخالفت خود را از سال ۲۰۱۷ اعلام کرد. کمپین کریپتو چین در سال ۲۰۲۱ با استناد به فرمان ۲۰۱۷ که عملیات ارز‌های دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرد، افزایش یافت. به علاوه، این کشور یک قدم فراتر رفت و استخراج بیت کوین را غیرقانونی اعلام کرد که منجر به کاهش هش ریت و خروج ماینر‌ها از کشور شد.

کشور‌هایی که ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرده‌اند؟

از طرفی بانک مردم چین به دنبال ایجاد ارز دیجیتال ملی خود (یوان) است. این کشور قصد دارد اولین کشوری باشد که ارز دیجیتال ملی را ایجاد می‌کند. چین بیت کوین را به دلیل غیرمتمرکز بودن آن نمی‌پذیرد. با این وجود، مردم می‌توانند در چین بیت کوین و ارز‌های رمزپایه معامله کنند، اما باید از حساب‌ها و مبادلات خارجی استفاده کنند.

بولیوی

بولیوی در سال ۲۰۱۴ دستور منع استفاده از دارایی‌های دیجیتالی کنترل نشده مانند بیت کوین را صادر کرد.

اندونزی

بیت کوین در سال ۲۰۱۸ به عنوان ابزاری برای پرداخت ممنوع شد. به این صورت که مردم می‌توانند آن را خریداری و نگهداری کنند اما از برای پرداخت هزینه محصولات و خدمات موجود در کشور نمی‌توانند استفاده کنند.

الجزایر

در سال ۲۰۱۸، الجزایر نگهداری، تملک، استفاده و تجارت بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتالی را غیرقانونی اعلام کرد. طبق قانون مالی، هرگونه تخلف از مقررات طبق قانون کشور مجازات می‌شود.

بانک مرکزی مصر با اعلام بیانه‌ایی انجام هرگونه فعالیت که بر پایه بیت کوین طراحی شده باشد را در مصر ممنوع کرد. برای کاهش سرمایه‌گذاری در بیت کوین، بانک مرکزی مصر در ۲۸ مارس اعلام کرد که تنها با ارز‌های تحریم شده توسط این بانک سروکار دارد. کسانی که ماده ۲۰۶ قانون نظام بانکی را نقض می‌کنند با مجازات حبس یا جریمه تا ده میلیون پوند مصر روبرو هستند.

ویتنام

این کشور نیز مانند اندونزی، بیت کوین را به عنوان ابزاری برای پرداخت در کشور ممنوع کرد. افراد و شرکت‌های شناسایی شده مبادله با بیت کوین را تا ۲۰۰ میلیون VND جریمه می‌کنند. وزارت دارایی ویتنام در سال ۲۰۲۱ گروهی را برای بررسی مکانیزم ادغام و پذیرش بیت کوین ایجاد کرد. حدود ۴۰ کشور در دنیا وجود دارد که نسبت به بیت کوین، نظر مساعدی ندارند و بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک، ارز‌های دیجیتال را رد یا تایید کنند؛‌ در ادامه،‌ نگاهی به لیست کوتاه کشور‌هایی می‌اندازیم که بیت کوین را غیر قانونی قلمداد کرده‌اند و در لیست بالا به آن‌‌ها اشاره‌ای نشده است.

سایر کشور‌هایی که استفاده از ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرده‌اند تاریخ شروع ممنوعیت
قطر ژانویه ۲۰۲۰
ترکیه آوریل ۲۰۲۱
بنگلادش نوامبر ۲۰۲۰
مراکش نوامبر ۲۰۱۷

نتیجه پایانی

ارز‌های دیجیتال راه زیادی عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ را در پیش دارند و هنوز در بین بسیاری از کشور‌ها جا نیفتاده‌اند. با این حال، افزایش مقررات برای ارز‌های دیجیتال به کاربران آسودگی خاطر می‌دهد تا بدون دغدغه در محیط بدون ریسک فعالیت کنند. در حال حاضر کشور‌ها بیت کوین را ممنوع و منع می‌کنند زیرا دولت‌ها نگران از دست دادن کنترل سیستم پرداخت هستند؛ در حالی که دیگران بیت کوین را راه جدیدی برای افزایش جریان پول از طریق مالیات می‌بینند.

سوالات متدوال

سوالات متداول

چه کشورهای مهمی استفاده از ارزهای دیجیتال را غیر قانونی اعلام کرده‌اند؟

روسیه، چین،‌ قطر، مراکش، بنگلادش، عراق، مصر،‌ بولیوی و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که استفاده از ارزهای دیجیتال را غیر قانونی قلمداد کرده‌اند.

چه کشورهایی بیت کوین را به عنوان یک ابزار معامله و سرمایه گذاری به رسمیت شناخته‌اند؟

فیلتر نویسی چیست؟

فیلتر نویسی چیست؟

سرمایه گذاری در دید مردم کاری سخت و پر ریسک قلمداد می شود. اما اگر با کسب دانش و مهارت سرمایه گذاری کنید، هیچگاه بازار به شما ضرر نخواهد زد. فیلترنویسی در بازار سرمایه از اقداماتی است که حرفه ای ها در این زمینه برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در زمان انجام می دهند. در رابطه با موارد ذیل در مقاله پیش رو اطلاعات کسب خواهید کرد. علاوه بر این مقاله، می توانید از آموزش های رایگان تحلیل تکنیکال بورس وب سایت استفاده کنید.

مفهوم برنامه نویسی و استفاده از آن در فیلترنویسی

 • معنای فیلترنویسی در بازار سرمایه
 • کاربردهای فیلترنویسی در بورس
 • مزایا و معایب فیلتر نویسی
 • علائم و نشانه های فیلترنویسی

فیلتر نویسی چیست؟

آشنایی با برنامه نویسی و استفاده آن در فیلتر نویسی بورس

پیش از اینکه با مفهوم فیلتر نویسی آشنا بشویم، بهتر است اشاره ای کنیم به استفاده از برنامه نویسی برای آسان شدن بسیاری از فعالیت ها. در تعریف ساده، برنامه نویسی، فعالیتی تکراری را با دقت و سرعت بالا انجام می دهد. کاری که برای ما انسان ها بسیار وقت گیر تلقی می شود و در اکثر اوقات، با انجام کاری تکراری، خستگی زیادی متحمل می شویم.

فیلترنویسی را معمولا با برنامه نویسی مقایسه می کنند. برنامه نویسی در دنیای کامپیوتر به شما امکان ایجاد خروجی دلخواه را فراهم می کند. به کمک آن می توانید محاسباتی که برای انسان بسیار دشوار و یا زمان بر است با برنامه نویسی در کسری از ثانیه قابل اجرا است. حال در بورس تهران، قابلیتی به نام فیلترنویسی ایجاد شده است تا بخش بزرگی از تحلیل ها و محاسبات شما را به سادگی انجام دهد تا در خروجی بتوانید نمادهایی که ویژگی های مورد نظر شما را دارند، یک جا مشاهده کنید. این فیلتر نویسی در وبسایت tsetmc در زبانه دیده بان قرار دارد.

اما برای بکار گیری فیلترنویسی کار دشواری را در پیش ندارید. کافی است با دستور زبان آن آشنا شوید و با کمی تجربه و آزمون و خطا فیلتر مدنظر خود را بر دیده بان اعمال کنید. در این مقاله قصد داریم تا مقدماتی بر فیلتر نویسی را آموزش دهیم و چند مثال را با یک دیگر بررسی کنیم پس با ما همراه باشید.

علائم ریاضی بخش کلیدی فیلتر نویسی

علائم ریاضی در فیلتر نویسی تفاوتی با علائم ریاضی در برنامه نویسی ندارد. بنابراین می توان علائم ریاضی فیلترنویسی را در جدول زیر خلاصه کرد:

علائم ریاضی بخش کلیدی فیلتر نویسی

بنابراین برای برقراری ارتباط و اعمال نتایج دلخواه از این علائم باید میان متغیرهای خود بکار برد. اما برخی از مهم ترین متغیر ها را بایستی یاد بگیریم تا بتوان چند مثال کاربردی از آن ها را آموزش داد.

به عنوان مثال:

برای پیدا کردن نام یک دانش آموز(مثلا علی احمدی) در لیست، باید ابتدا به حرف اول نام خانوادگی دقت کنیم، در بین تمامی افرادی که حرف اول نام خانوادگی آنها "الف" است، به دنبال نام خانوادگی احمدی میگردیم و پس از آن، در بین کسانی که نام خانوادگی آنها احمدی است؛ به دنبال شخصی با نام "علی" می گردیم و به این صورت؛ به اطلاعات شخص مورد نظر می رسیم.

انجام مثال قبل برای اکثر ما، حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه زمان می برد. ولی اگر لیست در کامپیوتر وجود داشته باشد و برنامه نویسی مربوطه بر روی آن انجام شده باشد، در کسری از ثانیه با جستجوی نام مورد نظر، اطلاعات در اختیار کاربر قرار می گیرد. تا اینجا متوجه نیاز و وابستگی به برنامه نویسی برای انجام کارها با حداکثر سرعت می شویم؛ در ادامه مقاله در می یابیم ارتباط برنامه نویسی با فیلتر‌نویسی چیست.

مفهوم برنامه نویسی و استفاده از آن در فیلترنویسی

معنای فیلترنویسی در بازار سرمایه

با توجه به فعالیت بیش از 600 شرکت در بازار بورس، حجم اطلاعات و داده های ذخیره شده بسیار بالاست. اشخاص فعال در این بازار در مواقعی به یک سری اطلاعات نیاز پیدا می کنند و به دلیل حساسیت موضوع، در سریع ترین زمان ممکن باید در اختیار داشته باشند. این اطلاعات معمولا به پیشبینی های آنها از آینده بازار کمک می کنند و از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

بر فرض مثال، یک فعال بازار سرمایه نیاز به دیدن تمامی سهم هایی که امروز صف فروش هستند، دارد. در این صورت فیلتر نویسی به میان می آید و طبق خواسته کاربر؛ سهم هایی که صف فروش هستند یا هر ویژگی درخواستی را دارند به کاربر نمایش داده می شوند.

فیلترنویسی در بازار سرمایه ابزار انجام دستورات کاربر است.

فیتلرنویسی به دستور ما، سهم سازگار با شرایط درخواستی را پیدا می کند!

بر فرض مثال، طبق استراتژی های معاملاتی و آنچه در ذهن یک کاربراست، قیمت زیر 1000 تومان، 3 روز صف فروش پیاپی یا هر استراتژی دیگر، برای خرید یک سهم، سیگنال مناسبی است. در بخش فیلتر نویسی با مشخص کردن این ویژگی ها، هر زمان هر سهمی با ویژگی های انتخابی شما پیدا شود، به شما نمایش داده می شود.

فیلترنویسی با استفاده از دانش کدنویسی انجام می شود. با استفاده از برخی کد ها و اسکریپت هایی که هر کدام وظیفه مشخصی دارند، دستورات خود را در بخش دیده بان سایت مدیریت فناوری بورس تهران وارد می کنید. استفاده از فیلترنویسی نیاز به هیچ برنامه جانبی ندارد و تمامی کد ها در محیط اسکریپت ارائه شده توسط سایت TSETMC.IR عمل می کنند.

هر کد وظیفه و عملکرد مشخصی دارد که با برخی آنها در همین مقاله آشنا می شویم.

کاربرد های فیلتر نویسی در بورس

2 مورد از وظایف فیلتر ها، از اصلی ترین آنها به شمار می روند:

1.بر اساس درخواست کاربر، شرایط سهم انتخابی را ارائه می دهد.

2.اگر سهم به ویژگی هایی که توسط کاربر تعریف شده برسد، به کاربر اطلاع می دهد.

فیلترنویسی با سرعت بالا اطلاعات درخواست شده را ارائه می دهد.

فراموش کردن در کار نیست و امکان عدم توجه به سهمی که در نظر داریم را از بین می برد.

فیلتر نویسی ویژگی های انتخابی ما را در بین تمام سهام قابل معامله جستجو می کند و سهم های مناسب را نشان می دهد.

هر شخصی در بازار سرمایه برای معاملات استراتژی خاصی دارد و با فیلتر نویسی به راحتی طبق استراژی پیش می رود؛ پس از آن نیز می تواند نتیجه استراتژی خود را در بازه های زمانی مختلف ببیند.

برخی تحرکات و تغییر شرایط در سهم ها، سیگنال های خرید یا فروش به سهامداران می دهد. مانند خروج و ورود پول حقیقی، حجم معاملات و . ، با فیلتر نویسی می توانید این تحرکات را تعریف کرده و در صورتی که برای هر سهمی رخ داد، سیگنال خود را از فیلترنویسی بگیرید.

 • با فیلترنویسی تغییرات مشکوک در سهام خود را تشخیص می دهید و در رابطه با آن تصمیم گیری بهتری خواهید داشت
 • فیلترنویسی به پیشبینی کوتاه مدت سهامداران کمک شایانی می کند.

فیلتر نویسی چیست؟

برخی از مزایا و معایب فیلترنویسی در بورس

ابزار های موجود در دنیای ما به هر نحوی هم مزایا و هم معایب خاص خود را دارند. فیلترنویسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به مزایای مناسب، محدودیت ها و معایبی نیز دارد.

مزایای فیلترنویسی

 • سرعت بالا: اطلاعات هر سهم با توجه به ویژگی های انتخابی شما در سریع ترین زمان به شما ارائه می شود.
 • امکانات و دستورات بسیار متنوع: به هر نحوی که بخواهید می توانید سهم ها را دسته بندی و با فیلتر انتخابی مشاهده کنید. مانند چیدمان بر اساس قیمت، چیدمان بر اساس حجم معاملات و .
 • اجرای فیلتر در محیط سایت: امکان استفاده از اسکریپت ها در محیط تحت وب در سایت مدیریت فناوری بورس، برای استفاده راحت تر و سریع تر بسیار مناسب است.
 • تحلیل با فیلترنویسی: در فیلترنویسی می توانید برخی از اندیکاتور های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، یا برخی از معیار های مورد استفاده در تحلیل بنیادی را بر روی سهم تنظیم کنید و به این صورت، یک دستیار تحلیلگر رایگان داشته باشید.
 • استفاده از برنامه نویسی، بدون نیاز به دانستن برنامه نویسی: کاربران حتی بدون دانستن حرفه ای برنامه نویسی، می توانند در محیط سایت از برنامه نویسی برای ساختن فیلتر ها استفاده کنند.
 • دستیار هشدار دهنده: با ساختن فیلتر هایی بر اساس ویژگی های مورد نیاز، هر زمان که سهم انتخابی به شرایط ایده آل برسد، به شما هشدار می دهد و شما را خبردار می کند.

مثلا ساخت فیلتری با معنای: در صورتی که قیمت سهم فملی به زیر 2 هزار تومان رسید، به من اطلاع بده و .

معایب فیلترنویسی

 • استفاده انحصاری در بورس: اکثر فعالان بازارهای سرمایه، در چند بازار فعالیت می کنند و شاید نیاز به استفاده از فیلتری که در سایت بورس نوشته اند، داشته باشند؛ متاسفانه فیلتر نوشته شده تنها در سایت مدیریت فناوری بورس قابل استفاده است و در بازار های دیگر نمی توان استفاده کرد.
 • محدودیت زمانی: فیلتر هایی که برای استفاده از اطلاعات گذشته می نویسید، در حال حاضر قادرند از داده های 21 روز گذشته استفاده کنند.
 • تایم فریم روزانه: فعلا می توان از فیلتر نویسی فقط در تایم فریم روزانه استفاده کرد.

معایب فیلترنویسی

موارد استفاده از فیلترنویسی

استفاده از فیلترنویسی با اهداف گوناگونی انجام می شود. همچنین سهامداران بازار بورس بسته به استراتژی شاخصی و تجربیات خود فیلترهای متفاوتی بکار می برند. البته می توانید مطالب بیشتری را در مفاهیم تحلیل تکنیکال مطالعه کنید در این قسمت می توانید برخی از انواع فیلتر نویسی را مشاهده کنید:

 1. حجم های مشکوک
 2. ورود و خروج پول هوشمند
 3. قدرت های خریدار و فروشنده
 4. صف های خرید و فروش
 5. افت و رشد های قابل توجه
 6. اختلاف میان قیمت پایانی و آخرین قیمت

نحوه استفاده از فیلترنویسی در سایت بازار بورس و اوراق بهادار

پس از وارد شدن به سایت عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ https://tsetmc.ir ، به قسمت دیده بان بازار رجوع کنید.

نحوه استفاده از فیلتر نویسی در سایت بازار بورس و اوراق بهادار

با کلیک بر روی فیلتر جدید در قسمت فیلتر بورس،

به صفحه مورد نظر وارد می شوید:

کد های مورد نظر را وارد کنید و با کلیک بر روی گزینه ی اعتبار سنجی؛ خطاهای احتمالی کد ها را رصد کنید.

در صورتی که خطایی در کد های شما وجود نداشت، با کلیک بر روی گزینه ثبت، فیلتر خود را ایجاد کنید.

همچنین در قسمت دیده بان بازار می توانید اطلاعات مهمی را از قسمت راهنما دریافت کنید:

اطلاعات داده شده در راهنما برای آموزش امکانات و همچنین سازگاری بیشتر شما با بخش فیلترنویسی؛ کاربردی خواهد بود. همچنین در بخش تنظیمات؛ بهتر است چیدمانی را طراحی کنید که فیلتر شما کاربردی تر و جامع تر عمل کند.

برای این منظور به بخش تنظیمات دیده بان بروید:

و گزینه های مشخص شده در تنظیمات را روشن کنید:

فیلتر ها دو نوع قالب دارند:

قالب ساده

در قالب های ساده می توانید شروطی را به اجرا بگذارید. این شروط با and یا or تفکیک شده اند. توابع پیش ساخته، زمینه های اطلاعاتی و عملگر ها در این قالب استفاده می شوند.

قالب کدنویسی

در قالب کدنویسی، علاوه بر امکانات قالب های ساده، می توانید برنامه مورد نظر خود را کدنویسی کنید و دستورات مختص به خود را طراحی کنید. در این نوع قالب با شرط داشتن توانایی کدنویسی، دست شما برای کار باز تر است.

برخی علائم، نشانه ها و فرمان های مورد استفاده در فیلترنویسی

فرمان های مورد استفاده:

 • "TNO" به معنای تعداد معاملات
 • "TVAL" به معنای ارزش معاملات
 • "TVOL" ارزش معاملات
 • "PL" قیمت آخرین معامله
 • "BVAL" حجم مبنا
 • "PLP" درصد آخرین معامله
 • "PLC" درصد آخرین معامله(به ریال)
 • "PY" قیمت پایانی روزگذشته
 • "PC" قیمت پایانی
 • "PCC" قیمت پایانی (به ریال)
 • "PE" نسبت P بر E
 • "TMAX" بالاترین قیمت مجاز
 • "TMIN" پایین ترین قیمت مجاز
 • "PMAX" بالاترین قیمت معامله
 • "PMIN" پایین ترین قیمت معامله

معایب فیلتر نویسی

برخی علائم ریاضی برای فیلترنویسی

 • جمع (+) و تفریق(-)
 • ضرب (×) و تقسیم(/)
 • کوچکنر یا بزرگتر (<>)
 • کوچکتر مساوی(=>)
 • بزرگتر مساوی( فرض کنید قصد دارید تمامی نمادهایی که مجموع قیمت پایانی روز گذشته آن ها با آخرین قیمت امروز، کمتر از 1000 است را پیدا کنید. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:

برای این کار، فیلتر بالا را در صفحه فیلتر وارد کرده و ثبت کنید. می توانید برای تمرین عدد 1000 را تغییر دهید تا نتایج متفاوت را با یک دیگر مقایسه کنید.

2. حال فرض کنید قصد دارید تمامی نمادهایی که "یا" قیمت پایانی کمتر از 1000 است یا آخرین قیمت آن ها بیش از 1000 است را پیدا کنید. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:

3. فیلتر نمادهایی که حجم معاملات آن ها از حجم مبنا بیشتر است:

همچنین امکان پیمایش بر روی نام نماد نیز وجود دارد. برای این کار از فیلدهای زیر استفاده می شود:

•I18 برای نمایش نمادهایی که با حرف مورد نظر شروع می شود، به کار می رود. به دستور زیر توجه کنید:

فیلتر نویسی چیست؟

کلام آخر

برنامه نویسی با کاربرد های زیاد در زندگی، این بار برای فیلتر نویسی در بورس به کار ما آمده است. فیلتر نویسی در بورس برای انجام بهترین معامله بسیار کاربردی است و به سرمایه گذاران در راه پیدا کردن سهم مناسب، بسیار کمک می کند. تشخیص مناسب بودن سهم و اطلاع دادن به کاربر در صورت واجد شرایط بودن یک سهم، از کاربرد های بسیار مهم فیلترنویسی در بورس است. با استفاده از آموزش مناسب و بهره گیری از تجربیات یک تیم بورسی موفق، می توانید فیلترنویسی و باقی موارد سرمایه گذاری در بازار سرمایه را فرا بگیرید و حرفه ای معامله کنید. در صورتی که در مورد فیلترنویسی سوال یا ابهامی داشتید، پایین همین نوشته با ما در میان بگذارید؛ تیم ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.